Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất. Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Do đó kế toán của những doanh nghiệp đang làm báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì sẽ làm báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC từ năm tài chính 2015 trở đi. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người dùng cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC báo cáo tài chính gồm sở hữu những mẫu biểu sau:

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

1. Lập bảng cân đối kế toán lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

Lúc doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì doanh nghiệp phải cần để ý một số điểm sau:

– Lúc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ những nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. – Trên Bảng cân đối kế toán, những khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp và được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ trong vòng ko quá 12 tháng tới kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn; + Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ từ 12 tháng trở lên kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại dài hạn.

– Đối với những doanh nghiệp do tính chất hoạt động ko thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì những Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

– Lúc lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa những đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc ko sở hữu tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của những khoản mục phát sinh từ những giao tiếp nội bộ, như những khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau.

– Lúc doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào những tài liệu sau:

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; + Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán yếu tố hoặc Bảng tổng hợp yếu tố; + Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

– Trên bảng cân đối kế toán gồm sở hữu 5 cột:

+ Cột 1: Chỉ tiêu. + Cột 2: Mã số – Mã số của những chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. + Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài chính. + Cột 5: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước. + Cột 4: Số cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Bạn tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200.

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ những hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp. – Lúc lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ những khoản doanh thu, thu nhập, giá tiền phát sinh từ những giao tiếp nội bộ. – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm sở hữu 5 cột: + Cột số 1: Những chỉ tiêu báo cáo; + Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng; + Cột số 3: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; + Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm; + Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh). – Lúc lập báo cáo kết quả gia công kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào những tài liệu sau: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước. + Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán yếu tố trong kỳ tiêu dùng cho những tài khoản từ loại 5 tới loại 9.

Xem thêm: Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200.

3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

– Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và những kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ những quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. – Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho những giao tiếp phổ quát nhất, doanh nghiệp căn cứ thực chất từng giao tiếp để trình bày những luồng tiền một cách ưng ý nếu chưa sở hữu hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC. – Những chỉ tiêu ko sở hữu số liệu thì ko phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số trật tự nhưng ko được thay đổi mã số của những chỉ tiêu. – Lúc doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào những tài liệu sau:

+ Bảng Cân đối kế toán; + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; + Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; + Những tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán yếu tố những tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Nhà băng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán yếu tố của những tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và những tài liệu kế toán yếu tố khác…

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa tậu để lập báo cáo theo phương pháp nào.

Xem thêm:

  • Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp theo Thông tư 200.
  • Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200.

4. Lập Thuyết minh báo cáo tài chính lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

– Thuyết minh Báo cáo tài chính là một phòng ban hợp thành ko thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp tiêu dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích yếu tố những thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như những thông tin cấp thiết khác theo yêu cầu của những chuẩn mực kế toán cụ thể. – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng sở hữu thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cấp thiết cho việc trình bày trung thực, tuyệt vời Báo cáo tài chính. – Lúc lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

+ Những thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và những chính sách kế toán cụ thể được tậu và vận dụng đối với những giao tiếp và những sự kiện quan yếu; + Trình bày những thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong những Báo cáo tài chính khác (Những thông tin trọng yếu); + Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong những Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cấp thiết cho việc trình bày trung thực và tuyệt vời tình hình tài chính của doanh nghiệp. – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách sở hữu hệ thống. – Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số trật tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo phương pháp ưng ý nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới những thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Lúc lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào những tài liệu sau:

+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo; + Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán yếu tố hoặc bảng tổng hợp yếu tố sở hữu liên quan; + Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước; + Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và những tài liệu liên quan.

Mời người dùng xem tiếp:

  • Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp
  • Những lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200
  • Những nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2015

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Đăng ký