Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200. Trên thực tế, trong nội bộ Doanh nghiệp thường xuyên phát sinh những khoản phải trả giữa những đơn vị với nhau, như: Giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau, …Vậy kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán những khoản phải trả như thế nào?

Kế toán TP.HN sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200. Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 .
Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200Tài khoản sử dụng.Tài khoản sử dụng .

Theo Thông tư 200, để hạch toán phải trả nội bộ, tất cả chúng ta tiêu dùng Tài khoản 336 .

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ: Là TK phản ánh tình hình trả tiền những khoản phải trả trong nội bộ 1 doanh nghiệp; giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau; …

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200.Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 .

Kế toán TP.HN sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 với 2 đối tượng người tiêu tiêu dùng, đó là : Đơn vị túc trực và đơn vị chức năng cấp trên .

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 đối với những đơn vị chức năng túc trực.Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 so với

Những đơn vị chức năng túc trực ( hay đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào ) là những Trụ sở, shop, … Lúc phát sinh những khoản phải trả nội bộ, kế toán hạch toán đơn cử như sau :

Mui ten xanh 5 01 03 Nhận vốn cấp của Doanh nghiệp, đơn vị cấp trên.cấp của Doanh nghiệp, đơn vị chức năng cấp trên .

Lúc những đơn vị chức năng túc trực nhận được vốn được cấp từ Doanh nghiệp, đơn vị chức năng cấp trên, kế toán hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, … : Trị giá những khoản được nhận
Mang TK 3361 : Trị giá những khoản được nhận .

 

Trả những khoản đã được chi hộ, trả hộ hay nhận được hàng hóa, sản phẩm, nhà sản xuất từ những đơn vị khác.

Kế toán hạch toán những khoản phải trả cho đơn vị chức năng khác lúc được chi hộ, trả hộ hay nhận được sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm .
Nợ những TK 152, 153, 156, … : Trị giá nguyên vật liệu, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, …
Nợ TK 331 : Số tiền phải trả
Nợ những TK 641, 642 : Trị giá những khoản ngân sách
Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 336 : Trị giá những khoản phải trả .

 

Thu tiền hay đi vay những đơn vị khác.

Lúc đơn vị chức năng thu tiền hộ hoặc đi vay tiền những đơn vị chức năng khác trong doanh nghiệp, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112 : Trị giá tiền đi vay hay thu hộ
Mang TK 336 : Trị giá tiền đi vay hay thu hộ .

 

Trả những khoản phải nộp, phải trả, chi hộ, thu hộ cho Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc khác.

Lúc trả những khoản phải nộp, phải trả, chi hộ, thu hộ cho Doanh nghiệp, đơn vị chức năng túc trực khác. Kế toán hạch toán :
Nợ TK 336 : Trị giá tiền phải trả
Mang những TK 111, 112, … : Trị giá tiền phải trả .

 

Giảm vốn kinh doanh thương nghiệp hoặc chuyển gia tài cho đơn vị khác trong Doanh nghiệp.

Lúc mang quyết định hành động giảm vốn kinh doanh thương nghiệp hoặc quyết định hành động chuyển gia tài cho đơn vị chức năng túc trực khác trong Doanh nghiệp, kế toán hạch toán :
Nợ TK 3361 : Trị giá tiền phải trả
Nợ TK 214 : Trị giá hao mòn lúc chuyển gia tài nhất quyết và thắt chặt cho đơn vị chức năng khác
Mang những TK 152, 153, 156, 211, … : Tổng trị giá sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, …

 Giao dịch với những đơn vị chức năng nội bộ phát sinh phần chênh lệch giữa những khoản phải thu và phải trả .

Kế toán hạch toán phần bù trừ giữa những khoản phải thu và phải trả lúc trả tiền giao dịch với những đơn vị chức năng nội bộ :
Nợ TK 336 : Phải trả nội bộ
Mang TK 136 : Phải thu nội bộ .

 

Đơn vị trực thuộc ko được phân cấp kế toán tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421).

Định kỳ, kết chuyển những khoản lệch giá, thu nhập, ngân sách trực tiếp qua TK 336 hoặc qua TK 911 :

Hạch toán kết chuyển lệch giá, thu nhập :

Nợ những TK 511, 711 : Trị giá những khoản lệch giá, thu nhập
Mang TK 911 : Kết quả kinh doanh thương nghiệp ( Đơn vị túc trực theo dõi hiệu quả kinh doanh thương nghiệp trong kỳ )
Mang TK 336 : Phải trả nội bộ ( Đơn vị túc trực ko theo dõi tác dụng kinh doanh thương nghiệp ) .
– Đơn vị túc trực được phân cấp theo dõi tác dụng kinh doanh thương nghiệp trong kỳ .

Định kỳ, kết chuyển lãi lên đơn vị cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 911 : Xác định tác dụng kinh doanh thương nghiệp
Mang TK 336 : Phải trả nội bộ .

Hạch toán kết chuyển những khoản ngân sách :

Nợ TK 336 : Phải trả nội bộ ( Đơn vị túc trực ko theo dõi hiệu quả kinh doanh thương nghiệp )
Mang TK 911 : Kết quả kinh doanh thương nghiệp ( Đơn vị túc trực theo dõi tác dụng kinh doanh thương nghiệp trong kỳ ) .

Định kỳ, kết chuyển lỗ lên đơn vị cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 336 : Phải trả nội bộ
Mang TK 911 : Xác định hiệu quả kinh doanh thương nghiệp .

 Đơn vị trực thuộcĐơn vị túc trực

 được phân cấp hạch toán tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Định kỳ đơn vị chức năng hạch toán túc trực kết chuyển doanh thu sau thuế chưa phân phối cho đơn vị chức năng cấp trên, hạch toán :

– Hạch toán kết chuyển lãi:

Nợ TK 421 : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Mang TK 336 : Phải trả nội bộ .

– Hạch toán kết chuyển lỗ:

Nợ TK 336 : Phải trả nội bộ
Mang TK 421 : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối .

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 đối với đơn vị chức năng cấp trên.

 

Cấp sổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho những đơn vị trực thuộc.

Đơn vị cấp trên cấp sổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho những đơn vị chức năng túc trực, hạch toán :
Nợ TK 353 : Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Mang TK 336 : Phải trả nội bộ .

 

Những khoản phải trả cho những đơn vị trực thuộc.

Lúc đơn vị chức năng cấp trên trả những khoản phải trả cho những đơn vị chức năng túc trực, hạch toán :
Nợ những TK 152, 153, 211 : Trị giá nguyên vật liệu, phương tiện dụng cụ, TSCĐ
Nợ TK 331 : Trị giá phải trả cho người bán
Nợ TK 623, 627, 641, 642 : Trị giá những khoản ngân sách
Mang TK 336 : Trị giá phải trả nội bộ .

 

Trả tiền những khoản phải trả cho những đơn vị trực thuộc.

Lúc giao dịch trả tiền những khoản phải trả cho những đơn vị chức năng túc trực, hạch toán :
Nợ TK 336 : Trị giá phải trả nội bộ
Mang những TK 111, 112, … : Trị giá phải trả nội bộ .

 

Đơn vị cấp trên bù trừ những khoản phải thu, phải trả nội bộ.

Lúc phải bù trừ những khoản phải thu, phải trả nội bộ, hạch toán :
Nợ TK 336 : Phải trả nội bộ
Mang TK 136 : Phải thu nội bộ .
Trên đây là phần nguyên tắc về Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200. Sau đây mời những bạn theo dõi Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 .

Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 .

Mang số liệu như sau :

Tháng 1/2019, đơn vị Thiên Minh mở thêm 1 Trụ sở túc trực tại Q. TX Thanh Xuân .

Tổ chức Thiên Minh cấp vốn cho chi nhánh Thanh Xuân như sau:

– Tiền mặt: 100.000.000 VNĐ.

– 1 xe tải nguyên giá 400.000.000 VNĐ.

– Phương tiện dụng cụ trị giá 20.000.000 VNĐ.

Tháng 6/2019, đơn vị Thiên Minh ra quyết định điều chuyển xe tải đã cấp cho chi nhánh Thanh Xuân vào tháng 5 cho chi nhánh Cầu Giấy. Trị giá hao mòn của xe tải là 10.000.000 VNĐ.

>> > Với số liệu trên, Trụ sở tại TX Thanh Xuân hạch toán như sau :

Tháng 1/2019, Tổ chức Thiên Minh cấp vốn cho chi nhánh Thanh Xuân, hạch toán:

Nợ TK 111 : 100.000.000 VNĐ
Nợ TK 211 : 400.000.000 VNĐ
Nợ TK 153 : 20.000.000 VNĐ
Mang TK 3361 : 520.000.000 VNĐ .

Tháng 6/2019, đơn vị Thiên Minh ra quyết định điều chuyển xe tải đã cấp cho chi nhánh Thanh Xuân vào tháng 5 cho chi nhánh Cầu Giấy, hạch toán:

Nợ TK 3361 : 390.000.000 VNĐ
Nợ TK 214 : 10.000.000 VNĐ
Mang TK 211 : 400.000.000 VNĐ .
Kế toán TP.HN đã hướng dẫn những bạn Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 ; Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200. Cảm ơn những bạn đã theo dõi .

icon on thi chung chi dai ly thue Mời những bạn xem Sơ đồ kế toán TK 336 – Phải trả nội bộ theo thông tư 200 của Kế toán Hà Nội.

Nếu bạn đang là kế toán viên, muốn tăng trình độ hoặc muốn mang CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ >> > Hãy tìm hiểu thêm LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Lớp ôn thi của Chúng tôi sẽ giúp bạn CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ .
Nếu bạn mới vào nghề kế toán, chưa mang nhiều kinh nghiệm tay nghề >> > hãy tìm hiểu thêm CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI. Khóa học của Chúng tôi sẽ giúp bạn tăng cả kỹ năng và tri thức và kinh nghiệm tay nghề làm kế toán .

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính