KẾ TOÁN GIÁ THÀNH: CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH: CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN

Tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay còn gọi là phương pháp trực tiếp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…). Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp này là từng loại sản phẩm hay dịch vụ.

 

Công Thức Tính Giá Thành Sản Phẩm:

Tổng giá thành

sản xuất sản phẩm

=

Chi phí sản xuất kinh doanh  dở dang đầu kỳ

+

Chi phí sản xuất

trong kỳ

Chi phí sản xuất kinh doanh  

dở dang cuối kỳ

Giá thành sản phẩm đơn chiếc

=

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm

Số lượng sản phẩm hoàn thành

 

Sau đây là một ví dụ cụ thể để hướng dẫn cách bạn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn:

 Công ty ABC tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp ( đơn tính: đồng)

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 10.000.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 3.000.000

– Chi phí SX chung: 2.400.000

– SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

 

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết:

– Chi phí NVL trực tiếp:  

+  SP A: 6.400.000

+ SP B: 3.600.000

– Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp

– Chi phí nhân công trực tiếp:

+SP A: 1.600.000

+SP B: 1.400.000

– Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ:  

+SP A: 400.000  

+ SP B: 600.000

– Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ:

+ SP A: 700.000

+SP B: 300.000

 

BÀI GIẢI

1/ Phân bổ chi phí sản xuất chung:

 • Cho SP A: (

  2.400.000

  /

  10.000.000

  ) x  

  6.400.000

  =

  1.536.000

 • Cho SP B:

  2.400.000

  1.536.000

  =

  864.0000

2/ Tính giá thành:

 1. Sản phẩm  A:

Tổng giá thành:  400.000 +(6.400.000 +1.600.000+1.536.000 ) – 700.000 = 9.236.000

Giá thành đơn vị: 9.236.000 / 900 = 10.026

 1. Sản phẩm  

  B

  :

Tổng giá thành: 600.000 + ( 3.600.000 + 1.400.000 + 864.000 ) – 300.000 =6.164.000

Giá thành đơn vị : 6.164.000 / 400 = 15.410

Vậy Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Giản Đơn

Sản Phẩm A Là : 10.026 Đ  

Sản Phẩm B : 15.410 Đ