interview . impression . company . formally…

Đáp án B

Tri thức về trọng âm

A. interview /’ɪntəvju:/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

B. impression /ɪm’pre∫(ə)n/ : từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. company /’kʌmp(ə)ni/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -y lam trọng âm dịch ba âm tính từ cuối1ên.

D. formally /’fɔ:məli/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ly và -al ko tác động tới trọng âm của từ.

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, những phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.