Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z –

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a – z

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a – z

Chào những bạn ngày hôm nay mình lại ra mắt tạo những file tiên phong trong code

Bước 1 : Tạo file ketnoi.php

[ sourcecode language = ” plain ” ]

[/sourcecode]

Mình lý giải chút nhé :

mysql_connect ( “ localhost ”, ” root ”, ” ” ) ; / / câu lệnh này sử dụng để liên kết với xampp với user là root pass là rỗng. Chú ý nếu những bạn đặt khác thì đổi khác cho giống nhé
mysql_select_db ( “ quanao ” ) ; / / lựa chọn CSDL
mysql_query ( ‘ SET NAMES “ UTF8 ″ ‘ ) ; / / hiểu tiếng việt trong CSDL
USD ten_danh_dau__kkk = ” ma_so_i79 ” ; / / loại này sử dụng lưu lại
USD _SESSION [ ‘ base_url ’ ] = $ base_url ; / / lấy đường dẫn chuẩn cho session

tạo 1 forder quanly và web

quanly : sử dụng để quản trị tài liệu người sử dụng để up bài
web : sử dụng để hiển thị người sử dụng
Trước hết trình làng foder quanly :

Bước 1 : tạo 1 file index.php

[ sourcecode language = ” plain ” ]
php session_start ( ) ; ini_set ( ‘ display_errors ’, ’ 0 ′ ) ; include ( ” .. / ketnoi.php ” ) ; include ( ” ham / ham.php ” ) ; / / echo $ _SERVER [ ‘ HTTP_REFERER ’ ] ; ?

Quan ly


<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22..%2Fgiaodienphần trăm2Fchung.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>
<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22giaodienphần trăm2Ffckeditorphần trăm2Ffckeditor.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>
<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22cumchucnangphần trăm2Fajax_submit_formphần trăm2Fjsphần trăm2Fform-submit.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>
<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22cumchucnangphần trăm2Fajax_submit_formphần trăm2Fjsphần trăm2Fajax.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>
<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22..%2Fjquery.min.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>

<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22..%2Fgiaodienphần trăm2Fsmooth_menu_jsphần trăm2Fddsmoothmenu.jsphần trăm22phần trăm3Ephần trăm0Aphần trăm0Aphần trăm2F***********************************************%0A*%20Smoothphần trăm20Navigationalphần trăm20Menu-%20(c)%20Dynamicphần trăm20Drivephần trăm20DHTMLphần trăm20codephần trăm20libraryphần trăm20(www.dynamicdrive.com)%0A*%20Thisphần trăm20noticephần trăm20MUSTphần trăm20stayphần trăm20intactphần trăm20forphần trăm20legalphần trăm20usephần trăm0A*%20Visitphần trăm20Dynamicphần trăm20Drivephần trăm20atphần trăm20httpphần trăm3Aphần trăm2Fphần trăm2Fwww.dynamicdrive.comphần trăm2Fphần trăm20forphần trăm20fullphần trăm20sourcephần trăm20codephần trăm0A***********************************************%2Fphần trăm0Aphần trăm0Aphần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>

<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm3Ephần trăm0Aphần trăm0Addsmoothmenu.init(%7Bphần trăm0Amainmenuidphần trăm3Aphần trăm20phần trăm22smoothmenu1phần trăm22phần trăm2Cphần trăm20phần trăm2Fphần trăm2Fmenuphần trăm20DIVphần trăm20idphần trăm0Aorientationphần trăm3Aphần trăm20’h’%2Cphần trăm20phần trăm2Fphần trăm2FHorizontalphần trăm20orphần trăm20verticalphần trăm20menuphần trăm3Aphần trăm20Setphần trăm20tophần trăm20phần trăm22hphần trăm22phần trăm20orphần trăm20phần trăm22vphần trăm22phần trăm0Aclassnamephần trăm3Aphần trăm20’ddsmoothmenu’%2Cphần trăm20phần trăm2Fphần trăm2Fclassphần trăm20addedphần trăm20tophần trăm20menu’sphần trăm20outerphần trăm20DIVphần trăm0Aphần trăm2Fphần trăm2Fcustomthemephần trăm3Aphần trăm20phần trăm5Bphần trăm22phần trăm231c5a80phần trăm22phần trăm2Cphần trăm20phần trăm22phần trăm2318374aphần trăm22phần trăm5Dphần trăm2Cphần trăm0Acontentsourcephần trăm3Aphần trăm20phần trăm22markupphần trăm22phần trăm20phần trăm2Fphần trăm2Fphần trăm22markupphần trăm22phần trăm20orphần trăm20phần trăm5Bphần trăm22container_idphần trăm22phần trăm2Cphần trăm20phần trăm22path_to_menu_filephần trăm22phần trăm5Dphần trăm0Aphần trăm7D)%0Aphần trăm0Aphần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>

<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cstylephần trăm3Ephần trăm0Adivphần trăm23sua_filephần trăm7Bz-indexphần trăm3A100phần trăm3Bphần trăm7Dphần trăm3Cbrphần trăm20phần trăm2Fphần trăm3Ephần trăm0Aphần trăm3Cphần trăm2Fstylephần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>

