Đóng dấu trên hóa đơn thế nào là đúng quy định?

Theo phản ánh của ông Vũ Văn Bình (TP. Hà Nội), căn cứ phân cấp quản lý thì Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) sẽ với văn bản ủy quyền cho những Phó Giám đốc, những Trưởng phòng hoặc Trưởng những đơn vị trực thuộc ký hóa đơn GTGT bán hàng.

Tuy nhiên, tại doanh nghiệp của ông Bình, do số lượng hóa đơn GTGT to và phân cấp cho nhiều phòng ban sử dụng nên doanh nghiệp đóng trước dấu treo bằng dấu mộc tròn lên toàn bộ những hóa đơn chưa phát hành. Lúc xuất hóa đơn bán hàng, những thông tin trên hóa đơn sẽ được ghi khá đầy đủ, trình ký Thủ trưởng đơn vị chức năng và ủy quyền người tìm .
Ông Bình hỏi, trường hợp những hóa đơn nêu trên bộc lộ tiêu thức " Thủ trưởng đơn vị chức năng ( ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) " là Giám đốc ký và đóng dấu chức vụ, ko đóng dấu tròn lên chữ ký ; những người được Giám đốc ủy quyền ký và đóng dấu chức vụ, ko đóng dấu tròn lên chữ ký thì những hóa đơn này với được coi là hợp thức ko ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính với ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 và Khoản 1, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003 / QH11ngày 17/6/2003 về việc lập và ký chứng từ kế toán .
Căn cứ Điểm 2.2, Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2002 / TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 6/5/2002 hướng dẫn về quản trị và sử dụng con dấu : “ Con dấu chỉ được đóng lên những văn bản, sách vở sau lúc những văn bản, sách vở đó đã với chữ ký của cấp với thẩm quyền gồm : cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được uỷ quyền của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; ko được đóng dấu vào văn bản, sách vở ko với nội dung, đóng dấu trước lúc ký ” .
Theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, “ Tiêu thức “ người bán hàng ( ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) ”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị chức năng ko ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải với giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị chức năng cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức triển khai vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn ” .
Từ địa thế căn cứ nêu trên, về nguyên tắc lúc bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp bên bán phải lập hóa đơn ủy quyền người tìm và phải phản ánh ko thiếu tiêu chí trên hóa đơn. Tại tiêu thức “ người bán hàng ( ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) ” thì thủ trưởng đơn vị chức năng của bên bán phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ( nếu với ) khá đầy đủ theo lao lý .

Nếu trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp đã làm thủ tục thông tin phát hành với cơ thuế quan với những tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” và "Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)" thì thực hiện như sau:

– Giám đốc của doanh nghiệp ký trực tiếp vào tiêu thức " Thủ trưởng đơn vị chức năng " thì con dấu của doanh nghiệp được đóng trực tiếp tại tiêu thức này .
– Trường hợp doanh nghiệp với nhiều phòng ban bán hàng nên Giám đốc của doanh nghiệp ko trực tiếp ký vào tiêu chí " Thủ trưởng đơn vị chức năng " mà chuyển nhượng ủy quyền cho người khác ký thay trên hóa đơn thì phải với giấy ủy quyền theo đúng lao lý của pháp luật dân sự .
Trước lúc người được ủy quyền ký tại tiêu chí " Thủ trưởng đơn vị chức năng " phải ghi rõ " TUQ " trước tiêu thức " Thủ trưởng đơn vị chức năng ", người được chuyển nhượng ủy quyền tại tiêu thức này, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn .
Trường hợp Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc, hoặc Trưởng những phòng ban, phòng ban ký, đóng dấu của doanh nghiệp trên hóa đơn và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thay Giám đốc lúc lập hóa đơn bán hàng, con dấu của đơn vị chức năng được đóng trực tiếp tại tiêu thức " Thủ trưởng đơn vị chức năng " .

Lúc lập hóa đơn, doanh nghiệp ko được vừa đóng dấu vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn, vừa đóng dấu trực tiếp tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị".

( http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Dong-dau-tren-hoa-don-the-nao-la-dung-quy-dinh/256571.vgp ) .

San sẻ:

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính