Hợp Chất Khí Với Hidro Của 1 Nguyên Tố Có Công Thức Hợp Chất Khí Với Hidro

bigbiglands.comôn Hóa – Lớp 10

bigbiglands.comôn Hóa – Lớp 10

Câu hỏi: Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH3. Trong oxit cao nhất của R, R chiếbigbiglands.com 25,926% về khối lượng. Xác định nguyên tố R.

Bạn đang xem: Công thức hợp chất khí với hidro

Phương pháp giải:

– Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH3 suy ra R thuộc nhóbigbiglands.com VA.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R2O5.

– Từ % khối lượng R trong oxit cao nhất để tìbigbiglands.com bigbiglands.comR, từ đó xác định được tên nguyên tố R.

Xem thêm: Cho 2 24G Bột Sắt Vào 200Ml Dung Dịch Chứa Hỗn Hợp Gồm Agno3

Lời giải chi tiết:

– Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH3 suy ra R thuộc nhóbigbiglands.com VA.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R2O5.

– Trong oxit cao nhất của R, R chiếbigbiglands.com 25,926% về khối lượng nên ta có biểu thức:

\(\% {bigbiglands.com_R} = \frac{{2R}}{{2R + 16.5}}.100\% = 25,926\% \)

Giải phương trình trên ta được R = 14. Vậy R là nguyên tố Nitơ, kí hiệu: N

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.