DOANH THU THUẦN LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH DOANH THU THUẦN

 • Các loại giảm giá bán hàng, những khoản doanh thu bán hàng bị hoàn trả lại

  Các loại thuế gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế khác.

  Doanh thu là toàn bộ khoản tiền bạn nhận được sau khi kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ của mình. Tuy nhiên, doanh thu thuần sẽ là một khái niệm tương đối khác so với doanh thu. Doanh thu thuần sẽ là toàn bộ số tiền thu về sau khi khấu trừ một số các khoản như:

  Doanh thu thuần là gì?

  Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu.

  Doanh thu thuần được tính bằng công thức dưới đây:

  Sự khác biệt giữa doanh thu, doanh thu thuần và lợi nhuận

  Khác nhau giữa doanh thu và doanh thu thuần

  Doanh thu hay doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được hiểu là toàn bộ số tiền thu được từ bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

  Doanh thu = (Tổng giá trị sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm) + Các khoản phụ thu khác.

  Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

  Khác nhau giữa doanh thu thuần và lợi nhuận

  Rất nhiều người lầm tưởng doanh thu thuần là lợi nhuận, thực tế không phải vậy. Lợi nhuận được tính bằng công thức dưới đây.

  Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp,…

  Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước trong kỳ.

  Cách nhận biết doanh nghiệp kinh doanh lời hay lỗ .

  • Nếu lợi nhuận sau thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi.

  • Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì doanh nghiệp lỗ.