Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội gồm những tổ chức nào?

Quốc gia là cơ quan quyền lực chung được thiết lập và sở hữu sức mạnh cưỡng chế nhằm múc đích duy trì trật tự, hòa bình và công lý trong xã hội, đảm bảo những quyền, tự do của công dân. Những hệ thống chính trị là một tổng thể những tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội được liên kết lại với nhau trong một hệ thống nhất định do pháp luật quy định cụ thể nhằm thực thi những quyền lực chính trị của Quốc gia. Tổ chức chính trị – xã hội là một trong những tổ chức xã hội sở hữu những vai trò quan yếu góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển giang san. Đây là những tổ chức được thành lập đại diện cho ý chí của những từng lớp trong xã hội trong hoạt động của bộ máy quốc gia. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu tổ chức chính trị xã hội là gì và tổ chức chính trị xã hội bao gồm những tổ chức nào?

to chuc chinh tri xa hoi la gi to chuc chinh tri xa hoi gom nhung to chuc nao

Trạng sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Tổ chức chính trị – xã hội là gì?

Hiểu một cách đơn thuần thì những tổ chức chính trị – xã hội là những tổ chức được thành lập bởi những thành viên mà những thành viên đó đại diện cho một lực lượng xã hội nhất định tham gia vào thực hiện những hoạt động xã hội rộng rãi và sở hữu ý nghĩa chính trị nhưng những hoạt động này ko nhằm tới mục tiêu giành chính quyền.

Căn cứ vào quy mô và tính chất hoạt động của những tổ chức chính trị – xã hội mà những tổ chức này thường hay tồn tại và hoạt động ko kể những tổ chức chính trị với tính chất tương trợ những hoạt động của những tổ chức chính trị của cơ quan Quốc gia sở hữu thẩm quyền.

Hiện nay, những tổ chức chính trị – xã hội thường hay hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sở hữu cơ cấu tổ chức chặt chẽ, được chia thành nhiều cấp để hoạt động trong phạm vi cả nước.

Những tổ chức chính trị – xã hội còn sở hữu điều lệ hoạt động do đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu những thành viên thông qua. Những tổ chức chính trị – xã hội đóng vai trò quan yếu trong hệ thống chính trị và đã trở thành một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

2. Tổ chức chính trị xã hội gồm những tổ chức nào?

Theo Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của nước Cùng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định cho phép công dân sở hữu quyền họp hành, lập hội theo quy định của pháp luật. Ở nước ta, căn cứ vào quy định nêu trên đã sở hữu nhiều tổ chức khác nhau được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, ko phải tất cả những tổ chức này đều sở hữu thể là thành viên của hệ thống chính trị mà hiện nay chỉ sở hữu những tổ chức chính trị – xã hội to, sở hữu liên quan sâu rộng tới sự phát triển của giang san cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hợp phụ nữ Việt Nam và Hội cựu chiến binh Việt Nam mới được pháp luật quy định là những phòng ban hợp thành hệ thống chính trị Việt Nam.

Như đã phân tích cụ thể bên trên thì tổ chức chính trị – xã hội là những tổ chức được thành lập một cách tự nguyện và được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sở hữu hệ thống tổ chức từ trung ương tới địa phương. Những tổ chức xã hội này đều sở hữu điều lệ hoạt động riêng do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu những thành viên thông qua. Hiện nay, nước ta sở hữu những tổ chức chính trị – xã hội sau đây:

– Thứ nhất: Mặt trận tổ quốc Việt Nam:

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là một liên minh chính trị – tổ chức liên hợp tự nguyện của những đoàn thể nhân dân và những cá nhân tiêu biểu của những giai cấp, những từng lớp xã hội, những dân tộc, tôn giáo ở trên toàn giang san ta.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn được xem là tổ chức đại diện cho ý chí đại kết đoàn và nguyện vọng chân chính của nhân dân những từng lớp trên toàn giang san.

Đây là nơi tập hợp trí tuệ của con người Việt Nam yêu nước, nơi thống nhất hành động giữa những tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền thực hiện nền dân chủ, chăm lo bảo vệ tiện lợi chính đáng của những từng lớp nhân dân.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam còn sở hữu vai trò quan yếu trong việc giám sát, bảo vệ, tham gia xây dựng Quốc gia, quản lí xã hội.

Hiện nay, mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập theo cơ chế bầu cử dân chủ được phân cấp để hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

Như vậy, ta nhận thấy, mặt trận tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tự nguyện của tổ chức chính trị, những tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và những cá nhân tiêu biểu trong những giai cấp, những từng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thông qua những phân tích được nêu cụ thể bên trên thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở hữu vị trí và vai trò khôn cùng quan yếu trong hệ thống chính trị của giang san ta.

