5 điều cần biết khi đánh giá NĂNG LỰC TÀI CHÍNH doanh nghiệp

Để đưa ra quyết định kinh doanh, đầu tư, hợp tác chuẩn xác, việc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp là rất cấp thiết. Vậy lúc thực hiện hoạt động này cần lưu ý những điều gì? Cùng CRIF D&B tìm hiểu trong bài viết sau đây.

5 điều lưu ý khi đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp

5 điều lưu ý lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp

1. Năng lực tài chính của doanh nghiệp là gì?

Năng lực tài chính với tức là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Hay hiểu chuẩn xác, năng lực tài chính chính là khả năng huy động vốn để đáp ứng những hoạt động của doanh nghiệp và khả năng đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

Năng lực tài chính là gì?

Năng lực tài chính là gì?

2. Những tiêu chí kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp

Lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp, cần tập trung vào 3 tiêu chí chính bao gồm: Tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh.

 • Kiểm tra tình hình tài sản:
  • Bao gồm hoạt động so sánh tổng số tài sản cuối kỳ và đầu kỳ, phối hợp xem xét tỷ trọng của từng tài sản chiếm trong tổng số tài sản, xu thế biến động để thấy tỷ trọng cao hay thấp, với ưng ý loại hình kinh doanh hay ko.
  • Từ đó, ta với thể xem xét mức độ đảm bảo cho quá trình gia công kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra tình hình nguồn vốn:
  • Bao gồm hoạt động phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn để thấy được doanh nghiệp đang tự chủ hay phụ thuộc tài chính cũng như biết được những khó khăn ngày nay của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra kết quả kinh doanh:
  • Bao gồm hoạt động lập bảng phân tích kết quả kinh doanh trong 3 năm, xem xét biến động để thấy doanh nghiệp với lãi hay ko, từ đó xác định được năng lực tài chính tốt hay yếu.

Các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp

Những tiêu chí kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp

3. 4 nhóm chỉ tiêu kiểm tra năng lực tài chính của doanh nghiệp

Lúc kiểm tra năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp, cần lưu ý tới 4 nhóm chỉ tiêu chính về khả năng tính sổ, khả năng cân đối vốn, khả năng sinh lợi và kiểm tra hiệu quả hoạt động.

3.1. Nhóm chỉ tiêu kiểm tra khả năng tính sổ

Lúc kiểm tra khả năng tính sổ, với 3 chỉ tiêu cần lưu ý, bao gồm:

 • Tỷ số khả năng tính sổ hiện thời (Tỷ số khả năng tính sổ nợ ngắn hạn): Thể hiện ý nghĩa 1 đồng nợ ngắn hạn được tài trợ từ bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn, thể hiện khả năng tính sổ khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tỷ số khả năng tính sổ hiện thời = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn

 • Tỷ số khả năng tính sổ nhanh: Thể hiện ý nghĩa 1 đồng nợ ngắn hạn được tài trợ bởi bao nhiêu đồng tài sản với thanh khoản cao, dễ chuyển đổi thành tiền, thể hiện khả năng nhanh chóng những khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tỷ số khả năng tính sổ nhanh

= (Tiền + Đầu tư Tài chính ngắn hạn + Phải thu ngắn hạn)/ Nợ ngắn hạn

 • Tỷ số khả năng tính sổ tức thời: Thể hiện ý nghĩa 1 đồng nợ ngắn hạn được tài trợ bởi bao nhiêu đồng tài sản tiền, thể hiện khả năng ngay tức tốc tính sổ những khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tỷ số khả năng tính sổ tức thời = Tiền/ Nợ ngắn hạn

Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán

Nhóm chỉ tiêu kiểm tra khả năng tính sổ

3.2. Nhóm chỉ tiêu kiểm tra khả năng cân đối vốn

Lúc kiểm tra khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp, ta sẽ nhìn vào 4 chỉ tiêu quan yếu, gồm:

 • Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ): Thể hiện ý nghĩa trung bình trong số 100 đồng tài sản doanh nghiệp sở hữu gồm bao nhiêu đồng với được từ việc vay mượn.

Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ) = Nợ phải trả/ Tổng tài sản

 • Tỷ số VCSH trên tổng tài sản (hệ số VCSH, hệ số tự tài trợ): Thể hiện ý nghĩa trung bình trong số 100 đồng tài sản doanh nghiệp sở hữu gồm bao nhiêu đồng với được ko phải từ việc vay mượn.

Tỷ số VCSH trên tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản

 • Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu: Thể hiện ý nghĩa trung bình 1 đồng vốn bỏ ra cần vay mượn bao nhiêu đồng vốn để đáp ứng nhu cầu gia công kinh doanh.

Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

 • Tỷ số khả năng tính sổ lãi vay (TIE): Thể hiện ý nghĩa 1 đồng mức giá lãi vay được tài trợ bởi bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Tỷ số khả năng tính sổ lãi vay (TIE) = EBIT (lợi nhuận trước lãi vay và thuế)/ Lãi vay

Các chỉ tiêu thể hiện khả năng cân đối vốn

Những chỉ tiêu thể hiện khả năng cân đối vốn

3.3. Nhóm chỉ tiêu kiểm tra hiệu quả hoạt động

Lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp, với 4 chỉ tiêu kiểm tra hiệu quả hoạt động cần xem xét kỹ càng. Bao gồm:

 • Vòng quay Hàng tồn kho: Thể hiện ý nghĩa 1 đồng vốn đầu tư vào hàng tồn kho hoàn thành được bao nhiêu vòng chu chuyển trong 1 kỳ báo cáo.

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân

 • Kỳ thu tiền trung bình: Thể hiện ý nghĩa trung bình thời kì từ lúc doanh nghiệp giao hàng tới lúc nhận tiền trong kỳ báo cáo.

Kỳ thu tiền trung bình = Khoản phải thu bình quân/ Doanh thu thuần bình quân trên ngày

 • Vòng quay Tài sản nhất định (Hiệu suất sử dụng tài sản nhất định): Thể hiện ý nghĩa 1 đồng vốn đầu tư vào tài sản nhất định hoàn thành được bao nhiêu vòng chu chuyển.

Vòng quay tài sản nhất định = Doanh thu thuần/ Tài sản nhất định ròng rã bình quân

 • Vòng quay Tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng tổng tài sản): Thể hiện ý nghĩa 1 đồng đầu tư vào gia công kinh doanh hoàn thành được bao nhiêu vòng chu chuyển, cũng với tức là trung bình 1 đồng tài sản đem tới bao nhiêu đồng doanh thu thuần.

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động

Những chỉ tiêu kiểm tra hiệu quả hoạt động

3.4. Nhóm chỉ tiêu kiểm tra khả năng sinh lợi

Với 6 chỉ tiêu kiểm tra khả năng sinh lợi lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp cần sử dụng rộng rãi tới, gồm:

 • Tỷ suất doanh lợi doanh thu (ROS) (Lợi nhuận ròng rã biên): Thể hiện ý nghĩa trung bình 100 đồng doanh thu thuần với bấy nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ suất doanh lợi doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

 • Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của tài sản (BEP – Fundamental Incomes Energy ratio): Thể hiện ý nghĩa trung bình 1 đồng tài sản đem tới bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của tài sản = EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi vay)/ Tổng tài sản bình quân

 • Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản) (ROA): Thể hiện ý nghĩa trung bình 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập cho người sở hữu.

Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

 • Tỷ suất doanh lợi Vốn chủ sở hữu (Tỷ suất sinh lợi Vốn chủ sở hữu) (ROE): Thể hiện ý nghĩa trung bình 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập cho người sở hữu.

Tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

 • Tỷ suất sinh lợi Vốn cổ phần thường (ROCE – Return on frequent fairness): Thể hiện ý nghĩa trung bình 1 đồng vốn cổ phần tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập cho người sở hữu.

Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần thường (ROCE) = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi)/ Vốn cổ phần thường bình quân

 • Thu nhập một cổ phần thường (EPS): Thể hiện ý nghĩa trung bình ứng với 1 đồng cổ phiếu được sử dụng để huy động vốn, tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập cho người chủ sở hữu.

Thu nhập một cổ phần thường (EPS) = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi)/ Số cổ phần thường lưu hành bình quân

Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi

Nhóm chỉ tiêu kiểm tra khả năng sinh lợi

4. Phương pháp phân tích kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp

Với nhiều phương pháp phân tích kiểm tra năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta sẽ sử dụng 4 phương pháp phổ quát như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp tỷ lệ và kiểm tra theo mô hình Dupont.

4.1. Phương pháp so sánh

Đây là phương pháp phổ quát để kiểm tra, phân tích, được thực hiện để nghiên cứu kết quả, sự biến động và mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích.

Những số liệu so sánh bao gồm:

 • Số kỳ này với số kỳ trước: Nhằm thấy rõ xu thế thay đổi tình hình tài chính doanh nghiệp
 • So sánh số thực hiện với số kế hoạch: Thể hiện mức độ phấn đấu của doanh nghiệp.
 • So sánh số liệu của doanh nghiệp với số trung bình của ngành và của những doanh nghiệp khác: Nhằm kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp mình là tốt hay xấu.

Phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến khi đánh giá năng lực tài chính

Phương pháp so sánh được sử dụng phổ quát lúc kiểm tra năng lực tài chính

4.2. Phương pháp loại trừ

Đây là phương pháp được thực hiện để xác định xu thế và mức độ tương tác của tuần tự từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích.

Bao gồm 2 cách:

 • Phương pháp thay thế liên hoàn: Thay thay tuần tự từng nhân tố từ giá trị gốc sang kỳ phân tích để xác định mức độ tương tác của nhân tố đó tới những chỉ tiêu được phân tích. Những nhân tố chưa được thay thế sẽ giữ nguyên kỳ gốc.
 • Phương pháp chênh lệch: Sử dụng sự chênh lệch về giá trị kỳ phân tích và kỳ gốc của nhân tố đó để xác định mức độ tương tác.

4.3. Phương pháp tỷ lệ

Đây là phương pháp được xây dựng trên ý nghĩa chuẩn mực của tỷ lệ đại lượng tài chính, trong những quan hệ tài chính, yêu cầu xác định những ngưỡng, định mức kiểm tra năng lực tài chính của doanh nghiệp.

4.4. Kiểm tra theo mô hình Dupont

Cuối cùng, người ta cũng thường kiểm tra theo mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa những nhân tố tương tác tới chỉ tiêu tài chính cần phân tích.

Đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp theo mô hình Dupont

Kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp theo mô hình Dupont

5. Những yếu tố tương tác lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp

Với 3 yếu tố tương tác lúc kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp cần xem xét, bao gồm: hệ thống những chỉ tiêu trung bình ngành, trình độ người kiểm tra và chất lượng thông tin sử dụng.

5.1. Hệ thống những chỉ tiêu trung bình của ngành

 • Đây là cơ sở tham chiếu quan yếu lúc tiến hành phân tích.
 • Thông qua đối chiếu với hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành, chúng ta sẽ biết được vị thế của doanh nghiệp.
 • Giúp kiểm tra được thực trạng tài chính doanh nghiệp cũng như hiệu quả gia công kinh doanh của doanh nghiệp.

5.2. Trình độ của người kiểm tra

 • Là người biết những con số thành những thông tin với giá trị.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn cao để phân tích, kiểm tra chuẩn xác.

5.3. Chất lượng thông tin sử dụng

 • Yếu tố quan yếu hàng đầu quyết định chất lượng phân tích năng lực tài chính
 • Thông tin phải chuẩn xác, ưng ý, đảm bảo tính kịp thời và giá trị dự đoán.
 • Thông tin sai sẽ đưa ra những phân tích thiếu chuẩn xác, ko với giá trị tham khảo, tiêu hao nguồn lực doanh nghiệp, dẫn tới đưa ra quyết định kinh doanh sai, gây thiệt hại to.

Do đó, doanh nghiệp cần với hệ thống báo cáo tài chính toàn bộ, chuẩn xác. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư, những nhà băng, những doanh nghiệp bên ngoài muốn kiểm tra năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp để ra quyết định đầu tư, cho vay, hợp tác ưng ý, điều này trở thành khó khăn hơn vì nguồn báo cáo thông tin doanh nghiệp với độ tin cậy và uy tín cao ko dễ tìm, đặc trưng là lúc doanh nghiệp cần kiểm tra chưa lên sàn chứng khoán.

Và nếu bạn cũng đang gặp khó khăn tương tự, báo cáo thông tin doanh nghiệp BIR của CRIF D&B Việt Nam là gợi ý tuyệt vời dành cho những doanh nghiệp lúc muốn kiểm tra năng lực tài chính của 1 doanh nghiệp khác với:

 • Cung cấp báo cáo tài chính từ 3 – 5 năm.
 • Cung cấp nhiều thông tin cơ bản giá trị về doanh nghiệp như đối thủ, đối tác, nhà cung cấp.
 • Thêm nhiều thông tin khác như: nhà cung cấp, nhân sự, lịch sử hình thành và đối tác …

Để được tư vấn về những tiện dụng của báo cáo thông tin doanh nghiệp BIR để kiểm tra năng lực tài chính doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Minh Lengthy, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 0967849934
 • E-mail: manhongit.dhp@gmail.com
 • Web site: bloghong.com