Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200

Hạch toán mức giá bán hàng theo TT200. Giá thành bán hàng trong doanh nghiệp là những mức giá thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp, như: Giá thành giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm; Huê hồng bán hàng; Giá thành bảo hành sản phẩm, hàng hóa;… Vậy lúc phát sinh mức giá bán hàng, kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán TP.HN sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán mức giá bán hàng theo TT200 .
Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200Mời những bạn theo dõi bài viết .

Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200Tài khoản sử dụng.Tài khoản sử dụng .

Theo Thông tư 200, để hạch toán mức giá bán hàng, chúng ta sử dụng Tài khoản 641.

Tài khoản 641 – Giá thành bán hàng: Là TK phản ánh những mức giá thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp, bao gồm những mức giá chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoả hồng bán hàng, mức giá bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), mức giá bảo quản, đóng gói, vận chuyển,…

Cách hạch toán mức giá bán hàng theo TT200.

Căn cứ vào những thông tin tài khoản cấp 2 của Tài khoản 641, kế toán hạch toán một số ít nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau :

Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200Hạch toán mức giá bán hàng lúc tập hợp mức giá viên chức phòng ban tiêu thụ (TK 6411).Hạch toán mức giá bán hàng lúc tập hợp mức giá viên chức cấp dưới phòng ban tiêu thụ ( TK 6411 ) .

Kế toán tính tiền lương, những khoản phụ cấp, trợ cấp, những khoản trích theo lương, … cho viên chức cấp dưới phòng ban bán hàng, hạch toán :
Nợ TK 6411 : Giá thành phải trả cho viên chức cấp dưới phòng ban bán hàng
Với TK 334 : Phải trả công viên chức
Với TK 3382 : Kinh phí công đoàn
Với TK 3383 : Bảo hiểm xã hội
Với TK 3384 : Bảo hiểm y tế
Với TK 3386 : Bảo hiểm thất nghiệp
Với TK 3388 : Phải trả, phải nộp khác .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc tập hợp mức giá vật tư, vỏ hộp ship hàng cho bán hàng ( TK 6412 ) .

Lúc tập hợp mức giá vật tư, vỏ hộp Giao hàng cho hoạt động tiêu khiển bán hàng của Doanh nghiệp, kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau :

Mui ten xanh 5 01 03 Xác định trị giá của vật liệu, bao tị nạnh xuất tiêu dùng phục vụ cho quá trình bán hàng, hạch toán:Xác định trị giá của vật tư, vỏ hộp xuất tiêu dùng ship hàng cho thứ tự bán hàng, hạch toán :

Nợ TK 6412 : Trị giá vật tư, vỏ hộp
Với TK 152 : Trị giá vật tư, vỏ hộp .

 Xác định trị giá của vật tư, vỏ hộp tìm vào sử dụng ngay cho thứ tự bán hàng .

Hạch toán theo 2 trường hợp :
– Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán :
Nợ TK 6412 : Trị giá vật tư, vỏ hộp theo giá chưa với thuế GTGT
Nợ TK 1331 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Với những TK 111, 112, 242, 331, … : Tổng trị giá phải trả .
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, hạch toán :
Nợ TK 6412 : Trị giá vật tư, vỏ hộp theo giá đã với thuế GTGT
Với những TK 111, 112, 242, 331, … : Trị giá vật tư, vỏ hộp theo giá đã với thuế GTGT .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc tập hợp mức giá phương tiện, dụng cụ Giao hàng cho bán hàng ( TK 6413 ) .

Lúc tập hợp mức giá phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng ship hàng cho thứ tự bán hàng của Doanh nghiệp, kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau :

 Xác định trị giá của phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng Giao hàng cho thứ tự bán hàng .

Hạch toán theo 2 trường hợp :
– Trường hợp phân chia 1 lần, hạch toán :
Nợ TK 6413 : Trị giá phương tiện, dụng cụ
Với TK 153 : Trị giá phương tiện, dụng cụ .
– Trường hợp phân chia nhiều lần, hạch toán :
Kế toán phản ánh trị giá của phương tiện, dụng cụ xuất tiêu dùng Giao hàng cho thứ tự bán hàng :
Nợ TK 242 : Trị giá phương tiện, dụng cụ
Với TK 153 : Trị giá phương tiện, dụng cụ .
– Trong kỳ, kế toán phân chia, tính vào mức giá bán hàng, hạch toán :
Nợ TK 6413 : Trị giá phương tiện, dụng cụ
Với TK 242 : Trị giá phương tiện, dụng cụ .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc trích khấu hao TSCĐ của phòng ban bán hàng ( TK 6414 ) .

Kế toán trích khấu hao TSCĐ tiêu dùng cho phòng ban bán hàng, hạch toán :
Nợ TK 6414 : Trị giá hao mòn TSCĐ tiêu dùng cho phòng ban bán hàng
Với TK 214 : Trị giá hao mòn TSCĐ tiêu dùng cho phòng ban bán hàng .

Hạch toán mức giá bán hàng so với mức giá bh mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ( ko gồm với Bảo hành khu dự án xây lắp ) ( TK 6415 ) .

Lúc Doanh Nghiệp bán hàng cho người tìm với kèm theo giấy bh thay thế sửa chữa cho những hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời hạn bh loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa. DN phải xác lập cho từng mức mức giá sửa chữa thay thế cho hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành loại sản phẩm .

 Lúc xác lập số dự trữ phải trả về mức giá sửa chữa thay thế, bh loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa kế toán hạch toán :

Nợ TK 6415 : Trị giá dự trữ phải trả về mức giá sửa chữa thay thế, Bảo hành
Với TK 352 : Trị giá dự trữ phải trả về mức giá sửa chữa thay thế, Bảo hành .

 Cuối kỳ, kế toán thực thi tính, xác lập số dự trữ phải trả về sửa chữa thay thế Bảo hành mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần lập .

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp :
– Trường hợp số dự trữ phải trả cần lập ở kỳ kế toán này to hơn số dự trữ phải trả về Bảo hành mẫu sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết .
Hạch toán số chênh lệch được trích thêm ghi nhận vào mức giá :
Nợ TK 6415 : Trị giá số chênh lệch trích thêm
Với TK 352 : Trị giá số chênh lệch trích thêm .
– Trường hợp số dự trữ phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự trữ phải trả về Bảo hành loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết .
Hạch toán số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm mức giá :
Nợ TK 352 : Trị giá số chênh lệch hoàn nhập
Với TK 6415 : Trị giá số chênh lệch hoàn nhập .

Hạch toán mức giá bán hàng so với mức giá nhà cung cấp tìm ngoài tương quan tới bán hàng ( TK 6417 ) .

Lúc phát sinh những mức giá nhà cung cấp tìm ngoài như : tiền thuê kho, bãi, tiền thuê bốc vác, luân chuyển loại sản phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoả hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị chức năng nhận ủy thác xuất khẩu, … Giá thành thuê ngoài thay thế sửa chữa TSCĐ với trị giá ko to, được tính trực tiếp vào mức giá bán hàng. Hạch toán theo 2 trường hợp :

 Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán :

Nợ TK 6417 : Giá thành nhà cung cấp tìm ngoài theo giá chưa với thuế GTGT
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu với )
Với những TK 111, 112, 141, 331, … : Tổng trị giá phải trả .

 Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, hạch toán :

Nợ TK 6417 : Giá thành nhà cung cấp tìm ngoài theo giá đã với thuế GTGT
Với những TK 111, 112, 141, 331, … : Giá thành nhà cung cấp tìm ngoài theo giá đã với thuế GTGT .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc tập hợp mức giá bằng tiền khác tương quan tới bán hàng .

Lúc phát sinh những mức giá bằng tiền khác như : Giá thành tiếp khách ở phòng ban bán hàng, mức giá trình làng mẫu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, mức giá hội nghị người tìm … Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp :

 Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán :

Nợ TK 6418 : Trị giá mức giá bằng tiền khác theo giá chưa với thuế GTGT
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu với )
Với những TK 111, 112, 141, 331, … : Tổng trị giá phải trả .

 Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, hạch toán :

Nợ TK 6418 : Trị giá mức giá bằng tiền khác theo giá đã với thuế GTGT
Với những TK 111, 112, 141, 331, … : Trị giá mức giá bằng tiền khác theo giá đã với thuế GTGT .

Hạch toán mức giá bán hàng so với mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ ship hàng cho bán hàng .

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: Trường hợp DN sử dụng phương pháp trích trước mức giá sửa chữa to TSCĐ; Trường hợp DN ko sử dụng phương pháp trích trước mức giá sửa chữa to TSCĐ. Cụ thể:

 Trường hợp Doanh Nghiệp sử dụng giải pháp trích trước mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ .

Hạch toán những nhiệm vụ phát sinh như sau :
– Kế toán trích trước mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ, hạch toán :
Nợ TK 6417 : Trị giá mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ
Với TK 335 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ phải trả ( nếu việc thay thế sửa chữa đã triển khai trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu sát hoạch hoặc chưa với hóa đơn )
Với TK 352 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ phải trả ( nếu đơn vị chức năng trích trước mức giá sửa chữa thay thế cho TSCĐ theo nhu yếu kỹ thuật phải bảo trì, trùng tu định kỳ ) .
– Lúc mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ phát sinh, hạch toán :
Nợ TK 2413 : Trị giá mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ
Nợ TK 1331 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu với )
Với những TK 331, 111, 112, … : Tổng trị giá giao dịch trả tiền .
– Kế toán triển khai kết chuyển mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ lúc triển khai xong, chuyển giao đưa vào sử dụng, hạch toán :
Nợ những TK 335, 352 : Trị giá mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ
Với 2413 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ .

 Trường hợp Doanh Nghiệp ko sử dụng giải pháp trích trước mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ .

Lúc Doanh Nghiệp ko sử dụng chiêu thức trích trước mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ. Giá thành sửa chữa thay thế to TSCĐ phát sinh một lần với trị giá to, tương quan tới phòng ban bán hàng trong nhiều kỳ. Kế toán hạch toán như sau :
– Lúc mức giá thay thế sửa chữa TSCĐ phát sinh, hạch toán :
Nợ TK 2413 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ
Nợ TK 1331 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu với )
Với những TK 331, 111, 112, … : Tổng trị giá phải trả .
– Kế toán triển khai kết chuyển mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ lúc hoàn thành xong, chuyển giao đưa vào sử dụng, hạch toán :
Nợ TK 242 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ
Với TK 2413 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ .
– Định kỳ, kế toán phân chia mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ vào mức giá sản xuất chung, hạch toán :
Nợ TK 6417 : Trị giá mức giá thay thế sửa chữa to TSCĐ
Với TK 242 : Trị giá mức giá sửa chữa thay thế to TSCĐ .

Hạch toán mức giá bán hàng so với mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo .

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp :
– Trường hợp xuất mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo ko thu tiền, ko với điều kiện kèm theo kèm theo .
Nợ TK 641 : Trị giá sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm tiêu dùng khuyến mại, quảng cáo
Với những TK 155, 156 : Trị giá sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm tiêu dùng khuyến mại, quảng cáo .
– Trường hợp xuất sản phẩm & hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng người tìm chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo những điều kiện kèm theo khác như phải tìm mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ( ví dụ như tìm 2 mẫu sản phẩm được Tặng 1 mẫu sản phẩm …. ) thì kế toán phản ánh trị giá hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán ( trường hợp này thực chất trả tiền giao dịch là khuyến mãi hàng bán ) .
– Trường hợp doanh nghiệp với hoạt động tiêu khiển thương nghiệp được nhận hàng hoá ( ko phải trả tiền ) từ nhà phân phối, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho người tìm tìm hàng của đơn vị sản xuất, nhà phân phối :
+ Lúc nhận hàng của đơn vị sản xuất ( ko phải trả tiền ) tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo cho người tìm, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết cụ thể số lượng hàng trong mạng lưới hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Thống kê kinh tế tài chính so với hàng nhận được và số hàng đã tiêu dùng để khuyến mại cho người tìm ( như sản phẩm & hàng hóa nhận giữ hộ ) .
+ Lúc hết chương trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là trị giá số hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi :
Nợ TK 156 : Trị giá hàng hoá theo giá kết hợp và hợp lý
Với TK 711 : Trị giá hàng hoá theo giá kết hợp và hợp lý .

Hạch toán mức giá bán hàng so với mẫu sản phẩm, hàng hoá tiêu tiêu dùng nội bộ cho hoạt động tiêu khiển bán hàng .

Kế toán hạch toán từng nhiệm vụ phát sinh như sau :
– Kế toán địa thế căn cứ vào chứng từ tương quan, hạch toán :
Nợ TK 641 : Trị giá hàng hoá, loại sản phẩm tiêu dùng cho nội bộ
Với những TK 155, 156 : Trị giá hàng hoá, mẫu sản phẩm tiêu dùng cho nội bộ .
– Trường hợp phải kê khai thuế GTGT cho mẫu sản phẩm, hàng hoá tiêu tiêu dùng nội bộ, hạch toán :
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 3331 : Tiền thuế GTGT phải nộp .

Hạch toán mức giá bán hàng so với loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng để biếu, Tặng Kèm .

Hạch toán trị giá mẫu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng để biếu, Tặng cho người tìm được tính vào mức giá sản xuất, kinh doanh thương nghiệp :
Nợ TK 641 : Trị giá mẫu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng để biếu, Tặng Ngay
Với những TK 152, 153, 155, 156 : Trị giá mẫu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng để biếu, Tặng Ngay .
– Trường hợp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, hạch toán :
Nợ TK 641 : Tiền thuế GTGT phải nộp
Với TK 33311 : Tiền thuế GTGT phải nộp .
– Lúc khấu trừ thuế GTGT nguồn vào và đầu ra, ghi :
Nợ TK 33311 : Tiền thuế GTGT phải nộp
Với TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ .
– Trường hợp mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng để biếu, khuyến mãi ngay cho cán bộ công viên chức được giàn trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi :
Nợ TK 353 : Tổng trị giá giao dịch trả tiền
Với TK 511 : Doanh thu bán hàng và phân phối nhà cung cấp
Với TK 33311 : Tiền thuế GTGT phải nộp .
– Đồng thời kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán so với trị giá loại sản phẩm, hàng hoá, NVL tiêu dùng để biếu, khuyến mãi ngay công viên chức và người lao động. Hạch toán :
Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
Với những TK 152, 153, 155, 156 : Giá vốn hàng bán .

Hạch toán mức giá bán hàng so với hoạt động tiêu khiển uỷ thác xuất khẩu .

Hạch toán số tiền phải trả cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác xuất khẩu về những khoản đã chi hộ tương quan tới hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu. Hạch toán :
Nợ TK 641 : Trị giá khoản phải trả đơn vị chức năng nhận uỷ thác xuất khẩu
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu với )
Với TK 3388 : Tổng trị giá phải trả, phải nộp khác .

Hạch toán mức giá bán hàng so với tiền hoả hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý .

Nợ TK 6417 : Trị giá tiền hoả hồng
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 131 : Phải thu của người tìm .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc phát sinh những khoản ghi giảm mức giá bán hàng .

Kế toán hạch toán lúc phát sinh những khoản ghi giảm mức giá bán hàng :
Nợ những TK 111, 112, … : Trị giá khoản ghi giảm mức giá bán hàng
Với TK 641 : Trị giá khoản ghi giảm mức giá bán hàng .

Hạch toán mức giá bán hàng lúc kết chuyển mức giá bán hàng phát sinh trong kỳ .

Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển mức giá bán hàng phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, hạch toán:

Nợ TK 911 : Xác định hiệu quả kinh doanh thương nghiệp
Với TK 641 : Giá thành bán hàng ( cụ thể tiểu khoản ) .
Trên đây, Kế toán TP.HN đã hướng dẫn những bạn cách Hạch toán mức giá bán hàng theo TT200. Cảm ơn những bạn đã theo dõi .

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing