Dấu Câu Trong Tiếng anh: chấm, phẩy, ngã, nặng, hỏi, cộng trừ, nhân chia

Bạn với thể biết rất nhiều từ vựng tiếng anh, nhưng thỉnh thoảng những thứ đơn thuần nhất như dấu câu trong tiếng anh lại bị bỏ qua, thậm chí cả những dấu thông dụng như chấm, phẩy, hỏi ngã, nặng cùng trừ nhân chia trong tiếng anh cũng ít người lưu ý tới.

Dưới đây là tổng hơn tất tần tật về những dấu câu trong tiếng anh cả về kỹ tự cách đọc và cách viết dành cho bạn.

STT Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 . Dấu Chấm Dot /dɒt/ 2 . Dấu chấm cuối câu Interval /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : Dấu hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? Dấu hỏi Query mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 Dấu gạch ngang dài Sprint /dæʃ/ 10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/ 12 [ ] Dấu ngoặc vuông Sq. brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 Dấu phẩy phía trên bên phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 ‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single citation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 ” ” Dấu trích dẫn kép Double citation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/ 17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cùng Plus /plʌs/ 19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ 20 ± Dấu cùng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/ 21 x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ 22 ÷ Dấu chia is split by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bằng is the same as /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 24 Dấu ko bằng shouldn’t be equal to /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 25 Dấu Trùng is equal to /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26 < Dấu ít Hơn is lower than /ɪz/ /les/ /ðæn/ 27 Dấu Nhỏ hơn hoặc bằng is lower than or equal to /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 28 Dấu lơn hơn hoặc bằng is greater than or equal to /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 29 % Phần trăm % /pəˈsent/ 30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/ 31 ° Độ Diploma /dɪˈɡriː/ 32 °C Độ C Diploma(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/ 33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/ 34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/ 35 # Biểu tượng số Quantity /ˈnʌm.bər/ 36 @ A còng At /ət/ 37 / Dấu xuyệt trái Ahead slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/ 38 dau xuyet phai trong tieng anh Dấu xuyệt phải Again slash /ˈbək.slæʃ/ 39 * Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/

Trên đây là tổng hợp tất tần tân dấu câu trong tiếng anh, mong bài viết với thể giúp bạn bổ xung thêm từ vựng tiếng anh về những dấu.

Leave a Reply