doanh số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một chiến lược bị cát sở hữu thể giữ doanh số hàng quý của bạn.

A sandbag strategy can help you make your quarterly numbers .

ted2019

Giá vodka, rượu vang, bia và đã được tăng lên, và doanh số bán hàng bị hạn chế.

Prices of vodka, wine and beer were raised, and their sales were restricted in amount and time of day.

WikiMatrix

Dữ liệu này ko bao gồm doanh số ứng dụng.

This data does not include app sales.

support.google

Hai tháng sau, doanh số tại Hoa Kỳ đã tăng lên 753.000 bản.

Two months later, the album's US sales had risen to 753,000 copies.

WikiMatrix

doanh số bán hàng contenttype:doc -owner:me

sales contenttype:doc -owner:me

support.google

Trình quản lý thẻ của Google tương trợ thẻ Bộ đếm Floodlight và thẻ Doanh số Floodlight.

Google Tag Manager supports Floodlight Counter and Floodlight Sales tags.

support.google

Điều đó cũng giúp ích cho doanh số bán album

So, it will also help with the album sales.

QED

Chỉ được điền doanh số mà bạn là người thu tiền.

Only populated for sales where you are the merchant of record.

support.google

RIAA gấp đôi những album kép lúc tính doanh số nếu album vượt quá 100 phút về thời lượng.

RIAA counts double albums twice towards certification if over 100 minutes .

WikiMatrix

Tại Pháp, album đạt doanh số ước tính khoảng 82.000 bản.

In France, the album sold an estimated 82,000 copies.

WikiMatrix

Đảm bảo doanh số sẽ tăng mạnh.

I guarantee early sales will be strong.

OpenSubtitles2018. v3

Từ năm 1950, doanh số bán hàng đã tăng đều đặn, gấp 4 lần với tổng số trên 200 triệu chai.

Since 1950, sales have grown steadily, quadrupling in total to over 200 million bottles.

WikiMatrix

Ca khúc đã được chứng thực đĩa Vàng ở Úc với doanh số hơn 35,000 bản tải về.

The single has been certified Gold in Australia for more than 35,000 shipments.

WikiMatrix

Street Fighter V ko đạt được mục tiêu doanh số 2 triệu vào tháng 3 năm 2016.

Street Fighter V failed to meet its sales target of 2 million in March 2016.

WikiMatrix

Doanh số của S III được ước tính là đầu 40 triệu vào cuối năm đó.

Sales of the S III were estimated to top 40 million by the end of the year.

WikiMatrix

Doanh số cạn kiệt. Ko còn nhuận bút,

Sales have dried up, no more royalties.

OpenSubtitles2018. v3

The Seldom Seen Kid của Elbow tăng tới 700% doanh số sau lúc đoạt giải năm 2008.

Elbow saw a 700% sales increase of their album The Seldom Seen Kid after winning the Prize in 2008.

WikiMatrix

Doanh số của Daigou trên tổng số 15 tỷ USD hàng năm.

Daigou sales across sectors total $15 billion annually.

WikiMatrix

Trong năm 2010, tổng doanh số bán hàng tại Dico's và CNHLS (Wallace) là 1,3 tỷ USD.

In 2010, the total combined sales at Dico's and CNHLS (Wallace) was US$1.3 billion (8.1 billion renminbi).

WikiMatrix

Họ ko nâng doanh số gấp 3 nhờ quảng cáo. họ làm được là do gây chú ý.

They didn't triple their sales with advertising; they tripled it by doing something remarkable.

QED

Đây là album bán chạy thứ bảy trong năm 2015 với doanh số đạt 2,2 triệu bản trên toàn cầu.

It was the seventh best-selling album of 2015 with 2.2 million copies sold worldwide.

WikiMatrix

Tổng doanh số của nhà quảng cáo

Total advertiser sales

support.google

Tổng doanh số của bạn là 1.200 USD và giá thành Google Ads của bạn là 200 USD.

Your total sales are $1200, and your Google Ads costs are $200.

support.google

Doanh số tăng dao động từ 1% tới 5%, dựa trên danh mục sản phẩm.

Sales increases ranged from 1% to 5%, based on product category”.

WikiMatrix

Cả doanh số nữa.

And give me sales.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing