Quy định về thế chấp tài sản – Công ty luật NVCS – Tư Vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thuế, Kế toán

1 2

pháp luật về thế chấp nhà băng nhà nước

QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN NGÂN HÀNG

Quy định chung về thế chấp tài sản bao gồm những nội dung cơ bản về thế chấp, hình thức thế chấp, thời hạn thế chấp, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp, hủy bỏ và kết thúc việc thế chấp tài sản và những nội dung khác liên quan như sau:

 

Quy định chung về thế chấp tài sản

1.  Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) tiêu dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và ko chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp hàng loạt bất động sản, động sản với vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp .
Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản với vật phụ thì vật phụ thuộc vào tài sản thế chấp, trừ trường hợp những bên với thoả thuận khác .
Tài sản thế chấp cũng hoàn toàn với thể là tài sản được hình thành trong tương lai .
2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Những bên hoàn toàn với thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ tài sản thế chấp .
3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực thi theo lao lý về thế chấp quyền sử dụng đất tại Bộ Luật Dân sự và những pháp luật khác của pháp lý với tương quan .

Hình thức thế chấp tài sản

Việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, hoàn toàn với thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp lý với lao lý thì văn bản thế chấp phải được công chứng, xác nhận hoặc ĐK .

Thời hạn thế chấp tài sản

Những bên thỏa thuận hợp tác về thời hạn thế chấp tài sản ; nếu ko với thỏa thuận hợp tác thì việc thế chấp với thời hạn cho tới lúc chấm hết nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp .

Nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản

Bên thế chấp tài sản với những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp ;
2. Vận dụng những giải pháp thiết yếu để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác hiệu quả tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp với rủi ro tiềm tàng mất trị giá hoặc sút giảm trị giá ;
3. Thông tin cho bên nhận thế chấp về những quyền của người thứ ba so với tài sản thế chấp, nếu với ; trong trường hợp ko thông tin thì bên nhận thế chấp với quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và nhu yếu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và gật đầu quyền của người thứ ba so với tài sản thế chấp ;
4. Ko được bán, trao đổi, Tặng Kèm cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp pháp luật được pháp luật riêng .

Quyền của bên thế chấp tài sản

Bên thế chấp tài sản với những quyền sau đây :
1. Được khai thác tác dụng, hưởng huê lợi, cống phẩm từ tài sản, trừ trường hợp huê lợi, cống phẩm cũng thuộc tài sản thế chấp theo thoả thuận ;
2. Được góp vốn đầu tư để làm tăng trị giá của tài sản thế chấp ;
3. Được bán, thay thế sửa chữa tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong trật tự sản xuất, kinh doanh thương nghiệp .

Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì quyền yêu cầu bên tìm trả tiền tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán.

4. Được bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho tài sản thế chấp ko phải là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong trật tự sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nếu được bên nhận thế chấp chấp thuận đồng ý .
5. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông tin cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được tiêu dùng để thế chấp và phải thông tin cho bên nhận thế chấp biết ;
6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp chấm hết hoặc được thay thế sửa chữa bằng giải pháp bảo vệ khác .

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp tài sản với những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Trong trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp giữ sách vở về tài sản thế chấp thì lúc chấm hết thế chấp phải hoàn trả cho bên thế chấp sách vở về tài sản thế chấp ;
2. Yêu cầu cơ quan nhà nước với thẩm quyền ĐK trả tiền giao dịch bảo vệ xoá ĐK trong những trường hợp được pháp luật .

Quyền của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp tài sản với những quyền sau đây :
1. Yêu cầu bên thuê, bên mượn tài sản thế chấp trong trường hợp theo lao lý phải chấm hết việc sử dụng tài sản thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất trị giá hoặc sút giảm trị giá của tài sản đó ;
2. Được xem xét, rà soát trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng ko được cản trở hoặc gây khó khăn vất vả cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp ;
3. Yêu cầu bên thế chấp phải phân phối thông tin về tình hình tài sản thế chấp ;
4. Yêu cầu bên thế chấp vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo toàn tài sản, trị giá tài sản trong trường hợp với rủi ro tiềm tàng làm mất trị giá hoặc sút giảm trị giá của tài sản do việc khai thác, sử dụng ;
5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để khắc phục và xử lý trong trường hợp tới hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm ;
6. Giám sát, rà soát trật tự hình thành tài sản trong trường hợp nhận thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai ;
7. Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo pháp luật tại Điều 355 hoặc khoản 3 Điều 324 của Bộ luật này và được ưu tiên giao dịch trả tiền .

Huỷ bỏ việc thế chấp tài sản

Việc thế chấp tài sản hoàn toàn với thể bị huỷ bỏ nếu được bên nhận thế chấp đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp pháp lý với lao lý khác .

Kết thúc thế chấp tài sản

Việc thế chấp tài sản chấm hết trong những trường hợp sau đây :
1. Nghĩa vụ được bảo vệ bằng thế chấp chấm hết ;

2.  Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng giải pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản thế chấp đã được khắc phục và xử lý ;
4. Theo thoả thuận của những bên .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính