Create a company code in SAP ERP system

I. Company code là gì

Company code tương ứng với 1 công ty độc lập, là một đơn vị kế toán nhỏ nhất trong 1 tổ chức, 1 tập đoàn, là một thực thể pháp nhân có trách nhiệm tạo ra báo cáo tài chính của cá nhân mình để nộp cho các cơ quan công quyền theo quy định của pháp luật.
VD. Bộ tài chính quy định, đến ngày 31/3 hàng năm là hạn chót để các doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
– Báo cáo tài chính gồm 4 loại cơ bản :

  1. Bảng cân đối kế toán: Balance sheet (B/S)
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Profit and Loss (P/L) 
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Cash Flow 
  4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 

II. Cách tạo company code trong hệ thông SAP-ERP


Step 1. Access this path file to create company code
Path: SPRO -> Enterprise -> Definition -> Financial Accounting -> Edit, Copy, Delete, Check Company code 

Step 2. Click on one of tow option to create, update or delete company code 

Here, I have selected “Edit company code data” because I had a company code.

Then, this is my company code with name as below.

Step 3. In Addtional data update about address 

Như vậy t đã tạo xong company code.

* Trong các báo cáo tài chính do Bộ tài chính Việt Nam ban hành, luôn có mục yêu cầu điền đầy đủ thông tin liên quan đến công ty như dưới đây.

Vậy khi viết Basic Design, chúng ta cần phải biết chính xác những thông tin của company code ở bảng nào để lấy chính xác . 

  1. Table T001. Company code
  2. ADRC: Address 

Key: ADRC-ADDRNUMBER = T001-ADRNR

Company code tương ứng với 1 công ty độc lập, là một đơn vị kế toán nhỏ nhất trong 1 tổ chức, 1 tập đoàn, là một thực thể pháp nhân có trách nhiệm tạo ra báo cáo tài chính của cá nhân mình để nộp cho các cơ quan công quyền theo quy định của pháp luật.VD. Bộ tài chính quy định, đến ngày 31/3 hàng năm là hạn chót để các doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.- Báo cáo tài chính gồm 4 loại cơ bản :Step 1. Access this path file to create company code