Công thức Vi mô vĩ mô – Kinh tế vi mô – StuDocu

BẢNG CÔNG

THỨC KINH TẾ

VI MÔ,

VĨ MÔ CẦN NHỚ

—–

STT

Nội dung

Công thức

Ghi chú

I

Kinh tế V

i mô

1

Hàm số cầu

Q

D

=

aP + b

Với a =

Δ

Q

D

/

ΔP

2

Hàm số cung

Qs =

cP

+

d

Với c =

Δ

Qs

/

ΔP

3

Độ co giãn của cầu theo giá

|E

D

| > 1: Cầu co giãn nhiều:

Đường cầu dốc ít

.

|E

D

| < 1: Cầu co giãn ít:

Đường cầu dốc nhiều

.

|E

D

| = 1: Cầu co giãn đơn vị:

Đường cầu dốc 45

0

.

|E

D

|

=

0:

Cầu

hoàn

toàn

không

co

giãn:

Đường

cầu

thẳng đứng

.

|E

D

|

=

∞:

Cầu

hoàn

toàn

co

giãn:

Đườ

ng

cầu

nằm

ngang

.

4

Độ co giãn của cầu theo giá chéo

– E

XY

< 0 → X và

Y

là hàng hóa bổ sung.

– E

XY

> 0 → X và

Y

là hàng hóa thay thế

.

E

XY

=

0

X

Y

hàng

hóa

không

liên

quan

nhau (

hoặc hàng hóa độc lập với nhau

).

5

Độ co giãn của cầu theo thu nhập

E

I

< 0 → X là hàng hóa thứ cấp.

E

I

> 0 → X là hàng hóa thông thường.

+

0 <

E

I

< 1 → X là hàng hóa thiết yếu.

+

E

I

> 1 → X là hàng hóa xa xỉ (cao cấp)

.

%∆Q

D(X)

%∆P

Y

∆Q

D(X)

/ Q

D(X)

∆P

Y

/ P

Y

=

E

XY

=

%∆Q

D

%∆I

∆Q

D

/ Q

D

∆I

/ I

=

E

I

=

%∆Q

D

%∆P

∆Q

D

/ Q

D

∆P

/ P

=

E

D

=

=

∆Q

D

∆P

P

Q

D

*

a * P/Q

D

=

=

(Q

2

– Q

1

)/Q

1

(P

2

– P

1

)/P

1