Đồng phân của C5H12 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H12 và gọi tên

Đồng phân của C5H12 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H12 và gọi tên

Đồng phân của C5H12 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H12 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của
C5H12 nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H12 và gọi tên đúng các đồng phân của C5H12 tương ứng.

Hay lắm đó

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (5.2 + 2 – 12) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa liên kết đơn

C5H12 có 3 đồng phân mạch cacbon:

STT
Đồng phân
Tên gọi

1 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n- pentan

2
Đồng phân của C5H12 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H12 và gọi tên
2- metylbutan

3
Đồng phân của C5H12 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H12 và gọi tên
2,2 – đimetylpropan

Vậy C5H12 có 3 đồng phân.