Thủ tục phê duyệt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bị rủi ro do nguyên nhân khách quan vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh

Cách thức thực hiện:

  1. Hình thức nộp
  2. Thời hạn khắc phục: 3 ngày
  3. Phí, lệ phí: 0 đồng
  4. Mô tả: Người vay nộp Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và Sổ vay vốn trực tiếp tới Ban quản lý Tổ TK&VV nơi người vay trú ngụ hợp pháp. Trong thời hạn ko quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp thức từ Ban quản lý Tổ TK&VV.
  5. Thành phần hồ sơ
  6. Trình tự thực hiện

Bước 1. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục Lập Danh sách khách hàng (vay vốn chương trình hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc hộ mới thoát nghèo) bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được xem xét cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh trình Chủ toạ Ủy ban nhân dân (UBND) cấp quận phê duyệt (sau đây gọi là Danh sách cho vay bổ sung vốn).
Bước 2. Người vay: – Những thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, mang năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thỏa thuận và lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho 01 trong số những thành viên là đại diện đứng tên người vay và thực hiện những giao dịch với NHCSXH trước sự chứng kiến của Trưởng thôn (Giấy ủy quyền được nộp cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn). – Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và gửi kèm Sổ vay vốn người vay lưu giữ cho Ban quản lý Tổ TK&VV.
Bước 3. Ban quản lý Tổ TK&VV – Tổ chức họp Tổ TK&VV để bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp (mẫu số 10C/TD); – Lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của những tổ viên Tổ TK&VV trình UBND cấp xã xác nhận là hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo, hoặc hộ mới thoát nghèo trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD). – Gửi hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau lúc mang xác nhận của UBND cấp xã.
Bước 4. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục – Xem xét, phê duyệt cho vay sau lúc đã nhận đủ hồ sơ từ Ban quản lý Tổ TK&VV – Gửi Thông tin kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã để thông tin tới người vay.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính