Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn | Internal Revenue Service

LLC (Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn) là cơ cấu doanh thương được phép thành lập theo quy chế của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có thể có các quy định khác nhau, và quý vị nên tham khảo với tiểu bang của quý vị nếu quý vị muốn mở một Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.

Chủ sở hữu của LLC được gọi là hội viên. Ða số tiểu bang đều không hạn chế quyền sở hữu, vì vậy hội viên có thể là cá nhân, công ty/tập đoàn, LLC khác, và tổ chức ngoại quốc. Không quy định số hội viên tối đa. Hầu hết các tiểu bang cũng cho phép thành lập LLC với “một hội viên duy nhất”, nghĩa là chỉ có một chủ sở hữu.

Nói chung có một vài loại doanh thương không thể là LLC, chẳng hạn như ngân hàng và hãng bảo hiểm. Hãy xem lại những đòi hỏi tại tiểu bang của quý vị – cùng với các quy định thuế vụ liên bang – để biết thêm thông tin. Có quy tắc đặc biệt cho LLC ngoại quốc.

Phân Loại (Classifications)

Tùy theo lựa chọn của LLC và số hội viên, IRS sẽ xếp loại một LLC là công ty cổ phần, đối tác hùn vốn, hay làm chủ một phần trên bản khai thuế của chủ nhân LLC (“pháp nhân không xét đến”).  Đặc biệt, một LLC nội địa có ít nhất hai hội viên được xếp loại là đối tác cho mục đích thuế lợi tức liên bang trừ khi họ nộp Mẫu Đơn 8832 và một cách khẳng định muốn được xem là một công ty cổ phần.  Và một LLC chỉ có một hội viên được xem là pháp nhân không được xét đến riêng với chủ nhân cho mục đích thuế lợi tức (nhưng là pháp nhân riêng cho mục đích thuế việc làm và sử dụng thuế), trừ khi họ nộp Mẫu Đơn 8832 và một cách khẳng định muốn được xem là một công ty cổ phần.

Ngày Lựa Chọn Có Hiệu Lực (Effective Date of Election)

Một LLC nào không muốn bị xếp vào loại thuế liên bang mặc định, hoặc muốn đổi cách xếp loại cho mình thì dùng Mẫu Đơn 8832, Lựa Chọn Xếp Loại Pháp Nhân, để chọn cách mình được xếp loại cho mục đích thuế liên bang.  Một cách tổng quát, sự lựa chọn cụ thể cách xếp loại của LLC không thể có hiệu lực nếu nhiều hơn 75 ngày trước ngày nộp lựa chọn, cũng như không thể có hiệu lực nếu trễ hơn 12 tháng sau ngày nộp lựa chọn.  Một LLC có thể đủ điều kiện để sửa lựa chọn trễ trong một số trường hợp.  Xem Hướng Dẫn Tổng Quát của Mẫu Đơn 8832 để biết thêm thông tin.