Giá trị sản xuất (G.O – Gross Output) là gì? Phương pháp tính – bloghong.com

Giá trị gia công (G.O – Gross Output) là gì?

Giá trị gia công là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ do lao động của doanh nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định thường tính cho một năm. Xét về mặt giá trị, giá trị gia công bao gồm 3 phòng ban cấu thành: C + V + M

Trong đó:

 • C: là tầm giá cho quá trình gia công, bao gồm:
  • C1: khấu hao tài sản nhất quyết
  • C2: tầm giá trung gian (C2)
 • V: thu nhập người lao động gồm: tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp mang tính chất lương, tiền nộp bảo hiểm xã hội (chỉ tính phần doanh nghiệp trả cho người lao động, ko tính phần trích từ tiền công người lao động để trả).
 • M: thu nhập của doanh nghiệp, gồm những khoản:
  • Thuế gia công
  • Lãi trả tiền vay nhà băng (ko kể tầm giá dịch vụ nhà băng đã tính vào IC) và phần thu trên vốn (đối với những doanh nghiệp quốc gia)
  • Sắm bảo hiểm quốc gia (ko kể bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công viên chức)
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp + Phần còn lại lãi ròng rã của hoạt động gia công kinh doanh trong doanh nghiệp

Lưu ý: Lúc tính giá trị gia công, cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

 • Phản ánh đúng và đủ giá trị sản phẩm bao gồm cả C, V,
 • Chỉ được tính kết quả do lao động gia công kinh doanh của doanh nghiệp làm ra trong kỳ.
 • Được tính toàn bộ kết quả hoàn thành trong kỳ báo cáo (kể cả sản phẩm tự sản, tự tiêu, sản phẩm chính và sản phẩm phụ đã gia công trong kỳ).
 • Được tính chênh lệch của sản phẩm dở dang và bán thành phẩm.
 • Do những loại hình doanh nghiệp mang những đặc điểm, tính chất khác nhau nên chỉ tiêu giá trị gia công của những ngành cũng được tính theo những phương pháp khác nhau.

Sau đây là nội dung và phương pháp tính giá trị gia công của một số ngành cơ bản trong nền kinh tế

Giá trị gia công của doanh nghiệp công nghiệp

Khái niệm: Giá trị gia công công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do hoạt động gia công công nghiệp của doanh nghiệp làm ra trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).

Phòng ban cấu thành: Giá trị gia công công nghiệp bao gồm:

 • Giá trị thành phẩm.
 • Giá trị công việc mang tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài.
 • Giá trị phụ phẩm, phế truất phẩm, phế truất liệu thu hồi trong quá trình gia công.
 • Giá trị hoạt động cho thuê tài sản nhất quyết, máy móc thiết bị trong dây chuyền gia công công nghiệp của doanh nghiệp.
 • Giá trị chênh lệch số dư cuối kỳ so với số dư đầu kỳ của bán thành phẩm và sản phẩm dở

Nguyên tắc tính giá trị gia công công nghiệp:

 • Tính theo phương pháp công xưởng, tức thị lấy đơn vị hạch toán độc lập cuối cùng làm đơn vị để tính toán.
 • Chỉ được tính kết quả trực tiếp của hoạt động gia công công nghiệp trong đơn vị hạch toán độc lập. Tức là chỉ tính kết quả do chính hoạt động gia công của doanh nghiệp tạo ra và chỉ tính 1 lần, ko được tính trùng trong phạm vi doanh nghiệp và ko tính những sản phẩm sắm vào rồi bán ra ko qua chế biến gì thêm tại doanh nghiệp.

Phương pháp tính giá trị gia công công nghiệp:

Phương pháp1:

GO = YT1 +YT2 + YT3 + YT4 + YT5

Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm, bao gồm:

 • Giá trị thành phẩm là những sản phẩm được gia công từ nguyên vật liệu của doanh nghiệp và của khách hàng mang lại để gia công. Những sản phẩm này phải hoàn thành tất cả những thời đoạn gia công trong doanh nghiệp, đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng qui định đã được nhập kho thành phẩm hay bán ra ngoài.
 • Giá trị bán thành phẩm, vật bao suy bì đóng gói, phương tiện, dụng cụ, phụ tùng thay thế ko tiếp tục chế biến tại doanh nghiệp được bán ra ngoài hay cung cấp cho những phòng ban ko gia công công nghiệp.
 • Giá trị sản phẩm phụ hoàn thành trong kỳ.
 • Ngoài ra đối với một số ngành công nghiệp đặc thù, ko mang thủ tục nhập kho như gia công điện, nước sạch, tương đối nước, nước đá . . . thì tính theo sản lượng thương phẩm (hoặc sản lượng thực tế đã tiêu thụ).

Lưu ý: đối với giá trị thành phẩm gia công từ NVL của khách hàng chỉ tính phần chênh lệch giữa giá trị thành phẩm và giá trị NVL khách hàng mang lại.

Yếu tố 2: Giá trị công việc mang tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài (hay còn gọi giá trị hoạt động dịch vụ công nghiệp).

 • Công việc mang tính chất công nghiệp là một hình thái của sản phẩm công nghiệp, nhằm khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng, ko làm thay đổi giá trị ban sơ của sản phẩm.
 • Giá trị công việc mang tính chất công nghiệp được tính vào giá trị gia công của doanh nghiệp phải là giá trị công việc mang tính chất công nghiệp làm cho những đơn vị bên ngoài, hoặc những phòng ban khác ko phải là hoạt động gia công công nghiệp trong doanh nghiệp

Yếu tố 3: Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế truất phẩm, phế truất liệu thu hồi trong quá trình gia công của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phụ phẩm là sản phẩm được tạo ra cùng với sản phẩm chính trong quá trình gia công công nghiệp. Ví dụ như gia công đường thì sản phẩm chính là đường, phụ phẩm là rỉ đường (nước mật).
 • Thứ phẩm là những sản phẩm ko đủ tiêu chuẩn chất lượng, ko được nhập kho thành phẩm
 • Phế truất phẩm là sản phẩm gia công ra hỏng hoàn toàn ko thể sửa chữa được.
 • Phế truất liệu thu hồi trong quá trình gia công

Yếu tố 4: Giá trị hoạt động cho thuê tài sản nhất quyết, máy móc thiết bị trong dây chuyền gia công của doanh nghiệp

 • Yếu tố này chỉ phát sinh lúc máy móc thiết bị trong dây chuyền gia công của doanh nghiệp ko sử dụng mà cho bên ngoài thuê, (ko phân biệt mang công nhân hay ko mang công nhân vận hành đi theo).
 • Yếu tố này thường ko mang giá nhất quyết, nên thống kê dựa vào doanh thu thực tế thu được của hoạt động này trong kỳ để tính vào yếu tố

Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang.

Trong thực tế gia công yếu tố 5 ở phần to những ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng ko đáng kể, trong chỉ tiêu giá trị gia công. Trong lúc việc tính toán yếu tố này lại phức tạp, bởi vậy thống kê qui định yếu tố 5 chỉ tính đối với ngành cơ khí, cung cấp máy mang chu kỳ gia công dài.

Phương pháp 2:

GO = ∑Pq

Trong dó:

 • P: đơn giá nhất quyết từng loại sản phẩm
 • q: khối lượng sản phẩm gia công từng loại

Giá trị gia công nông nghiệp

Khái niệm: Giá trị gia công nông nghiệp là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả của hoạt động gia công nông nghiệp trong một thời kỳ nhất định, (thuờng tính theo mùa, vụ, năm).

Nguyên tắc tính giá trị gia công nông nghiệp

 • Giá trị gia công ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp tổng mức chu chuyển, vì vậy được tính trùng giữa trồng trọt và chăn nuôi cũng như được tính trùng nội bộ ngành.
 • Giá thực tế để tính giá trị gia công nông nghiệp là giá của người gia công bán sản phẩm (giá bán bình quân)

gia san xuat nong nghiep

Trong đó:

 • P: Đơn giá bình quân của người gia công
 • qn: số lượng sản phẩm nông nghiệp
 • P: giá bán theo giá thị trường (giá hiện hành)
 • Put: đơn giá ước tính theo giá thị trường.

Phương pháp tính giá trị gia công nông nghiệp

GTSXNN = GTTT + GTCN + GTHĐDVNN

Trong đó:

 • GTSXNN: Giá trị gia công nông nghiệp
 • GTTT: Giá trị trồng trọt
 • GTCN: Giá trị chăn nuôi
 • GTHĐDVNN: Giá trị hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Giá trị sản phẩm trồng trọt: bao gồm giá trị sản phẩm chính và giá trị của sản phẩm phụ của những loại cây trồng như những loại cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây dược liệu, vườn hoa cây cảnh…

Giá trị sản phẩm chăn nuôi, gồm mang:

 • Giá trị trọng lượng thịt tương đối tăng thêm trong kỳ của gia súc, gia cầm (ko bao gồm thú vật là tài sản nhất quyết).
 • Giá trị những loại sản phẩm chăn nuôi thu được ko phải thông qua việc giết mổ thịt thú vật (sữa, trứng, lông cừu, mật ..).
 • Giá trị những sản phẩm săn bắt, đánh bẫy, thuần hoá thú và những loại dịch vụ mang liên
 • Giá trị những loại sản phẩm phụ chăn nuôi thực tế mang thu hoạch và sử dụng.

Giá trị những hoạt động dịch vụ phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi trong doanh nghiệp và làm thuê cho bên ngoài như dịch vụ ươm cây giống, làm đất, tưới, tiêu, vận chuyển, phòng trừ sâu bệnh, dịch vụ thú y, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng…

Giá trị gia công lâm nghiệp

Khái niệm: Giá trị gia công lâm nghiệp là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả của hoạt động gia công lâm nghiệp trong một thời kỳ nhất định, (thuờng tính theo mùa, vụ, hay năm). Nguyên tắc tính: Nguyên tắc tính giá trị gia công ngành lâm nghiệp cũng như đối với ngành nông nghiệp là phương pháp tổng mức chu chuyển, cho phép tính trùng trong nội bộ ngành.

Nội dung:

Giá trị gia công ngành lâm nghiệp bao gồm:

 • Giá trị công việc trồng mới và nuôi dưỡng rừng bao gồm cả việc chăm sóc, tu bổ, cải tạo rừng tự nhiên và rừng trồng, được tính bằng tầm giá trong năm cho những công việc trên
 • Giá trị công việc khai thác gỗ và lâm thổ sản kể cả rừng trồng và rừng tự nhiên
 • Giá trị những hoạt động lâm nghiệp khác như: ươm cây, lai tạo giống, quản lý, bảo vệ rừng, thu nhặt những sản phẩm dưới tán rừng như: nấm, măng, củi, dược liệu, …
 • Giá trị những sản phẩm dịch vụ lâm nghiệp

Phương pháp tính:

GTSXLN = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm HH &DV

+ Chêch lệch sản phẩm lâm nghiệp tồn kho

+ Chênh lệch hàng lâm nghiệp gửi bán

+ Chênh lệch sản phẩm dở dang ngành LN

Giá trị gia công ngành thủy sản

Khái niệm: Giá trị gia công ngành thủy sản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả của hoạt động động khai thác, đánh bắt hải sản tự nhiên hoặc hải sản ươm và nuôi trồng cùng những hoạt động dịch vụ mang liên quan khác trong một thời kỳ nhất định, (thường tính theo mùa, vụ, hay năm).

Nội dung:

Giá trị gia công ngành thủy sản bao gồm:

 • Giá trị sản phẩm thủy sản đánh bắt, khai thác ở biển như: cá, tôm, mực, nghêu, ngọc trai…và sản phẩm đánh bắt được ở sông, ao hồ, đầm nước ngọt.
 • Giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng ở những vùng nướGiá trị những công việc sơ chế như: ướp lạnh, ướp đông, phôi khô, …để bảo quản trước lúc bán
 • Giá trị những công việc ươm, nhân giống thủy sản
 • Chêch lệch về giá trị của những sản phẩm dở dang, bao gồm toàn bộ những tầm giá về vật tư, lao động cho những công việc đã làm nhưng chưa thu hoạch được

Giá trị gia công thương nghiệp

Giá trị gia công thương nghiệp là hoạt động thương nghiệp làm tăng giá trị của hàng hoá trong quá trình lưu chuyển từ nơi gia công tới nơi sử dụng cuối cùng. Giá trị gia công thương nghiệp được tính theo một trong hai phương pháp sau đây:

 • Cách 1: GTSXTM= Mức giá lưu thông + Lãi + Thuế
 • Cách 2: GTSXTM= Doanh số bán ra trong kỳ – GVHB

Giá trị gia công ngành vận tải, kho bãi

Giá trị gia công của doanh nghiệp hoạt động liên lạc vận tải gồm

 • Doanh thu về vận chuyển bốc xếp hàng hoá.
 • Doanh thu về vận chuyển hành khách, hành lý.
 • Doanh thu về cho thuê những phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, cho thuê bến bãi, kho chứa hàng và phương tiện bảo quản hàng hoá. Doanh thu về quản lý, cảng vụ, sân bay, bến bãi.
 • Doanh thu về dịch vụ vận tải, đại lý vận tải, hoa tiêu tín hiệu, dẫn dắt tàu thuyền, hướng dẫn đường
 • Doanh thu, tạp thu khác liên quan tới vận chuyển, bốc xếp hàng hoá như: tiền lưu kho, lưu bãi, tiền phạt bồi thường vi phạm hợp đồng…
 • Doanh thu bưu chính và chuyển phát
 • Doanh thu về SXKD phụ của những đơn vị vận tải ko đủ cơ sở và thông tin để bóc tách chia vào những ngành thích hợp khác (mang giá trị <15% giá trị của hoạt động SX chính)

Giá trị gia công của hoạt động vận tải kho bãi được tính theo công thức sau đây: Giá trị gia công hoạt động GTVT = Doanh thu về vận chuyển, bốc xếp hàng hóa + Doanh thu vận chuyển hành khách + Doanh thu về cho thuê phương tiện và tiền nhận được do phạt vi phạm hợp đồng

Giá trị gia công của doanh nghiệp hoạt động khách sạn, nhà hàng

Giá trị gia công ngành khách sạn, nhà hàng bao gồm toàn bộ giá trị về dịch vụ cho thuê buồng, phòng và hoạt động kinh doanh ăn uống trong một thời kỳ nhất định. Đước tính theo công thức sau đây:

gia san xuat nha hang

Leave a Reply