Hạch toán chi tiết chi phí lãi vay chi tiết

Giá thành lãi vay bao gồm tầm giá thực tế và tầm giá ko thực tế, tuỳ theo từng thời điểm trả khoản chi phí lãi vay mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau?. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn những bạn hạch toán cụ thể những trường hợp liên quan tới tầm giá lãi vay. 

I. Hạch toán tầm giá lãi vay ko hợp lý

1. Giá thành lãi vay ko hợp lý

– Là những ngân sách ko được trừ lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay lãi suất vay vay của doanh nghiệp vượt quá mức 150 % so với lãi suất vay cơ bản thì khoản lãi vay vượt quá đó sẽ ko được tính vào ngân sách phối hợp và hợp lý cho doanh nghiệp. Khoá học lập và trấn áp báo cáo giải trình kinh tế tài chính

2. Cách hạch toán tầm giá lãi vay ko hợp lý

Cách hạch toán ngân sách lãi vay ko phối hợp và hợp lý
Nợ TK 811
Sở hữu TK 111, 112 .
Cuối kỳ kết chuyển
Nợ TK 911
Sở hữu TK 811

Cuối năm lúc lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, các bạn phải nhập số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (Đây là khoản chi phí ko được trừ lúc tính thuế TNDN) khóa học logistics tại hà nội

II. Hạch toán Giá thành lãi vay hợp lý

1. Giá thành lãi vay hợp lý

– Ngân sách chi tiêu lãi vay được đồng ý là ngân sách phối hợp và hợp lý nếu như doanh nghiệp sử dụng khoản tiền vay đó ship hàng cho hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp trong doanh nghiệp .
– Lãi suất khoản tiền vay ko quá 150 % lãi suất vay cơ bản do Nhà băng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời kì vay .
– Doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ theo giấy phép Đăng ký kinh doanh thương nghiệp .
– Doanh nghiệp lúc đi vay vốn và lúc trả tiền lãi vay phải trả tiền giao dịch số tiền vay bằng trả tiền giao dịch bằng séc, uỷ nhiệm chi, chuyển khoản qua nhà băng hay những hình thức ko sử dụng tiền mặt khác ( quan tâm : ko trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch bằng tiền mặt )
Chi phí lãi vay

2. Cách hạch toán ngân sách lãi vay phối hợp và hợp lý

a) Nếu trả lãi vay theo định kỳ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Nợ TK 635
Sở hữu TK 111, 112 .
– Nếu mang phát sinh những ngân sách khác mang tương quan trực tiếp tới hoạt động tiêu khiển đi vay, ghi :
Nợ TK 635
Sở hữu TK 111, 112 …
b ) Nếu trả lãi vay trước cho nhiều kỳ :
– Lúc trả lãi, ghi :
Nợ TK 242 : Chi tiêu trả trước ( Theo Thông tư 200 và 133 )
Sở hữu TK 111, 112

– Lúc phân bổ dần lãi vay vào tầm giá: nên học kế toán ở đâu

Nợ TK 635
Sở hữu TK 142, 242 .
c ) Nếu trả lãi vay sau lúc kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay :
– Định kỳ trích trước lãi vay vào ngân sách, ghi :
Nợ TK 635
Sở hữu TK335
– Trả lãi vay lúc kết thúc hợp đồng vay, ghi :
Nợ TK 335
Sở hữu TK 111, 112
d ) Nếu Doanh Nghiệp bạn mang thuê gia tài kinh tế tài chính, thì lãi thuê gia tài kinh tế tài chính phải trả :
– Nếu nhận được hoá đơn trả tiền giao dịch tiền thuê gia tài kinh tế tài chính, doanh nghiệp trả tiền ngay, ghi :
Nợ TK 635

        Sở hữu TK 111, 112

– Nếu nhận được hoá đơn giao dịch trả tiền tiền thuê gia tài kinh tế tài chính, nhưng doanh nghiệp chưa mang tiền trả, ghi :
Nợ TK 635
Sở hữu TK 315
e. Nếu Doanh Nghiệp trả lãi trả chậm của của gia tài tìm theo phương pháp trả chậm, trả góp :
– Lãi phải trả cho bên bán lúc tìm gia tài ghi :
Nợ TK 242
Sở hữu TK 111, 112
– Định kỳ phân chia dần lãi trả chậm vào ngân sách, ghi :
Nợ TK 635
Sở hữu TK 242

III. Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay

Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay
– Theo lao lý nếu đi vay của cá thể ( ko phải tổ chức triển khai tín dụng trả tiền )
=> Lúc trả lãi vay Doanh Nghiệp mang nghĩa vụ và trách nhiệm phải khấu trừ 5 % thuế TNCN
* Sở hữu 2 trường hợp như sau :
TH1. Nếu trên hợp đồng ghi là : Bên vay sẽ chịu thuế TNCN ( Tức là Doanh Nghiệp bạn chịu khoản tiền thuế TNCN này thay cho cá thể ) thì hạch toán như sau :
– Lúc trả tiền lãi vay cho cá thể
Nợ TK 635 ( Tổng số tiền lãi vay mà Doanh Nghiệp trả cho cá thể cho vay )
Sở hữu TK 111, TK 112
– Lúc tính tiền thuế TNCN phải nộp :
Nợ TK 811 ( Tiền thuế TNCN 5 % mà Doanh Nghiệp chịu )
Sở hữu TK 3335
– Lúc nộp tiền thuế :
Nợ TK 3335
Sở hữu TK 111, TK 112
– Cuối năm phải loại ngân sách này ra ( Đưa vào mục tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN )
TH2. Nếu hợp đồng ghi : Tư nhân sẽ chịu khoản thuế đó ( Tức là Doanh Nghiệp sẽ nộp hộ cho cá thể ), thì hạch toán như sau :

– Lúc trả tiền lãi vay cho tư nhân:

Nợ TK 635 ( Tổng số tiền lãi vay mà Doanh Nghiệp trả cho cá thể cho vay )
Sở hữu TK 111,112

Tính tiền thuế TNCN phải nộp:

Nợ TK 138 ( Tiền thuế TNCN 5 % mà cá thể chịu )
Sở hữu TK 3335
– Lúc nộp thuế :
Nợ TK 3335
Sở hữu TK 111, TK 112
– Lúc thu lại tiền thuế 5 % của cá thể cho vay :
Nợ TK 111, TK 112

        Sở hữu TK 138

Hạch toán chi tiết cụ thể lãi vay chi tiết cụ thể được tìm hiểu thêm từ nguồn kế toán Lê Ánh

>>>Xem thêm: khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính