Hướng dẫn dự toán công trình xây dựng từ 15/10/2021

du toan cong trinh

Hướng dẫn dự toán công trình xây dựng từ 15/10/2021 (ảnh minh họa)

– Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư 11. Những khoản mục tầm giá trong dự toán xây dựng công trình gồm: tầm giá xây dựng, tầm giá thiết bị, tầm giá quản lý dự án, tầm giá tư vấn đầu tư xây dựng, tầm giá khác và tầm giá dự phòng.

– Mức giá xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 10 và phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư 11. Mức giá xây dựng trong dự toán xây dựng công trình gồm: tầm giá trực tiếp, tầm giá gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng. Mức giá trực tiếp xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 10, hướng dẫn khía cạnh tại mục I Phụ lục III Thông tư 11 và một số quy định cụ thể sau:

+ Khối lượng đo bóc, tính toán từ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

+ Đơn giá xây dựng khía cạnh, giá xây dựng tổng hợp xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư 11.

– Mức giá thiết bị trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 10, hướng dẫn khía cạnh tại mục 1 Phụ lục II Thông tư 11 và một số quy định cụ thể sau:

+ Mức giá sắm sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá sắm thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định từ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và danh mục thiết bị trong dự án được duyệt. Giá sắm thiết bị được xác định ưng ý với giá thị trường trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan quốc gia với thẩm quyền; hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà gia công; hoặc giá của thiết bị tương tự về công suất, khoa học, xuất xứ trong công trình đã thực hiện được quy đổi ưng ý với thời khắc tính toán.

+ Mức giá gia công, cung ứng thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, cung ứng và đơn giá gia công, cung ứng tương ứng ưng ý với tính chất, chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, cung ứng thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan quốc gia với thẩm quyền; hoặc căn cứ vào báo giá gia công, cung ứng thiết bị của đơn vị gia công, cung ứng; hoặc giá gia công, cung ứng thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện được quy đổi ưng ý với thời khắc tính toán.

+ Mức giá quản lý sắm sắm thiết bị (nếu với); tầm giá sắm bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị khoa học (nếu với); tầm giá huấn luyện và chuyển giao khoa học (nếu với); tầm giá vận chuyển; tầm giá bảo hiểm; thuế và những loại phí, những tầm giá khác với liên quan được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ quy định do cơ quan quốc gia với thẩm quyền ban hành.

+ Mức giá lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán tầm giá xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11.

+ Mức giá thí nghiệm, hiệu chỉnh, tầm giá chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu với) xác định bằng dự toán ưng ý nội dung công việc thực hiện.

– Mức giá quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 12 và Điều 30 Nghị định 10 trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) đã tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng; hoặc bằng dự toán ưng ý với tầm giá quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt. Định mức tầm giá quản lý dự án quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng.

– Mức giá tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 10 và Điều 13 Thông tư 11. Mức giá tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình ko bao gồm những tầm giá tư vấn tính chung cho cả dự án.

– Mức giá khác trong dự toán xây dựng công trình quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 10 và một số quy định cụ thể sau:

+ Mức giá khác trong dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của cấp với thẩm quyền; hoặc xác định bằng dự toán; hoặc ghi theo giá trị hợp đồng đã ký kết ưng ý với quy định của pháp luật; hoặc được dự trù trong dự toán xây dựng công trình ưng ý với tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trong trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định.

+ Những tầm giá xây dựng nhà bao che cho máy, nền tảng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; tầm giá lắp đặt, tháo toá trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và những loại thiết bị thi công xây dựng khác với tính chất tương tự, nếu ko tính chung cho cả dự án thì được dự trù trong tầm giá khác của dự toán xây dựng công trình. Những tầm giá 11 được xác định bằng dự toán ưng ý với thiết kế, giải pháp thi công xây dựng và điều kiện đặc thù của công trình.

+ Mức giá khác trong dự toán xây dựng công trình ko bao gồm tầm giá lãi vay trong thời kì xây dựng; tầm giá rà phá bom mìn, vật nổ; tầm giá kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; tầm giá nghiên cứu khoa học khoa học, vận dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan tới dự án; vốn lưu động ban sơ đối với những dự án đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu kinh doanh; tầm giá cho quá trình chạy thử ko tải và với tải dây chuyền khoa học, gia công theo quy trình trước lúc bàn giao; tầm giá thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; những khoản thuế tài nguyên, những khoản phí, lệ phí và một số khoản mục tầm giá khác với liên quan tính chung cho cả dự án.

– Mức giá dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 10, cụ thể như sau:

+ Mức giá dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng tầm giá xây dựng, tầm giá thiết bị, tầm giá quản lý dự án, tầm giá tư vấn đầu tư xây dựng và tầm giá khác.

+ Mức giá dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời kì, tiến độ dự kiến thực hiện công trình (tính bằng quý, năm) và chỉ số giá xây dựng ưng ý với loại công trình xây dựng với tính tới những khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

– Tổng hợp tổng dự toán quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 10 được lập theo hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục II Thông tư 11.

– Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 10 và phương pháp hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục II Thông tư 11.

Thông tư 11/2021/TT-BXD với hiệu lực từ ngày 15/10/2021

Trung Tài

Leave a Reply