Tổng hợp các đề thi môn Tài chính doanh nghiệp có lời giải chi tiết

ĐỀ SỐ 1:

Phần I: Lý thuyết

1. Lúc sắm TSCĐ về để cho thuê hoạt động thì?

2. Lúc người bán tăng số ngày bán chịu cho DN thì nhu cầu VLĐ thay đổi ntn?

3. Lúc đem 1 TSCĐ đi góp vốn liên doanh, DN ghi giảm TSCĐ giảm theo:

4. Lúc đem 1 TSCĐ đang sử dụng cho HĐSXKD vào nhập kho dự trữ:

5. Lúc số ngày luân chuyển VLĐ tăng thì:

6. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa chịu thuế TTĐB là giá:

7. Việc phân loại TSCĐ thành TSCĐ hữu hình và vô hình thuộc về cách phân loại TSCĐ:

8. Kỳ thu tiền trung bình tăng lên (những yếu tố khác ko đổi)

9. Những loại thuế phải nộp được tính vào khoản giảm trừ doanh thu gồm:

10. Tốc độ chu chuyển VLĐ phụ thuộc vào:

11. Tiền lương của viên chức quản lý phân xưởng được tính vào:

12. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế của cty được quyết định bởi:

13. 1 SP thuộc diện chịu thuế TTĐB lúc bán ra:

14. Những loại thuế phải nộp được tính làm giảm trừ doanh thu gồm:

15. CF trả lãi vay làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vì:

16. Chiết khấu tính sổ cho người sắm được tính vào:

17. Yếu tố mức giá khấu hao TSCĐ bao gồm tiền khấu hao của:

18. Sản phẩm chịu thuế GTGT với thuế suất là 0% mang tức thị:

19. Lúc sắm TSCĐ tiêu dùng cho phúc lợi tác động thế nào tới nguyên giá và mức khấu hao:

20. Lúc nhận góp vốn bằng TSCĐ, DN ghi nhận giá trị TS theo giá nào?

21. Lúc người bán tăng số ngày cho DN nợ thì VLĐ sẽ thế nào?

Phần II: Bài tập

Câu 1: Giá thành gia công đơn vị sp năm KH là 9.900đ, năm KH hạ 10% so với năm báo cáo. Số lượng sản phẩm sx trong năm KH là 5.000sp. Mức hạ giá thành gia công của sp gia công năm KH so với năm BC là?

Câu 2: Giá thành toàn bộ sp tiêu thụ năm kế hoạch là 600trđ. Tỷ suất lợi nhuận giá thành năm kế hoạch là 10%. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần năm KH là?

Câu 3: Số lượng SPSX trong năm KH là 2.000 chiếc. Số lượng SP kết dư cuối năm là 150 chiếc. Giá thành sxđvsp năm KH là 27.000đ (hạ 10% so với năm BC). Mức hạ giá thành sx tiêu thụ năm KH so với năm BC là?

Câu 4: Trong năm tiêu thụ được 800sp. Giá bán đvsp (chưa mang VAT) là 1trđ. Tổng CFBH và CFQLDN tính bằng 10% giá thành gia công sp tiêu thụ. Lợi nhuận tiêu thụ cả năm là 250trđ. Giá thành gia công sản phẩm tiêu thụ trong năm là?

Câu 5: DT tiêu thụ sp cả năm là 1.080trđ. Giá thành toàn bộ sp là 750trđ. Sp chịu thuế TTĐB với thuế suất 20%. LNTT là?

ĐÁP ÁN

Phần I: Lý thuyết

1. Đáp án: NGTSCĐ và mức trích khấu hao đều tăng

2. Đáp án: Giảm

3. Đáp án: Nguyên giá

4. Đáp án: Nguyên giá TSCĐ và mức trích khấu hao đều ko thay đổi.

5. Đáp án: Tốc độ luân chuyển VLĐ giảm.

6. Đáp án: Đã mang thuế TTĐB và chưa mang VAT.

7. Đáp án: Theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế.

8. Đáp án: Nhu cầu VLĐ tăng

9. Đáp án: Thuế TTĐB, thuế XK, VAT theo pp trực tiếp.

10. Đáp án: Độ dài của chu kỳ kinh doanh.

11. Đáp án: Giá tiền gia công chung

12. Đáp án: Chủ sở hữu của DN

13. Đáp án: Phải chịu thuế GTGT

14. Đáp án: Thuế TTĐB, thuế XK, VAT theo PP trực tiếp.

15. Đáp án: CFLV được tính vào mức giá tối ưu của DN

16. Đáp án: CF hoạt động tài chính.

17. Đáp án: TSCĐ tiêu dùng vào gia công kinh doanh

18. Đáp án: Thuế GTGT đầu ra bằng 0

19. Đáp án: Nguyên giá tăng, mức khấu hao ko đổi.

20. Đáp án: Giá trị nhận vốn góp

21. Đáp án: Nhu cầu VLĐ tăng.

Phần II: Bài tập

Câu 1: Giá thành gia công đơn vị sp năm KH là 9.900đ, năm KH hạ 10% so với năm báo cáo. Số lượng sản phẩm sx trong năm KH là 5.000sp. Mức hạ giá thành gia công của sp gia công năm KH so với năm BC là ?

Giải: Đơn vị: đồng

(start{array}{l} {Z_{S{X_1}}} = {Z_1} = 9.900 {Q_{S{X_1}}} = {Q_1} = 5.000 {Z_{S{X_0}}} = {Z_0} = frac{{9.900}}{{90% }} = 11.000 finish{array})

Mức hạ giá thành:

(Mz = {Q_1} occasions ({Z_1} – {Z_0}) = 5.000 occasions (11.000 – 9.900) = – 5.500.000)

Câu 2: Giá thành toàn bộ sp tiêu thụ năm kế hoạch là 600trđ. Tỷ suất lợi nhuận giá thành năm kế hoạch là 10%. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần năm KH là?

