Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Thế nào là bán hàng trả chậm, trả góp ; Giá tính thuế trị giá ngày càng tăng so với hàng trả chậm, trả góp ; Cách hạch toán hàng bán trả góp, trả chậm. Mời những bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của Kế Toán TP. Hà Nội .

1. Thế nào là bán hàng trả chậm, trả góp.

Bán hàng trả chậm, trả góp là lúc giao hàng cho người sắm, thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, doanh thu bán hàng được tính theo giá bán trả tiền ngay, khách hàng chỉ trả tiền một phần tiền sắm hàng để nhận hàng và phần còn lại trả dần trong một thời kì và chịu khoản lãi theo quy định trong hợp đồng. Khoản lãi do trả chậm, trả góp sẽ hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính..

2. Giá tính thuế trị giá gia tăng đối với hàng trả chậm, trả góp.

Theo điều 7, khoản 7 của Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, pháp luật về giá tính thuế so với hàng trả chậm, trả góp như sau :
“ 7. Đối với sản phẩm & hàng hóa bán theo phương pháp trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa sở hữu thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa đó, ko gồm sở hữu khoản lãi trả góp, lãi trả chậm .
Ví dụ 31 : Tổ chức kinh doanh thương nghiệp xe máy bán xe X loại 100 cc, giá bán trả góp chưa sở hữu thuế GTGT là 25,5 triệu đồng / chiếc ( trong đó giá bán xe là 25 triệu đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng ) thì giá tính thuế GTGT là 25 triệu đồng. ”

3. Cách hạch toán hàng bán trả góp, trả chậm.

– Ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá trả tiền ngay và phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay:

Lúc bán sản phẩm, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung ứng nhà cung cấp của kỳ kế toán theo giá bán (chưa sở hữu thuế) trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:

Nợ những TK 111, 112 : Số tiền người sắm giao dịch trả tiền lần đầu tại thời kì sắm
Nợ TK 131 ( cụ thể người sắm ) : Số tiền người sắm còn nợ
Mang TK 511 : Giá bán trả tiền ngay một lần chưa sở hữu thuế GTGT
Mang TK 333 – ­ Thuế và những khoản phải nộp ( tính trên giá bán trả tiền ngay ) .
Mang TK 3387 – ­ Doanh thu chưa triển khai ( phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa sở hữu thuế GTGT ) .

– Ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632 ­ – Giá vốn hàng bán
Mang những TK 154, 155, 156 …

– Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – ­ Doanh thu chưa triển khai
Mang TK 515 – ­ Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi trả chậm, trả góp ) .

– Lúc thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…

Mang TK 131 – ­ Phải thu của người sắm .

4. Ví dụ cách hạch toán hàng bán trả góp, trả chậm:

Tổ chức A chuyên kinh doanh xe ô tô, bán xe  ô tô Toyota Corolla Altis cho tổ chức B, theo phương thức trả tiền chậm trong vòng 3 năm (36 tháng) với giá 1.015.000.000 đ (chưa sở hữu thuế GTGT 10%). Nếu cùng thời khắc này tổ chức B trả tiền ngay thì tổ chức B phải trả tiền cho tổ chức A với giá chưa sở hữu thuế GTGT 10% là 700.000.000 đ. Số tiền gốc và lãi tổ chức B trả theo từng tháng bằng TGNH. Giá vốn ô tô Toyota Corolla Altis là 600.000.000 đ.

Tổ chức A viết hóa đơn GTGT cho tổ chức B như sau:

HD b%C3%A1n tr%E1%BA%A3 ch%E1%BA%ADm tr%E1%BA%A3 g%C3%B3p

Kế toán tại tổ chức A sẽ hạch toán như sau:

– Phản ánh doanh thu bán xe ô tô theo giá trả tiền ngay và phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 131 ( tổ chức B ) : 1.085.000.000 đ
Mang TK 5111 – Doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa : 700.000.000 đ
Mang TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra : 70.000.000 đ
Mang TK 3387 – ­ Doanh thu chưa thực thi : 315.000.000 đ .

– Ghi nhận giá vốn xe ô tô:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán : 700.000.000 đ
Mang TK 156 ( xe tương đối Toyota Corolla Altis ) : 700.000.000 đ .

– Hàng tháng, xác định và kết chuyển tiền lãi bán hàng trả chậm, ghi:

Nợ TK 3387 – ­ Doanh thu chưa triển khai : 315.000.000 đ / 36 tháng = 8.750.000 đ
Mang TK 515 – ­ Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi trả chậm, trả góp ) : 8.750.000 đ

– Hàng tháng, lúc nhận được tiền gốc và lãi tổ chức B trả cho tổ chức A, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi nhà băng: 1.085.000.000 đ/ 36 tháng = 30.138.889 đ

Mang TK 131 – ­ Phải thu của người sắm ( tổ chức B ) : 30.138.889 đ .

Dich vu ke toan tron goi so 1

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing