Cách thức định khoản bán hàng trong doanh nghiệp

Định khoản bán hàng những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán bán hàng. Hoạt động bán hàng là hoạt động chủ yếu của những đơn vị kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất. Kế toán bán hàng là người trực tiếp thực hiện những nghiệp vụ liên quan tới quá trình bán hàng hóa, nhà sản xuất của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng phản ánh xác thực, kịp thời và đầy đủ nhất hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó xác định kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng ngay lúc ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, … ( tổng giá trả tiền giao dịch )

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) 

Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

b) Trường hợp ko tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

2. Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh bằng ngoại tệ:

– Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết cụ thể số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải địa thế căn cứ vào tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì phát sinh nhiệm vụ kinh tế tài chính để quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán để hạch toán vào thông tin tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất ” .
– Trường hợp sở hữu nhận tiền ứng trước của người sắm bằng ngoại tệ thì lệch giá tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì nhận ứng trước .

3. Đối với giao dịch hàng đổi hàng ko tương tự

Lúc xuất loại sản phẩm, hàng hoá đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ ko tựa như, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng để đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ khác theo trị giá hợp lý tài sản nhận về sau lúc kiểm soát và điều chỉnh những khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm. Trường hợp ko xác lập được trị giá hợp lý tài sản nhận về thì lệch giá xác lập theo trị giá kết hợp và hợp lý của gia tài mang đi trao đổi sau lúc kiểm soát và điều chỉnh những khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm .
– Lúc ghi nhận lệch giá, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người sắm ( tổng giá giao dịch trả tiền )
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất ( giá chưa sở hữu thuế )
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .
Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng mang đi trao đổi, ghi :
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Mang những TK 155, 156
– Lúc nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ do trao đổi, kế toán phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi, ghi :
Nợ những TK 152, 153, 156, 211, … ( giá sắm chưa sở hữu thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu sở hữu )
Mang TK 131 – Phải thu của người sắm ( tổng giá giao dịch trả tiền ) .
– Trường hợp được thu thêm tiền do trị giá kết hợp và hợp lý của loại sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi to hơn trị giá kết hợp và hợp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì lúc nhận được tiền tài bên sở hữu vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi :
Nợ những TK 111, 112 ( số tiền đã thu thêm )
Mang TK 131 – Phải thu của người sắm .
– Trường hợp phải trả thêm tiền do trị giá kết hợp và hợp lý của mẫu sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi nhỏ hơn trị giá kết hợp và hợp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì lúc trả tiền cho bên sở hữu vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người sắm
Mang những TK 111, 112, …

4. Lúc bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp

– Lúc bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa sở hữu thuế, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người sắm
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất ( giá bán trả tiền ngay chưa sở hữu thuế )
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3331, 3332 ) .
Mang TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ( chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ) .
Định kỳ, ghi nhận lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi trả chậm, trả góp ) .

5. Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế:

a) Kế toán phản ánh giá vốn hàng bán bao gồm giá trị sản phẩm, hàng hóa được bán và giá trị sản phẩm, hàng hóa, thiết bị phụ tùng thay thế, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang những TK 153, 155, 156 .

b) Ghi nhận doanh thu bán hàng (vừa bán sản phẩm, hàng hóa, vừa bán sản phẩm, hàng hóa, thiết bị phụ tùng thay thế), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

6. Doanh thu phát sinh từ chương trình dành cho khách hàng truyền thống

a) Lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong chương trình dành cho khách hàng truyền thống, kế toán ghi nhận doanh thu trên cơ sở tổng số tiền thu được trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện là giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ cung cấp miễn phí hoặc số tiền chiết khấu, giảm giá cho khách hàng:

Nợ những TK 112, 131
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất
Mang TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .

b) Lúc hết thời hạn quy định của chương trình, nếu khách hàng ko đáp ứng được các điều kiện để hưởng các ưu đãi như nhận hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu giảm giá, người bán ko phát sinh nghĩa vụ phải thanh toán cho khách hàng, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực hiện thành doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất .

c) Lúc khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được xử lý như sau:

– Trường hợp người bán trực tiếp cung ứng sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất ko lấy phí hoặc chiết khấu, khuyến mại cho người sắm, khoản lệch giá chưa thực thi được kết chuyển sang ghi nhận là lệch giá bán hàng, phân phối nhà sản xuất tại thời kì thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm với người sắm ( đã chuyển giao sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất ko lấy phí hoặc đã chiết khấu, khuyến mại cho người sắm ) :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất .
– Trường hợp bên thứ ba là người cung ứng sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất hoặc chiết khấu khuyến mại cho người sắm thì triển khai như sau :
+ Trường hợp doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của bên thứ ba, phần chênh lệch giữa khoản lệch giá chưa triển khai và số tiền phải giao dịch trả tiền cho bên thứ ba đó được ghi nhận là lệch giá bán hàng phân phối nhà sản xuất lúc phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch với bên thứ ba, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất ( phần chênh lệch giữa lệch giá chưa triển khai và số tiền trả cho bên thứ ba được coi như lệch giá hoả hồng đại lý )
Mang những TK 111, 112 ( số tiền giao dịch trả tiền cho bên thứ ba ) .
+ Trường hợp doanh nghiệp ko đóng vai trò đại lý của bên thứ ba ( trả tiền giao dịch sắm đứt, bán đoạn ), hàng loạt khoản lệch giá chưa triển khai sẽ được ghi nhận là lệch giá bán hàng, phân phối nhà sản xuất lúc phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền cho bên thứ ba, số tiền phải trả tiền giao dịch cho bên thứ ba được ghi nhận vào giá vốn hàng bán, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất .
Đồng thời phản ánh số tiền phải trả tiền giao dịch cho bên thứ ba là giá vốn sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất cung ứng cho người sắm, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang những TK 112, 331 ( định khoản bán hàng )

7. Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:

– Lúc xuất kho loại sản phẩm, hàng hoá ủy quyền những đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi :
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Mang những TK 155, 156 .
– Lúc hàng hoá ủy quyền đại lý đã bán được, địa thế căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do những bên nhận đại lý hưởng hoả hồng lập gửi về kế toán phản ánh lệch giá bán hàng theo giá bán chưa sở hữu thuế GTGT, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131, … ( tổng giá giao dịch trả tiền )
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 157 – Hàng gửi đi bán .
– Số tiền hoả hồng phải trả cho đơn vị chức năng nhận bán hàng đại lý hưởng hoả hồng, ghi :
Nợ TK 641 – Chi tiêu bán hàng ( hoả hồng đại lý chưa sở hữu thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 )
Mang những TK 111, 112, 131, … ( định khoản bán hàng )

b) Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng: 

– Lúc nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoả hồng, doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về hàng loạt trị giá hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Con số kinh tế tài chính .
– Lúc hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được, địa thế căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và những chứng từ tương quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131, …
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán ( tổng giá trả tiền giao dịch ) .
– Định kỳ, lúc xác lập lệch giá hoả hồng bán hàng đại lý được lợi, ghi :
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( nếu sở hữu ) .
– Lúc trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi :
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang những TK 111, 112 ( định khoản bán hàng )

8. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp.

8.1. Trường hợp ko ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu lúc thực bán hàng ra bên ngoài:

a ) Kế toán tại đơn vị chức năng bán
– Lúc xuất loại sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất tới những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi :
Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ ( giá vốn )
Mang những TK 155, 156
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .
– Lúc nhận được thông tin từ đơn vị chức năng sắm là mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã được tiêu thụ ra bên ngoài, đơn vị chức năng bán ghi nhận lệch giá, giá vốn :
+ Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang 136 – Phải thu nội bộ .
+ Phản ánh lệch giá, ghi :
Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất .
b ) Kế toán tại đơn vị chức năng sắm
– Lúc nhận được loại sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất do đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào trong nội bộ doanh nghiệp chuyển tới, kế toán địa thế căn cứ vào những chứng từ sở hữu tương quan, ghi :
Nợ những TK 155, 156 ( giá vốn )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu sở hữu )
Mang TK 336 – Phải trả nội bộ .
– Lúc bán mẫu sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất ra bên ngoài, kế toán ghi nhận lệch giá, giá vốn như trả tiền giao dịch bán hàng thường thì .
– Trường hợp đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào ko được phân cấp hạch toán tới hiệu quả kinh doanh thương nghiệp sau thuế, kế toán phải kết chuyển lệch giá, giá vốn cho đơn vị chức năng cấp trên :
+ Kết chuyển giá vốn, ghi :
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán .
+ Kết chuyển lệch giá, ghi :
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 336 – Phải trả nội bộ .

8.2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 136 – Phải thu nội bộ
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất ( chi tiết cụ thể trả tiền giao dịch bán hàng nội bộ )
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .
– Ghi nhận giá vốn hàng bán như trả tiền giao dịch bán hàng thường thì .

9. Trường hợp trả lương cho công viên chức và người lao động khác bằng sản phẩm, hàng hoá: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( tổng giá giao dịch trả tiền )
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .

10. Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hoá để biếu, tặng cho cán bộ công viên chức được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán hàng thông thường, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( tổng giá trả tiền giao dịch )
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .

11. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 521 – Những khoản giảm trừ lệch giá .

12. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất
Mang TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh thương nghiệp .

Kỳ vọng cách thức định khoản bán hàng trong doanh nghiệp của Kế toán Việt Hưng san sẻ sẽ giúp ích cho những bạn nhà kế trong công việc.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing