Sự khác biệt giữa công ty tiết kiệm và cho vay với ngân hàng là gì? – 2022 – Talkin go money

a :Những tổ chức tiết kiệm và cho vay ( S và L ) cung ứng nhiều nhà sản xuất tựa như cho người tìm như nhà băng nhà nước, gồm sở hữu tiền gửi, khoản vay, thế chấp nhà băng, séc và thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, những hiệp hội tiết kiệm và cho vay tập trung chuyên sâu nhiều hơn vào những khoản thế chấp nhà băng nhà ở, trong lúc những nhà băng nhà nước sở hữu xu thế tập trung chuyên sâu vào thao tác với những doanh nghiệp to và những nhà sản xuất tín dụng trả tiền ko sở hữu bảo vệ như thẻ tín dụng trả tiền. S và Ls cũng thuộc chiếm hữu và điều lệ khác với những nhà băng nhà nước, và thường sở hữu thiên hướng tập trung chuyên sâu hơn .
Những nhà băng nhà nước hoàn toàn sở hữu thể được điều lệ ở cấp nhà nước hoặc liên bang. Điều này cũng đúng so với S và L, đôi lúc còn được gọi là thrifts, nhà băng nhà nước tiết kiệm hoặc tổ chức triển khai tiết kiệm. Tuy nhiên Văn phòng Kiểm soát tiền tệ ( OCC ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi tổng thể những nhà băng nhà nước thương nghiệp vương quốc, trong lúc Văn phòng Giám sát Tốc độ ( OTC ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về S và Ls .

S & L sở hữu thể sở hữu theo hai cách. Dưới chiếc được gọi là mô phỏng quyền sở hữu lẫn nhau, S & L sở hữu thể do người gửi tiền và người đi vay sở hữu. Ngoài ra, một S & L sở hữu thể được thành lập bởi một tập đoàn cổ phần kiểm soát cổ phiếu do điều lệ tiết kiệm.

Những nhà băng, mặt khác, được sở hữu và quản lý bởi một hội đồng quản trị được lựa chọn bởi những cổ đông. Nhiều nhà băng thương nghiệp to, những tập đoàn đa quốc gia.

Theo pháp luật, S và Ls hoàn toàn sở hữu thể vay tới 20 % gia tài của họ cho những khoản cho vay thương nghiệp, và chỉ một nửa số đó hoàn toàn sở hữu thể được sử dụng cho những khoản cho vay doanh nghiệp nhỏ. Hơn nữa, so với những khoản vay của Federal trang chủ Loan Bank, S và L phải chứng tỏ được rằng 65 % gia tài của S và L được góp vốn đầu tư vào những khoản thế chấp nhà băng nhà ở và những gia tài tương quan tới người tiêu tiêu dùng khác. Ngành nhà băng nhà nước ko sở hữu những loại hạn chế .Trái ngược với trọng tâm của S & L đối với những khoản thế chấp nhà ở, những nhà băng thường sản xuất nhiều nhà sản xuất tài chính hơn, thường bao gồm thẻ tín dụng và nhà sản xuất quản lý tài sản và nhà sản xuất nhà băng đầu tư. Mặc dù những nhà băng được phép sản xuất những khoản thế chấp nhà ở, họ sở hữu xu hướng trau dồi vay vốn nhằm mục đích xây dựng và mở rộng nhu cầu của những doanh nghiệp khu vực, quốc gia và quốc tế.Trái ngược với trọng tâm của S và L so với những khoản thế chấp nhà băng nhà ở, những nhà băng nhà nước thường cung ứng nhiều nhà sản xuất kinh tế tài chính hơn, thường gồm sở hữu thẻ tín dụng trả tiền và nhà sản xuất quản lý tài sản và nhà sản xuất nhà băng đầu tư. Mặc dù những nhà băng nhà nước được phép cung ứng những khoản thế chấp nhà băng nhà ở, họ sở hữu thiên hướng trau dồi vay vốn nhằm mục đích mục tiêu thiết kế xây dựng và lan rộng ra nhu yếu của những doanh nghiệp khu vực, vương quốc và quốc tế .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính