Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nếu cần tính tổng những số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Mua một ô không tính những số bạn muốn tính tổng, bấm AutoSum trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn thành.

Tự động tính tổng trên tab Trang chủ

Lúc bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (sử dụng hàm SUM) để tính tổng những số.

Đây là ví dụ. Để cùng những số của tháng Một trong ngân sách Tiêu khiển này, hãy sắm ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm vượt trội những ô mà bạn đang tính tổng.

Bấm Trang đầu > Tự động Tính tổng để tạo công thức Tự động Tính tổng để tạo công thức" loading="lazy">

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng mang thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Kết quả Tự động Tính tổng trong ô B7