<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm20typephần trăm3Dphần trăm22textphần trăm2Fjavascriptphần trăm22phần trăm20srcphần trăm3Dphần trăm22jquerymultiplefileuploadphần trăm2Fjsphần trăm2Fajaxupload.3.5.jsphần trăm22phần trăm20phần trăm3Ephần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>


abccokhong

<img alt="” class=”mce-object” data-mce-placeholder=”1″ data-mce-resize=”false” data-wp-preserve=”%3Cscriptphần trăm3Ephần trăm0Afunctionphần trăm20dong_sua_file()%0Aphần trăm7Bphần trăm0Avarphần trăm20id_sua_filephần trăm3Ddocument.getElementById(%22sua_filephần trăm22)%3Bphần trăm0Aphần trăm2Fphần trăm2Falert(id_sua_file)%3Bphần trăm0Aid_sua_file.style.displayphần trăm3Dphần trăm22nonephần trăm22phần trăm3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Afunctionphần trăm20insertTab(ophần trăm2Cphần trăm20e)%0Aphần trăm7Bphần trăm0Avarphần trăm20kCphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20e.keyCodephần trăm20phần trăm3Fphần trăm20e.keyCodephần trăm20phần trăm3Aphần trăm20e.charCodephần trăm20phần trăm3Fphần trăm20e.charCodephần trăm20phần trăm3Aphần trăm20e.whichphần trăm3Bphần trăm0Aifphần trăm20(kCphần trăm20phần trăm3Dphần trăm3Dphần trăm209phần trăm20phần trăm26phần trăm26phần trăm20!e.shiftKeyphần trăm20phần trăm26phần trăm26phần trăm20!e.ctrlKeyphần trăm20phần trăm26phần trăm26phần trăm20!e.altKey)%0Aphần trăm7Bphần trăm0Avarphần trăm20oSphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20o.scrollTopphần trăm3Bphần trăm0Aifphần trăm20(o.setSelectionRange)%0Aphần trăm7Bphần trăm0Avarphần trăm20sSphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20o.selectionStartphần trăm3Bphần trăm0Avarphần trăm20sEphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20o.selectionEndphần trăm3Bphần trăm0Ao.valuephần trăm20phần trăm3Dphần trăm20o.value.substring(0phần trăm2Cphần trăm20sS)%20phần trăm2Bphần trăm20phần trăm22phần trăm5Ctphần trăm22phần trăm20phần trăm2Bphần trăm20o.value.substr(sE)%3Bphần trăm0Ao.setSelectionRange(sSphần trăm20phần trăm2Bphần trăm201phần trăm2Cphần trăm20sSphần trăm20phần trăm2Bphần trăm201)%3Bphần trăm0Ao.focus()%3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Aelsephần trăm20ifphần trăm20(o.createTextRange)%0Aphần trăm7Bphần trăm0Adocument.selection.createRange().textphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20phần trăm22phần trăm5Ctphần trăm22phần trăm3Bphần trăm0Ae.returnValuephần trăm20phần trăm3Dphần trăm20falsephần trăm3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Ao.scrollTopphần trăm20phần trăm3Dphần trăm20oSphần trăm3Bphần trăm0Aifphần trăm20(e.preventDefault)%0Aphần trăm7Bphần trăm0Ae.preventDefault()%3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Areturnphần trăm20falsephần trăm3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Areturnphần trăm20truephần trăm3Bphần trăm0Aphần trăm7Dphần trăm0Aphần trăm0Aphần trăm3Cphần trăm2Fscriptphần trăm3E” height=”20″ src=”http://dohoalaptrinh.comdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ title=”” width=”20″/>
<div id="sua_file" style="width:900px;border:3px solid blue;position:absolute;display:
;left:50px;top:50px;background:white;z-index:100″>

Sữa file

<input id="tf_111" name="ten_file" size="80" style="margin-left:25px" value="”/>

php } } / / h_jjj_2 ( ) ; ?

[/sourcecode]

trong này chúng ta cần 1 số file hiển thị để  rà soát hàm, biến  và những file tương trợ mình sẽ đi từ trên xuống dưới nhé
Chúc những bạn học php tốt

 • Bạn sở hữu thể xem thêm những khóa học ở dưới:

  Tag: học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa ở hà nội, học thiết kế đồ họa ở đâu, học thiết kế đồ họa ngắn hạn, khóa học thiết kế đồ họa ở hà nội, khóa học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, khóa học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, học lập trình web ở đâu, học lập trình web tại hà nội, học lập trình php ở đâu, học lập trình php tại hà nội

  • Học thiết kế đồ họa ngắn hạn
  • Học lập trình php ở đâu
  • Học html css tại hà nội
  • Học photoshop tại hà nội

  Mọi thông tin bạn sở hữu thể liên hệ:

  Huấn luyện lập trình và thiết kế đồ họa

  p.1013 Tòa nhà FLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.(cạnh cổng ra bến xe khách Mỹ Đình)

  Hotline: 0968.853.958 hoặc tương trợ kỹ thuật Mr. trung: 0947.499.221


  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối
  1+ 1 =

  Source: https://bloghong.com
  Category: Marketing