Theo Điều 9 Hiến pháp năm 2013 được ban hành cũng đã ghi nhận nội dung sau đây: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân Mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Mặt trận là đại diện, bảo vệ quyền và tiện lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Quốc gia, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần bảo vệ Tổ quốc.”

– Thứ hai: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội rộng to của giai cấp công nhân, hàng ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra tuân theo đúng những quy định của pháp luật.

Chính bởi vì vậy mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sở hữu tính chất quần chúng và tính chất giai cấp công nhân. Do đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sở hữu chức năng sau đây:

+ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ đại diện và bảo vệ những quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng của công viên chức chức lao động.

+ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tham gia quản lý Quốc gia, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan quốc gia, tổ chức kinh tế,

+ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sở hữu chức năng giáo dục, động viên công viên chức chức lao động phát huy quyền làm chủ giang san, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Thứ ba: Ðoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh:

Ðoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh tổ chức chính trị – xã hội tập hợp từng lớp thanh niên. Ko những thế đây còn là đoàn thể của những thanh niên ưu tú, đội hậu bị của Đảng.

Tổ chức Đoàn được thành lập trên phạm vi cả nước và sở hữu mặt ở hồ hết những cơ quan, đơn vị, tổ chức từ trung ương tới địa phương nhằm mục tiêu để thu hút thế hệ trẻ vào những hoạt động xã hội hữu dụng, lành mạnh thông qua đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên phạm vi cả nước.

Ko những thế, Đoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh cũng là nơi tập huấn ra những viên chức, cán bộ sở hữu phẩm chất trong bộ máy quốc gia, hoặc giữ những chức vụ trọng trách trong những tổ chức chính trị xã hội, ví dụ như Ðảng, công đoàn.

– Thứ tư: Hội liên hợp Phụ nữ:

Hội liên hợp phụ nữ là một trong số những tổ chức chính trị – xã hội của riêng giới nữ.

Hội liên hợp phụ nữ sở hữu chức năng đại diện cho quyền đồng đẳng, dân chủ, tiện lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Quốc gia, tham gia xây dựng Đảng.

Hội liên hợp phụ nữ luôn kết đoàn, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Thứ năm: Hội Nông dân Việt Nam:

Hội Nông dân Việt Nam là một trong số những tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cùng sản Việt Nam lãnh đạo và là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam được thành lập nhằm mục tiêu chính là động viện, tổ chức nông dân lao động trong cả nước tích cực tham gia gia công, giáo dục ý thức yêu nước. Mặt khác, hội còn là tổ chức bảo vệ quyền và tiện lợi chính đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giai cấp nông dân Việt Nam- một bộ phân dân cư to nhất ở nước ta.​

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, là một trong số những thành viên sở hữu vị trí, vai trò quan yếu trong hệ thống chính trị, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong phạm vi chức năng của mình, Hội nông dân Việt Nam sở hữu nhiệm vụ sau:

+ Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập tăng trình độ, năng lực về mọi mặt.

+ Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Quốc gia và khối đại kết đoàn toàn dân tộc.

+ Chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và tiện lợi chính đáng, hợp pháp của nông dân.

+ Tổ chức những hoạt động dịch vụ, tư vấn, tương trợ nông dân trong gia công, kinh doanh và đời sống.

– Thứ sáu: Hội Cựu chiến binh Việt Nam:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị – xã hội và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Cựu chiến binh Việt Nam hiện là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân và là một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cùng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Quốc gia và Điều lệ của Hội.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập với mục tiêu chính là tập hợp, kết đoàn, tổ chức, động viên những thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy thực chất, truyền thống của lính, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành tựu cách mệnh, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo trợ giúp nhau về ý thức và vật chất trong cuộc sống của những đội viên.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, là một thành viên sở hữu vị trí, vai trò quan yếu trong hệ thống chính trị của giang san ta. Những thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều mang trong mình những nếp sống, văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hội cựu chiến binh Việt Nam tập hợp, kết đoàn, bồi dưỡng và động viên cựu chiến binh phấn đấu giữ vững thực chất cách mệnh, tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền, phát huy dân chủ từ đó đã góp phần giữ ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng và an ninh. Ko những thế, Hội cựu chiến binh Việt Nam còn tham gia thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ và còn tham gia vào hoạt động nhân dân, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Quốc gia mang lại những giá trị to to cho giang san.

Ngoài những tổ chức được nêu cụ thể bên trên hiện vẫn còn nhiều tổ chức xã hội khác cũng được coi là tổ chức chính trị – xã hội như là: Liên hợp những hội khoa học kĩ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hợp những tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,…