Giới thiệu ngành và chuyên ngành

* Học viện Tài chính hiện mang 6 ngành học với 22 chuyên ngành tập huấn:

1- Ngành Tài chính-Nhà băng, gồm 12 chuyên ngành:

+ Quản lý tài chính công (Mã chuyên ngành 01)

+ Thuế (Mã chuyên ngành 02)

+ Tài chính Bảo hiểm (Mã chuyên ngành 03)

+ Thương chính & Nghiệp vụ ngoại thương (Mã chuyên ngành 05)

+ Thương chính & Logistics (Mã chuyên ngành 06)

+ Tài chính quốc tế (Mã chuyên ngành 08)

+ Phân tích tài chính (Mã chuyên ngành 09)

+ Tài chính doanh nghiệp (Mã chuyên ngành 11)

+ Nhà băng (Mã chuyên ngành 15)

+ Thẩm định giá & Kinh doanh bất động sản (Mã chuyên ngành 16)

+ Phân tích chính sách tài chính (Mã chuyên ngành 18)

+ Đầu tư tài chính (Mã chuyên ngành 19)

2- Ngành Kế toán, gồm 03 chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp (Mã chuyên ngành 21)

+ Kiểm toán (Mã chuyên ngành 22)

+ Kế toán công (Mã chuyên ngành 23)

3- Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm 02 chuyên ngành:

+ Quản trị doanh nghiệp (Mã chuyên ngành 31)

+ Advertising (Mã chuyên ngành 32)

4- Ngành Hệ thống Thông tin quản lý, 01 chuyên ngành:

+ Tin học Tài chính kế toán (Mã chuyên ngành 41)

5- Ngành Tiếng nói Anh, 01 chuyên ngành:

+ Tiếng Anh Tài chính – Kế toán (Mã chuyên ngành 51)

6- Ngành Kinh tế, gồm 03 chuyên ngành:

+ Kinh tế & Quản lý nguồn lực tài chính (Mã chuyên ngành 61)

+ Kinh tế đầu tư tài chính (Mã chuyên ngành 62)

+ Kinh tế – Luật (Mã chuyên ngành 63)

* Sau 04 niên học, sinh viên tốt nghiệp những ngành/chuyên ngành tập huấn trình độ đại học hệ chính quy tập trung cần đạt được chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, tri thức chung, năng lực, hành vi sau:

1. Về ý thức, thái độ, hành vi

2.1. Ý thức:

Sinh viên tốt nghiệp những ngành/chuyên ngành của Học viện Tài chính mang phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Chấp hành nghiêm pháp luật của Quốc gia và nội quy của đơn vị; Điểm rèn luyện trung bình chung toàn khóa theo quy định hiện hành (theo Quyết định 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015) tối thiểu đạt 76 điểm.

2.2. Thái độ, hành vi:

– Chủ động, tích cực và mang năng lực cải tiến trong công việc được giao.

– Sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động trong công việc của đơn vị.

– Luôn ưa chuộng tới sự phát triển của đơn vị.

– Tự giác, tích cực học tập học để tăng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

– Tự tín, mang bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân thông qua công việc chuyên môn được giao.

– Với ý thức kết đoàn và mang thái độ cầu thị, hợp tác trong công việc và cuộc sống.

– Chủ động và sẵn sàng kết nối với quốc tế, kết nối và lan tỏa hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Học viện Tài chính, giang san ra những trường đại học khu vực và quốc tế.

2. Về tri thức chung

– Sinh viên tốt nghiệp những ngành/chuyên ngành tập huấn hệ chính quy phải đáp ứng đủ những yêu cầu của quy định hiện hành tại Khoản 1, Điều 27, Quyết định số 1591/QĐ-HVTC, ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về Quy đinh tập huấn đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

– Trình độ ngoại ngữ của sinh viên hệ chính quy đạt 400 TOEIC hoặc tương đương đối với những khóa tuyển sinh trước năm 2016; đạt 450 TOEIC hoặc tương đương đối với những khóa tuyển sinh từ năm 2016-2018; đạt trình độ B1 hoặc tương đương đối với những khóa tuyển sinh từ năm 2019. Riêng đối với Ngành Tiếng nói Anh – Chuyên ngành Tiếng anh Tài chính kế toán, trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn C1 hoặc tương đương.

– Sử dụng thuần thục tin học văn phòng và những phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành được tập huấn. Từ khóa tuyển sinh niên học 2017-2018 phải đáp ứng Khoản 1, điều 2 thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc những chứng chỉ tương đương.

– Với tri thức toàn diện về ngành; nắm vững những tri thức chuyên ngành được tập huấn; Chủ động cập nhật tri thức mới về ngành và chuyên ngành.

3. Về năng lực

+ Với khả năng làm việc độc lập, phát hiện và giải quyết vấn đề.

+ Với kỹ năng cơ bản và thuần thục những kỹ năng của chuyên ngành được tập huấn; mang năng lực cơ bản đáp ứng những đòi hỏi từ những công việc thuộc ngành/ chuyên ngành cũng như trong cuộc sống đặt ra; đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực mang trình độ đại học thuộc những lĩnh vực được tập huấn.

+ Với khả năng trình bày và phân tích vấn đề.

+ Với khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

Kỹ năng dụng cụ:

+ Với khả năng sử dụng Tiếng Anh (nghe, nói, viết) trong công việc chuyên môn.

+ Với khả năng ứng dụng tin học vào công việc chuyên môn.