Giải:

(start{array}{l} TSLNGT = frac{{LNTT}}{{{Z_{tb}}}} = frac{{{T_{th}} – {Z_{tb}}}}{{{Z_{tb}}}} = 10% Rightarrow {T_{th}} = 1,1 occasions {Z_{tb}} TSLNDTT = frac{{{T_{th}} – {Z_{tb}}}}{{{T_{th}}}} = frac{{0,1 occasions {Z_{tb}}}}{{1,1 occasions {Z_{tb}}}} = 9,091% finish{array})

ĐỀ SỐ 2:

Câu 1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi suất doanh nghĩa (nominal rate of interest) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng nhất?

a. Giá trị ngày nay của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm

b. Lãi suất thực tế hằng năm (efficient annual fee) to hơn 10%

c. Lãi suất định kỳ là 5%

d. Cả b và c đều đúng

e. Tất cả những câu trên đều đúng (X)

Câu 2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Nhà băng A cho Gomez vay số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Nhà băng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (distinction within the efficient annual charges) mà hai nhà băng tính cho tổ chức là bao nhiêu?

a. 0,25% b.0,50% c. 0,70%(X) d. 1,00% e.1,25%

Câu 3. Bạn mang một khoản vay $175.000, thời hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa (nominal fee) 9%/năm. Bạn trả góp hàng tháng. Số dư nợ của bạn sau 5 năm là bao nhiêu?

a. $90.514,62 b. $153.680,43 c.$167.790,15(X)

d. $173.804,41 e.$174.514,83

Câu 4. Byrd Lumber mang 2 triệu cổ phần. Trên bảng cân đối kế toán tổ chức mang vốn cổ phần thường là $40 triệu. Giá thị trường của 1 cổ phiếu là $15. Giá trị thị trường gia tăng (MVA) của tổ chức là bao nhiêu?

a. ($80 triệu) b. ($20 triệu) c. ($10 triệu) (X)

d.($26 triệu) e. $80 triệu

Câu 5. Hampshire báo cáo $2,3 triệu lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán năm rồi. Năm nay, tổ chức bị lỗ, lãi ròng rã là -$500.000. Mặc dù lỗ, năm nay tổ chức vẫn trả cổ tức $1.00/cp. Lợi nhuận một cổ phiếu (EPS) năm nay là -$2,5. Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán của tổ chức trong năm nay là bao nhiêu?

a. 1,2 triệu USD b.1,6 triệu USD (X) c. 1,8 triệu USD

d.2,6 triệu USD e. 2,8 triệu USD

Câu 6. Một tổ chức ko nên thực hiện những dự án đầu tư nếu nó làm tăng mức giá vốn của tổ chức.

a. Đúng(X) b. Sai

Câu 7. Chỉ tiêu modified IRR (MIRR) luôn dẫn tới cùng một kết quả sắm lựa dự án với phương pháp NPV

a. Đúng b. Sai(X)

Câu 8. Giảm tỷ suất chiết khấu sẽ làm tăng NPV, điều này mang thể làm thay đổi quyết định chấp nhận/ từ bỏ 1 một án tiềm năng. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy ko mang tác động tới IRR, do đó ko tác động tới quyết định chấp nhận/ từ bỏ dự án theo phương pháp IRR.

a. Đúng b.Sai(X)

Câu 9. Dự án A mang suất sinh lời nội bộ (IRR) 18% trong lúc dự án B mang suất sinh lời nội bộ (IRR) 16%. Tuy nhiên, nếu mức giá vốn của tổ chức là 12% dự án B mang NPV cao hơn. Câu nào sau đây đúng nhất?

a. Tỷ suất chiết khấu tại đó NPV của hai dự án bằng nhau và nhỏ hơn 12%

b. Giả thiết đời sống của hai dự án như nhau. Dự án A mang quy mô to hơn dự án B

c. Giả thiết quy mô hay dự án như nhau. Dự án A hoàn vốn nhanh hơn dự án B (X)

d. Câu a và b đều đúng

e. Câu b và c đều đúng

Câu 10. Doanh nghiệp của bạn đang xem xét một thiết bị mang giá sắm $50.000 tại thời khắc 0 và mang thể được bán sau 3 năm với giá $10.000. $12.000 phải được đầu tư tại năm 0 vào hàng tồn kho và khoản phải thu; toàn bộ khoản vốn này được thu hồi lúc dự án kết thúc hoạt động vào cuối năm 3. Thiết bị này sẽ tạo ra doanh thu $50.000/ năm trong 3 năm mức giá hoạt động biến đổi sẽ là 40% doanh thu, ko mang mức giá hoạt động nhất định ngoại trừ khấu hao. Dòng tiền hoạt động sẽ khởi đầu mang được vào năm 1. Khấu hao thiết bị tuần tự như sau: $40.000 ; $5.000 và $5.000 tương ứng những năm 1, 2, 3. Thuế suất thuế thu nhập 40% nếu lợi nhuận của dự án âm, tổ chức sẽ được hoàn thuế thu nhập, và mức giá vốn là 15%. Ko mang lạm phát. NPV của dự án là bao nhiêu?

a. $7.673,71 (X) b.$12.451,75 c.$17.434,84

d.$24.949,67 e.$32.784,25

Mời khách hàng bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo hầu hết Tổng hợp những đề thi môn Tài chính doanh nghiệp mang lời giải yếu tố!

Để củng cố tri thức và nắm vững nội dung bài học mời khách hàng cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp mang đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm