Những mẫu Hợp đồng góp vốn được sử dụng phổ biến nhất – Global Vietnam Lawyers

Những mẫu Hợp đồng góp vốn được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Bạn cần tìm hợp đồng góp vốn đúng chuẩn để thực hiện hợp tác kinh doanh? Dưới đây là mẫu hợp đồng mới nhất được cập nhật từ thông tin của Sở Tư Pháp TP.HCM. Tất cả những thông tin bạn cần với đều được đơn vị luật GVLAWYERS tổng hợp trong bài viết “Những mẫu Hợp đồng góp vốn được sử dụng phổ biến nhất” được dưới đây.

Khái niệm hợp đồng góp vốn là gì?

Mẫu hợp đồng góp vốn được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của những bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm .., tại liên hệ :………………… …
BÊN GÓP VỐN: (Sau đây gọi tắt là “Bên A”)
Họ và tên:… Sinh năm: ……………………………………
CMND số: … cấp ngày …/…/… tại …………………
HKTT:…………………………………………………………..
BÊN NHẬN GÓP VỐN: (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)
Họ và tên:… Sinh năm: ……………………………………
CMND số: … cấp ngày …/…/… tại …………………
HKTT:……………………………………………………………
Sau lúc đàm đạo thỏa thuận, hai bên đi tới thống nhất và đồng ý ký kết Hợp đồng góp vốn với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Bên B chấp thuận đồng ý góp vốn cùng Bên A để : … … … … … .

ĐIỀU 2: TỔNG GIÁ TRỊ VỐN GÓP VÀ PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN

2.1 Tổng trị giá vốn góp
Tổng trị giá vốn góp Bên A và Bên B góp để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 là: ……………VNĐ (Bằng chữ: …).
Nay hai bên cùng thống nhất mỗi bên sẽ góp số tiền là:
Xem thêm: Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

 • Bên A:…………….. VNĐ (Bằng chữ: …) tương đương …% phần vốn góp trong tổng trị giá vốn góp để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1.
 • Bên B:… …………..VNĐ (Bằng chữ: …) tương đương …% phần vốn góp trong tổng trị giá vốn góp để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1.

2.2 Phương thức góp vốn: Chuyển khoản/tiền mặt bằng đồng Việt Nam.
2.3 Thời hạn góp vốn: Hai bên thống nhất góp vốn số vốn nêu tại điểm 2.1 Điều này trong thời hạn … ngày/tháng/năm (với thể chia ra từng giai đoạn nếu cần thiết). Thời kì gia hạn ko quá … ngày/tháng.

ĐIỀU 3: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ

Lợi nhuận được hiểu và khoản tiền còn dư ra sau lúc đã trừ đi những giá tiền cho việc đầu tư, quản lý tài sản góp vốn.
Lợi nhuận sẽ được phân chia theo tỷ lệ sau:

 • Bên A thừa hưởng …% lợi nhuận trong tổng trị giá lợi nhuận thu được từ tài sản góp vốn.
 • Bên B thừa hưởng …% lợi nhuận trong tổng trị giá lợi nhuận thu được từ tài sản góp vốn.

Lợi nhuận sẽ được chia lúc đã trừ hết mọi ngân sách mà vẫn còn doanh thu. Nếu kinh doanh thương nghiệp thua lỗ thì những bên sẽ với nghĩa vụ và trách nhiệm chịu lỗ theo phần vốn góp của mình tựa như như phân loại doanh thu .

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Quyền của Bên A :

 • Yêu cầu Bên B góp vốn đúng thời khắc và số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng này.
 • Yêu cầu bên B trả tiền lỗ trong trường hợp với thua lỗ.
 • Được lợi lợi nhuận tương đương với phần vốn góp của mình.
 • Được quyền đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B ko góp đủ vốn hoặc góp vốn ko đúng thời hạn.

4.2 Nghĩa vụ của Bên A :

 • Thông tin cho Bên A về việc đầu tư, xây dựng, khai thác tài sản góp vốn.
 • Trả lại số tiền tương đương với phần vốn góp của Bên B cho Bên B trong trường hợp đơn phương kết thúc hợp đồng.
 • Những nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp luật quy định.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Quyền của Bên B :

 • Yêu cầu bên A cùng trả tiền lỗ trong trường hợp với thua lỗ.
 • Được lợi lợi nhuận tương đương với phần vốn góp của mình.
 • Những quyền khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp luật quy định.
 • Được quyền đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên A ko trả tiền lợi nhuận cho mình và cùng chịu rủi ro với mình hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 4.2. Trong trường hợp này, Bên A phải trả tiền lại toàn bộ trị giá vốn góp cho Bên B

5.2 Nghĩa vụ của Bên B :

 • Góp vốn vào đúng thời khắc và trị giá theo những thỏa thuận của Hợp đồng này;
 • Cung ứng cho Bên A đầy đủ những giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục pháp lý với liên quan nếu Bên A yêu cầu.
 • Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng này.
 • Những nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc do pháp luật quy định.
 • Tương trợ cho Bên A để thực hiện những giao dịch liên quan tới phần vốn góp hoặc việc quản lý, khai thác tài sản tại Điều 1 nếu Bên A với yêu cầu.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Những bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận tại Hợp đồng góp vốn như sau:

 • Văn bản này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Việc ký kết Hợp đồng này giữa những bên là hoàn toàn tự nguyện, ko bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng này thì những bên thỏa thuận lập thêm Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần ko thể tách rời của hợp đồng
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết nêu trong văn bản này được khắc phục trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải ko thành việc tranh chấp sẽ được khắc phục tại Toà án với thẩm quyền.
 • Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong văn bản. Bên nào vi phạm những cam kết trong văn bản này gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.
 • Những bên với trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Trong quá trình thực hiện công việc thỏa thuận trong văn bản nếu bên nào với khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày với khó khăn trở ngại.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản tạo thành phụ lục và với chữ ký của hai bên. Những phụ lục là phần ko tách rời của văn bản thỏa thuận này.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này sẽ với hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản và với trị giá pháp lý như nhau. Những bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung Hợp đồng và đồng ý ký tên.

BÊN A                                                                                                           BÊN B
XEM THÊM: Biên bản cam kết chịu trách nhiệm

Mẫu biên bản hợp đồng góp vốn kinh doanh

Hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh mới nhất theo quy định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:……………….cấp ngày….tại …………………………….

Bên nhận góp vốn: (sau đâygọi là bên B)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:……………….cấp ngày….tại …………………………….
Bên đồng ý thực hiện góp vốn với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A ……………PHỤ LỤC KÈM THEO …..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Trị giá tài sản góp vốn được những bên cùng thống nhất thoả thuận là:……………………….
(bằng chữ:…………………….…………..)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng gia tài, tiền mặt, khởi đầu kể từ … … hạn sau cuối góp vốn là … .

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng gia tài nêu tại Điều 1 là : … … … … … … … … … để kinh doanh thương nghiệp … … .

ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

Hai bên cam kết góp vốn là nếu muốn ngưng góp vốn thì phải với sự đồng ý chấp thuận của hai bên, ko được tự ý rút vốn hay giảm vốn trong trật tự đầu tư, bởi nếu làm thế số tiền đang được đầu tư chưa sinh lời sẽ làm khó khăn vất vả cho dự án Bất Động Sản …

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG (Nếu với)

Hai bên tuyệt đối thành thật, chung thành ko được gian lận trong trật tự thao tác, nếu bắt được thì tùy mức độ nặng nhẹ mà phạt, kiểm điểm .

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn đầu tư, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko khắc phục được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để yêu cầu toà án với thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 • Tài sản gúp vốn ko với tranh chấp;
 • Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực;
 • Việc giao ước hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Tài sản gúp vốn ko bị  cơ quan nhà nước với thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.
 • Những bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước Hợp đồng này.
 • Hợp đồng với hiệu lực từ: ………………01/3/2012……………………………….

Bên A Bên B

(ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)                           (ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Một số nội dung cần phải với trong hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

Lúc tiến hành lập, soạn thảo hợp đồng góp vốn kinh doanh, những bên cần phải đàm đạo, thỏa thuận để với thể thống nhất về nội dung hợp đồng. Theo đó nội dung hợp đồng cần phải với bao gồm những thông tin như sau:

 • Ngoài ra, những bên nên thỏa thuận thêm những phương thức để khắc phục tranh chấp, cùng thống nhất và nhắc cách khắc phục nếu ko thỏa thuận được với nhau lúc thực hiện hợp đồng.
 • Với Hợp đồng góp vốn kinh doanh chủ thể với thể là tư nhân ký kết với tư nhân hoặc tổ chức ký với tổ chức, nhưng phải được xác định rõ những đối tượng trong hợp đồng hợp tác đầu tư.
 • Những bên phải thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng về thời hạn của hợp đồng, địa điểm cụ thể lúc ký kết hợp đồng và những phương thức thực hiện hợp đồng góp vốn rõ ràng.
 • Những bên trong hợp đồng góp vốn kinh doanh phải ghi rõ trong hợp đồng về những phương thức trả tiền như tiền mặt, chuyển khoản…Nội dung phải với thỏa thuận về giá rõ ràng nhằm tránh tranh chấp về sau.
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên phải được thỏa thuận rõ ràng và ghi trong nội dung của hợp đồng.
 • Những thỏa thuận trong nội dung hợp đồng phải quy định rõ ràng về số lượng và chất lượng những hạng mục góp vốn đầu tư.
 • Trách nhiệm của mỗi trong hợp đồng góp vốn đầu tư ra sao trong quá trình thực hiện hợp đồng cần nhắc một cách chi tiết.

XEM THÊM : Dịch Vụ Thương Mại tư vấn soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng góp vốn kinh doanh

Tóm lại vấn đề “Những mẫu Hợp đồng góp vốn được sử dụng phổ biến nhất”

Trên đây là hai mẫu hợp đồng góp vốn hoàn toàn với thể sử dụng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

Thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên GVLAWYERS

5/5 – ( 500 votes )

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính