Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp – Tài khoản 642

Cách hạch toán giá thành quản lý doanh nghiệp – Tài khoản 642, cách hạch toán giá thành bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp, hạch toán kết chuyển giá thành quản lý kinh doanh cuối kỳ theo Thông tư 133.

1. Tài khoản 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

1.1. Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản giá thành quản lý kinh doanh bao gồm giá thành bán hàng và giá thành quản lý doanh nghiệp:

– Tầm giá bán hàng bao gồm những giá thành thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm những giá thành chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoả hồng bán hàng, giá thành bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), giá thành bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương viên chức phòng ban bán hàng (tiền lương, tiền công, những khoản phụ cấp,…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của viên chức bán hàng; giá thành vật liệu, dụng cụ lao động, khấu hao TSCĐ tiêu dùng cho phòng ban bán hàng; dịch vụ tậu ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…); giá thành bằng tiền khác.

– Tầm giá quản lý doanh nghiệp bao gồm những giá thành quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm những giá thành về lương viên chức phòng ban quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, những khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của viên chức quản lý doanh nghiệp; giá thành vật liệu văn phòng, dụng cụ lao động, khấu hao TSCĐ tiêu dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ tậu ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); giá thành bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…).

Quan tâm: Những khoản giá thành bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp ko được coi là giá thành được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng mang hầu hết hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì ko được ghi giảm giá thành kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Xem thêm: Cách xử lý những khoản giá thành ko được trừ

a) Đối với giá thành bán hàng:

– Tầm giá viên chức: Phản ánh những khoản phải trả cho viên chức bán hàng, viên chức đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa,… bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và những khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,…

– Tầm giá vật liệu, bao phân bì: Phản ánh những giá thành vật liệu, bao phân bì xuất tiêu dùng cho việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, như giá thành vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hóa, giá thành vật liệu, nhiên liệu tiêu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu tiêu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,… tiêu dùng cho phòng ban bán hàng.

– Tầm giá dụng cụ, đồ tiêu dùng: Phản ánh giá thành về dụng cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,…

– Tầm giá khấu hao TSCĐ: Phản ánh giá thành khấu hao TSCĐ ở phòng ban bảo quản, bán hàng, như nhà kho, liên hệ, bến bãi, phương tiện bốc toá, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,…

– Tầm giá bảo hành: Tiêu dùng để phản ánh khoản giá thành bảo hành sản phẩm, hàng hóa. Riêng giá thành sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 154 “Tầm giá gia công kinh doanh dở dang” mà ko phản ánh ở TK này.

– Tầm giá dịch vụ tậu ngoài: Phản ánh những giá thành dịch vụ tậu ngoài phục vụ cho bán hàng như giá thành thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoả hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,…

– Tầm giá bằng tiền khác: Phản ánh những giá thành bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài những giá thành nêu trên như giá thành tiếp khách ở phòng ban bán hàng, giá thành giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo, chào hàng, giá thành hội nghị khách hàng..

b) Đối với giá thành quản lý doanh nghiệp:

– Tầm giá viên chức quản lý: Phản ánh những khoản phải trả cho cán bộ viên chức quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, những khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, viên chức quản lý ở những phòng, ban của doanh nghiệp.

– Tầm giá vật liệu quản lý: Phản ánh giá thành vật liệu xuất tiêu dùng cho công việc quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, dụng cụ, dụng cụ,… (giá mang thuế hoặc chưa mang thuế GTGT).

– Tầm giá đồ tiêu dùng văn phòng: Phản ánh giá thành dụng cụ, đồ tiêu dùng văn phòng tiêu dùng cho công việc quản lý (giá mang thuế hoặc chưa mang thuế GTGT).

– Tầm giá khấu hao TSCĐ: Phản ánh giá thành khấu hao TSCĐ tiêu dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của những phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý tiêu dùng trên văn phòng,…

– Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh giá thành về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và những khoản phí, lệ phí khác.

– Tầm giá dự phòng: Phản ánh những khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào giá thành gia công, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tầm giá dịch vụ tậu ngoài: Phản ánh những giá thành dịch vụ tậu ngoài phục vụ cho công việc quản lý doanh nghiệp; những khoản chi tậu và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,… (ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào giá thành quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, giá thành trả cho nhà thầu phụ.

– Tầm giá bằng tiền khác: Phản ánh những giá thành khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài những giá thành nêu trên, như: Tầm giá hội nghị, tiếp khách, công việc phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,…

Sơ đồ chữ T hạch toán Tài khoản 642

hạch toán tài khoản 642

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

Bên Nợ

Bên Với

– Những giá thành quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ;

– Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này to hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

– Những khoản được ghi giảm giá thành quản lý kinh doanh;

– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

– Kết chuyển giá thành quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 642 ko mang số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh mang 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6421 – Tầm giá bán hàng: Phản ánh giá thành bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển giá thành bán hàng sang TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.

– Tài khoản 6422 – Tầm giá quản lý doanh nghiệp: Phản ánh giá thành quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3. Cách hạch toán Tầm giá quản lý kinh doanh một số nghiệp vụ:

1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và những khoản khác phải trả cho viên chức phòng ban bán hàng, phòng ban quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động những khoản tương trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của viên chức phục vụ trực tiếp cho quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, viên chức quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

Với những TK 334, 338.

Xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và những khoản trích theo lương

2. Trích khấu hao TSCĐ tiêu dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, phòng ban bán hàng như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,…, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

Với TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

Xem thêm: Cách tính khấu hao TSCĐ

3. Thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Quốc gia, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Với TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Quốc gia.

Lệ phí liên lạc, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Với những TK 111, 112,…

4. Giá trị vật liệu xuất tiêu dùng, hoặc tậu vào sử dụng ngay cho phòng ban bán hàng, phòng ban quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu tiêu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,…, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu

Với những TK 111, 112, 242, 331,…

Trị giá dụng cụ, đồ tiêu dùng văn phòng xuất tiêu dùng hoặc tậu về sử dụng ngay cho phòng ban bán hàng, phòng ban quản lý doanh nghiệp ko qua nhập kho được tính trực tiếp một lần vào giá thành bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)

Với TK 153 – Dụng cụ. dụng cụ

Với những TK 111, 112, 331,…

5. Tiền điện thoại, điện, nước tậu ngoài phải trả, giá thành sửa chữa TSCĐ tiêu dùng cho quản lý kinh doanh một lần với giá trị nhỏ, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)

Với những TK 111, 112, 331, 335,…

6. Tầm giá phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, huấn luyện, chi nộp phí tham gia hiệp hội và giá thành quản lý khác, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

Với những TK 111, 112, 331,…

7. Thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ phải tính vào giá thành quản lý kinh doanh, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

8. Lúc phát sinh những khoản ghi giảm giá thành bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…

Với TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

9. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục tiêu bán hàng, quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Với những TK 155, 156 (giá thành gia công sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

10. Đối với giá thành sửa chữa to TSCĐ phục vụ cho bán hàng. quản lý doanh nghiệp:

a) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước giá thành sửa chữa to TSCĐ:

– Lúc giá thành sửa chữa to TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa to TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với những TK 331, 111, 112, 152,…

b) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước giá thành sửa chữa to TSCĐ:

– Lúc trích trước giá thành sửa chữa to TSCĐ vào giá thành bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Với TK 335 – Tầm giá phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa mang hóa đơn).

Với TK 352 – Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước giá thành sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)

– Kết chuyển giá thành sửa chữa to TSCĐ lúc hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ những TK 335, 352

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 2413 – Sửa chữa to TSCĐ.

c) Trường hợp phân bổ dần giá thành sửa chữa to TSCĐ, ghi:

– Kết chuyển giá thành sửa chữa to TSCĐ lúc hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước.

Với TK 2413 – Sửa chữa to TSCĐ.

– Định kỳ, phân bổ giá thành sửa chữa to TSCĐ vào giá thành bán hàng và giá thành quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

Với TK 242 – Tầm giá trả trước.

11. Hạch toán sản phẩm, hàng hóa cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo:

a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào giá thành gia công, kinh doanh:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (TK cấp 2 ưng ý)

Với những TK 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng để biếu, tặng cho cán bộ công viên chức được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá tính sổ)

Với TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Song song ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL tiêu dùng để biếu, tặng công viên chức và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với những TK 155, 156.

Xem thêm: Quy định về hàng cho biếu tặng

b. Đối với sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo

– Đối với hàng hóa tậu vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp gia công ra tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo:

+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo ko thu tiền, ko tất nhiên những điều kiện khác như phải tậu sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6421) (giá thành SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Với những TK 155, 156.

+ Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo tất nhiên những điều kiện khác như phải tậu sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như tậu 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này thực chất giao thiệp là giảm giá hàng bán).

– Trường hợp doanh nghiệp mang hoạt động thương nghiệp được nhận hàng hoá (ko phải trả tiền) từ nhà gia công, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng tậu hàng của nhà gia công, nhà phân phối:

+ Lúc nhận hàng của nhà gia công (ko phải trả tiền) tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi yếu tố số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã tiêu dùng để khuyến mại cho người tậu (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Lúc hết chương trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại nhà gia công số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị tuyệt vời)

Với TK 711 – Thu nhập khác.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng ưu đãi

12. Hoả hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng.

13. Kế toán dự phòng những khoản phải thu khó đòi lúc lập Báo cáo tài chính:

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này to hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422)

Với TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Với TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh (6422).

– Việc xác định thời kì quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời kì trả nợ gốc theo hợp đồng tậu, bán ban sơ, ko tính tới việc gia hạn nợ giữa những bên.

– Doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với những khoản phải thu theo quy định của pháp luật.

14. Lúc trích lập dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng mang rủi ro to và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng), ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh

Với TK 352 – Dự phòng phải trả.

Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm giá thành, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Với TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh.

15. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Với TK 642 – Tầm giá quản lý doanh nghiệp.

Kế toán Thiên Ưng Chúc người dùng thành công! Chuyên dạy làm kế toán thực tế chuyển sâu, dạy học kế toán thực hiện trực tiếp trên chứng từ thực tế: Dạy Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế thực tế chuyên sâu…

hạch toán chi phí quản lý và bán hàng

Trả lời