Vốn trung hạn là gì ? các nguồn vốn trung hạn. Căn cứ pháp lý

Vốn trung hạn là gì ?

Theo đó, căn cứ vào những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công thời đoạn 2021 – 2025, những Bộ, ngành và địa phương lựa sắm danh mục và sắp xếp vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo trật tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì? Legalzone sẽ trả lời trong bài viết dưới đây.

Vốn trung hạn là gì ?

Vốn trung hạn là gìNguồn vốn đầu tư trung hạn?

Khái niệm vốn đầu tư trung hạn là gì?

Vốn trung hạn là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay là từ 12 tháng tới dưới 60 tháng.

Cho vay trung hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng những nhu cầu vay trả góp trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Phân loại những nguồn vốn đầu tư trung hạn.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP và Nghị định Số: 120/2018/NĐ-CP thì những nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:

Vốn đầu tư nguồn ngân sách quốc gia, bao gồm:

+ Vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung mang mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương;

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia

Là khoản vốn do Quốc gia vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ mang kỳ hạn để đầu tư cho những mục tiêu phát triển của giang san.

Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.

Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.

Vốn tương trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoài:

+ Vốn viện trợ ko hoàn lại, vốn vay ODA

+ Vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, những tổ chức quốc tế, những tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.

Những nguốn vốn khác.

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Quốc gia.

Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách quốc gia, gồm:

+ Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí

+ Tiền đọc tài liệu dầu khí;

Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;

Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp quốc gia, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp quốc gia được thu lại hoặc trích lại để đầu tư.

Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư.

Trật tự ưu tiên sắp xếp vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?

– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa sắp xếp đủ vốn;

– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA

– Vốn vay ưu đai của những nhà tài trợ nước ngoài;

– Vốn đầu tư của Quốc gia tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

– Những dự án khởi công mới nếu mang những điều kiện:

Chương trình, dự án cấp thiết, mang đủ điều kiện được sắp xếp vốn kế hoạch;

Sau lúc đã sắp xếp đủ vốn để tính sổ nợ đọng xây dựng cơ bản;

Đảm bảo sắp xếp đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Còn cần phải tiếp tục ưu tiên những nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Quốc gia cho những vùng núi…

Nguyên tắc sắp xếp vốn đầu tư công trung hạn.

Những nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công 2019

Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp mang thẩm quyền quyết định.

Tập trung sắp xếp vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Dự án quan yếu quốc gia, chương trình, dự án trọng tâm.

(Mang ý nghĩa to đối với phát triển kinh tế – xã hội của giang san, của những cấp, những ngành)

Trong từng ngành, lĩnh vực, việc sắp xếp vốn thực hiện theo trật tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa sắp xếp đủ vốn;

b) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoài;

c) Vốn đầu tư của Quốc gia tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

đ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

e) Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều này.

Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời khắc sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia.

Hội đồng nhân dân những cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời khắc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý.

Điều kiện chương trình, dự án được sắp xếp vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công.

Đối với dự án khởi công mới, ngoài những điều kiện trên cần mang thêm những điều kiện sau:

Việc sắp xếp vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng những yêu cầu:

a) Chương trình, dự án cấp thiết, mang đủ điều kiện được sắp xếp vốn kế hoạch.

b) Sau lúc đã sắp xếp vốn để tính sổ nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Đảm bảo sắp xếp đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Trên đây là một số thông tin trả lời cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tương trợ tốt nhất

Tham khảo một số bài viết dưới đây:

Huy động vốn tại sở giao thiệp

Cho vay vốn tín dụng