Giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo các khoản nợ? – Luật Hồng Bàng

Giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo những khoản nợ?

Hỏi: Giao dịch QSDĐ của người SDĐ trong trường hợp sau mang được thực hiện theo quy định của pháp luật hay thích hợp với quy định của pháp luật hay ko? Vì sao?

  • Doanh nghiệp TNHH N sử dụng quyền sử dụng đất của mình để thế chấp cho doanh nghiệp CP H nhằm đảm bảo cho những khoản nợ mà doanh nghiệp N đã vay của doanh nghiệp H.

Trả lời

Điều 173 Luật đất đai 2013 pháp luật về Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất
“ 1. Tổ chức được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất mang quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này .
2. Tổ chức được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất ko mang quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho, cho thuê quyền sử dụng đất ; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; ko được bồi thường về đất lúc Nhà nước tịch thu đất. ”
Điều 174 Luật đất đai 2013 lao lý về Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai được Nhà nước giao đất mang thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê :
“ 1. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất mang thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mang quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này .
2. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất mang thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ngoài quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 1 Điều này còn mang những quyền sau đây :
a ) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất ;
b ) Cho thuê quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất so với trường hợp được Nhà nước giao đất mang thu tiền sử dụng đất ; cho thuê lại quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất so với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ;
c ) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; khuyến mãi cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để thiết kế xây dựng những khu dự án ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; khuyến mãi cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý ;
d ) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất tại những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được phép hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta ;
đ ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh thương nghiệp với tổ chức triển khai, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp mang vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo pháp luật của pháp lý .

….”

Điều 175 Luật đất đai 2013 lao lý về Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm :
“ 1. Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mang những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này ;
b ) Thế chấp gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê tại những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được phép hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta ;
c ) Bán gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê lúc mang đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 189 của Luật này ; người tìm gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
d ) Góp vốn bằng gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận góp vốn bằng gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;
đ ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm so với đất đã được thiết kế xây dựng xong kiến trúc trong trường hợp được phép góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kinh doanh thương nghiệp kiến trúc so với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu khoa học cao, khu kinh tế tài chính .
2. Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì mang những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý về dân sự. ”
Tương tự, trong trường hợp Tổ chức được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất ko mang quyền thế chấp .
Trường hợp Tổ chức được Nhà nước giao đất mang thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê thì mang quyền được thế chấp, nhưng chỉ được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất tại những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được phép hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta .

Trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ được phép Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại những tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Vậy, Những trường hợp được nhà nước cho thế chấp QSDĐ, doanh nghiệp N được quyền thế chấp nhưng buộc phải doanh nghiệp CP H phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được phép hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta .

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính