10 TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU CỦA MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)? | Sổ Tay Doanh Trí | Học Viện Quản Lý PACE

Giám đốc Tài chính (CFO) phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về tất cả những vấn đề liên quan tới kế toán và tài chính. CFO phải thiết lập những mục tiêu, chính sách, quy trình, kế hoạch và thực thi những chính sách, kế hoạch đó phải đảm bảo cho cấu trúc kế toán tài chính của tổ chức được ổn định. Hãy cùng xem vai trò của Giám đốc Tài chính và 10 trách nhiệm hàng đầu mà mỗi CFO phải nắm rõ:

1. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền

Công việc của CFO là kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong tổ chức, hiểu rõ nguồn tiền mặt, cũng như biết sử dụng tiền mặt, duy trì tính toàn vẹn của vốn, chứng từ và những tài liệu sở hữu giá trị khác. CFO được quyền tạm giữ hay tính sổ tiền theo những chứng từ của tổ chức. Trách nhiệm của CFO bao gồm thẩm quyền thiết lập những chính sách kế toán và những thủ tục về tín dụng và thu tậu, tính sổ hóa đơn và những nghĩa vụ tài chính khác. Tiền mặt là “vua” và kiểm soát dòng tiền là công việc quan yếu nhất của CFO trong tổ chức.

2. Quản trị công nợ

Sau vấn đề về lưu chuyển tiền tệ, thì việc biết & hiểu tất cả những khoản nợ của tổ chức là một phần trách nhiệm của CFO. Một tổ chức sẽ sở hữu nhiều hợp đồng pháp lý, những nghĩa vụ theo luật định và thuế, những khoản nợ tiềm tàng dưới hình thức dự phòng, hợp đồng thuê, hoặc những bản tóm tắt về bảo hiểm, những lợi nhuận từ những điều khoản vay hoặc kỳ vọng từ hội đồng quản trị. Trong tổ chức, liệu rằng còn ai ngoài CFO sở hữu khả năng đảm nhận trách nhiệm liên quan tới pháp lý này?

3. Hiệu quả kinh doanh

CFO phải hiểu rõ mô hình kinh doanh của tổ chức để tạo ra giá trị khách hàng và tìm cách chuyển đổi những chỉ số hoạt động thành những giải pháp để thực hiện. CFO sẽ kiểm tra hiệu quả kinh doanh của tổ chức thông qua phương tiện xây dựng và triển khai hệ thống hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard và báo cáo kết quả báo cáo tài chính để kiểm tra hiệu quả tài chính thực tế và hoạch định tài chính của tổ chức.

4. Giám sát hoạt động của những phòng ban

Với doanh nghiệp sở hữu quy mô vừa & nhỏ, CFO là giám sát của Kế toán, Tài chính, Nhân sự và CNTT. Với doanh nghiệp sở hữu quy mô to, trách nhiệm của CFO chỉ sở hữu thể gồm Kế toán và Tài chính. Dù với trách nhiệm nào, CFO cũng sẽ giám sát cũng như tương trợ mạnh về mảng chức năng kế toán và tài chính của tổ chức thông qua việc sử dụng bảng mô tả công việc, những chính sách và thủ tục, và những phương pháp tự động kiểm soát tài liệu theo đúng nghiệp vụ của mình.

5. Xây dựng những “mối quan hệ” Tài chính

CFO cấp thiết lập và duy trì những mối liên hệ mật thiết với nhà băng đầu tư, những nhà phân tích tài chính và những cổ đông cùng với Tổng Giám đốc. CFO phải quản lý được những thỏa thuận nhà băng và thỏa thuận vay vốn và duy trì những nguồn vốn thích hợp cho những khoản vay ngày nay của tổ chức từ những nhà băng thương nghiệp và những tổ chức cho vay khác. Ngoài ra, CFO còn quản lý những nguồn vốn đầu tư của tổ chức và hoạch định việc lựa sắm cổ phiếu ưu đãi.

6. Quản lý vốn lưu động & Huy động vốn

Chúng ta thường cho rằng tài chính là một trong những trách nhiệm của Giám đốc Tài chính. Quả đúng như vậy. CFO sẽ thiết lập và thực hiện những chiến lược để quản trị vốn do tổ chức yêu cầu, bao gồm thương thảo, quản trị & thu hồi công nợ, duy trì những thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cấp thiết. CFO cần nắm rõ những kế hoạch dài hạn của tổ chức, kiểm tra những yêu cầu tài chính tiềm tàng trong những kế hoạch này và phát triển những yêu cầu tài chính theo những phương pháp khác nhau.

7. Thực thi những nghĩa vụ tài chính

CFO phải là người thông qua cũng như thực thi những thỏa thuận liên quan tới những nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về nguyên vật liệu, tài sản và dịch vụ CNTT, hay những yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp.

8. Kiểm soát tài chính

CFO chịu trách nhiệm về những khía cạnh tài chính của tất cả những giao du của tổ chức bao gồm đấu thầu bất động sản, hợp đồng thuê & tậu bán. CFO cũng đảm bảo duy trì hồ sơ tài chính thích hợp, chuẩn bị những báo cáo tài chính cấp thiết, đảm bảo kiểm toán được hoàn thành đúng thời kì và đóng sổ theo luật định. Một trong những trách nhiệm của Giám đốc Tài chính là đảm bảo tuân thủ những quy định và chuẩn mực về tài chính như Sarbanes-Oxley, IRS Tax Code, và GAAP (và ngay sau đó là IFRS).

9. Quan hệ cổ đông

Một CFO phải phân tích những chính sách, thủ tục, và chương trình thông tin về cổ đông của tổ chức, bao gồm báo cáo thường niên và tạm thời cho những cổ đông và Hội đồng Quản trị, cũng như đề xuất với Chủ toạ về những chính sách, thủ tục hoặc hoạch định về tài chính mới nếu cần.

10. Quản lý ngân sách & kiểm soát tầm giá

Ngân sách là sự sống còn của doanh nghiệp, và CFO chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ ngân sách, thu thập những tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của tổ chức với ngân sách. Đây là một quá trình kiểm soát tài chính đầy khó khăn của CFO.

Theo Bizmanualz

Chương trình tập huấn

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Chief Monetary Officer (CFO)

Nâng tầm quản trị tài chính của CFO trong thời kỳ mới

Vui lòng xem thông tin chương trình tại đây

  • Tags:
  • Giam doc Tai chinh

San sẻ bài viết: