Đối tượng trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Đối tượng tiếng Anh là gì?

Object ( Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Đối tượng

Nghĩa tiếng Anh:Object

“Đối tượng” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của đối tượng trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Goal, topic, candidate, beneficiary,….

Ví dụ:

Một ứng dụng di động là một thực thể chứa tất cả những đối tượng cơ sở dữ liệu và những đối tượng thực thể được sử dụng bởi một ứng dụng.

A cellular utility is an entity that incorporates the entire database objects and occasion objects utilized by an utility.

Đây là tình yêu gắn bó với một đối tượng cho tới lúc hoàn thành mục tiêu với đối tượng đó.

It’s a love attaches itself to an object till its function in reference to it’s realized.

Ngoài ra , Microsoft cho biết trong SPD một đối tượng của SQL Server 2012 Database Engine sở hữu thể đăng ký với SQL Server 2012 R2 Utility Management Level như một đối tượng quản lý của SQL Server.

As well as , in SPD an occasion of the SQL Server 2012 Database Engine may be enrolled with a SQL Server 2012 R2 Utility Management Level as a managed occasion of SQL Server , Microsoft mentioned.

Hắn khởi đầu bằng cách mua đối tượng, thường là một đứa trẻ dễ dụ, cả tin, vì vậy tương đối dễ điều khiển.

He begins by deciding on a goal, typically a baby who appears weak and trusting, thus comparatively simple to manage.

Ko thể xác định kiểu đối tượng cho 20%

Unable to find out object sort for 20%

Để ý đối tượng Z và D đã thoát khỏi trung tâm!

Topic Z and Topic D have escaped the perimeter and are not beneath Antigen management.

Đối tượng là sản phẩm nhân tạo, một chân của tàu đổ bộ,

It is a man-made object, a leg of the lander,

DOHC cung cấp một đơn vị riêng lẻ để tạo, triển khai và quản lý những đối tượng lớp dữ liệu.

DOHC gives a single unit for authoring, deploying and managing the data-tier objects.

Đối tượng chưa chèn

Objects not inserted

Một khu vực của Những đối tượng trên Trang

Space of Objects on Web page

Đối tượng chính mà họ nhắm tới là ai?

Whom do they notably goal?

Tôi biết chuyện gì xảy ra nếu đối tượng mất kiểm soát.

I do know what occurs if the topic comes for us.

Và chúng tôi đã trình diễn với nhiều đối tượng, cả nam và nữ.

And we labored on so many topics, each female and male power.

Để tìm đây là gì, chúng tôi cần Định vị và chặn đứng đối tượng đó

To search out out what that is about, we want a method to find and intercept that object

Nhưng bạn biết ko, đối tượng ko chỉ là then chốt.

However you understand the item is only a pivot.

Trước tiên, lúc những thứ gì là đối tượng của nghệ thuật

First, is one thing a creative object?

Và xuyên suốt toàn bộ thư viện là những đối tượng, những ko gian khác nhau.

And all all through the library are totally different objects, totally different areas.

Ai cũng sở hữu một dòng nhìn khác nhau với cùng một đối tượng

Each particular person sees a special imaginative and prescient of a identical object.

Xem lại tiến trình những đối tượng của nhóm 12A9.

Evaluation progress of topics from check group 12A9.

Đối tượng đã sắm Balo, nồi áp suất, đinh, vòng bi và đồng hồ kỹ thuật số.

Our targets bought backpacks, stress cookers, nails, ball bearings, and digital watches.

Sự hiểu biết chuẩn xác làm Paul Pogba ko còn trung thành với đối tượng cũ.

Correct information moved Paul Poba to vary the item of his loyalty.

Đối tượng sẽ bị ngất trong quá trình như chỉ ngất trong thời kì ngắn.

The topic experiences each thought they’ve ever had in a really brief area of time.

Và đối tượng ông thù ghét là ai?

And the item of his hostility?

Và lúc đang nói về tự nhiên, với vai trò một tác giả, đối tượng của tôi là gì?

And while you’re speaking about nature, which is absolutely my topic as a author?

Nam ko phải là đối tượng được huấn luyện ngày hôm nay, Phương.

Nam wasn’t the check topic as we speak, Phuong.

Chúc khách hàng học tốt!

Kim Ngân

Leave a Reply