Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là

A.\(Z_c = 2 \pi f C\)
B. \(Z_c = \frac{1}{2 \pi f C}\)
C. \(Z_c = \pi f C\)
D. \(Z_c = \frac{1}{ \pi f C}\)

Nguồn: Học Lớp

Dung kháng có công thức: ${Z_c} = \frac{1}{{C.\omega }} = \frac{1}{{2\pi fC}}$

Xem thêm:

Điện dung làm gì?

Điện dung là tính chất vật lý của tụ điện đại diện cho điện lượng sinh ra bởi một dòng điện trên tụ điện

 • Kí hiệu điện dung là C
 • Kí hiệu đơn vị điện dung F (Đọc là fara)

Một số đơn vị khác thường gặp

 • 1 μF = 1.10-6 F với micrôfara có kí hiệu là μF
 • 1 nF = 1.10-9 F với nanôfara có kí hiệu là nF
 • 1 pF = 1.10-12 F với picôfara có kí hiệu là pF

Công thức điện dung cần nhớ: Q = CU

 • Q là điện tích
 • U là hiệu điện thế
 • C là điện dung

Dung kháng là gì?

Dung kháng là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của tụ

 • Kí hiệu là ZC.
 • Đơn vị là Ω (đọc là Ôm)
 • Biểu thức là \(Z_c = 2 \pi f C\)

Bài tập

Những bài tập cơ bản
Bài tập 1: Một tụ điện có điện dung $\frac{{{{10}^{ – 4}}}}{{2\pi }}\left( F \right)$, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 100V, tần số f = 50Hz. Hãy tìm
a) Dung kháng của tụ.
b) Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua tụ

Giải​

a) Dung kháng của tụ: ${Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}} = \frac{1}{{100\pi .\frac{1}{{2\pi }}{{.10}^{ – 4}}}} = 200\left( \Omega \right)$
b) Dòng điện hiệu dụng $I = \frac{U}{{{Z_C}}} = \frac{{100}}{{200}} = 0,5\left( A \right)$

Bài tập 2: Ở hai đầu một tụ điện có một hiệu điện thế xoay chiều U, f = 50Hz. Dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng I. Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải thay đổi tần số dòng điện đến giá trị nào?

Giải​

$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}}\\ I = \frac{U}{{{Z_C}}} \end{array} \right\} \to I = 2\pi f.C.U\\ \to \frac{{I'}}{I} = \frac{{f'}}{f} \to \frac{{0,5I}}{I} = \frac{{f'}}{{50}} \to f' = 25\left( {Hz} \right) \end{array}$
Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải giảm tần số 2 lần và bằng 25 Hz.

Bài tập 3: Tụ điện có điện dung C = $\frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{\pi }$ F, được nối vào 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 5V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là:

Giải​

$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}}\\ I = \frac{U}{{{Z_C}}} \end{array} \right\} \to I = 2\pi f.C.U\\ = > I = 2.\pi .50.\frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{\pi }.5 = 1\left( A \right) \end{array}$

Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là:A.\(Z_c = 2 \pi f C\)B. \(Z_c = \frac{1}{2 \pi f C}\)C. \(Z_c = \pi f C\)D. \(Z_c = \frac{1}{ \pi f C}\)tính chất vật lý của tụ điện đại diện cho điện lượng sinh ra bởi một dòng điện trên tụ điệnMột số đơn vị khác thường gặpCông thức điện dung cần nhớ: Q = CUlà đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của tụNhững bài tập cơ bản: Một tụ điện có điện dung $\frac{{{{10}^{ – 4}}}}{{2\pi }}\left( F \right)$, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 100V, tần số f = 50Hz. Hãy tìma) Dung kháng của tụ.b) Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua tụa) Dung kháng của tụ: ${Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}} = \frac{1}{{100\pi .\frac{1}{{2\pi }}{{.10}^{ – 4}}}} = 200\left( \Omega \right)$b) Dòng điện hiệu dụng $I = \frac{U}{{{Z_C}}} = \frac{{100}}{{200}} = 0,5\left( A \right)$: Ở hai đầu một tụ điện có một hiệu điện thế xoay chiều U, f = 50Hz. Dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng I. Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải thay đổi tần số dòng điện đến giá trị nào?$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}}\\ I = \frac{U}{{{Z_C}}} \end{array} \right\} \to I = 2\pi f.C.U\\ \to \frac{{I'}}{I} = \frac{{f'}}{f} \to \frac{{0,5I}}{I} = \frac{{f'}}{{50}} \to f' = 25\left( {Hz} \right) \end{array}$Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải giảm tần số 2 lần và bằng 25 Hz.: Tụ điện có điện dung C = $\frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{\pi }$ F, được nối vào 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 5V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là:$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2\pi f.C}}\\ I = \frac{U}{{{Z_C}}} \end{array} \right\} \to I = 2\pi f.C.U\\ = > I = 2.\pi .50.\frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{\pi }.5 = 1\left( A \right) \end{array}$