Tài chính quốc tế (International Finance) là gì?

finance-302-international-finance_396507_large

Hình minh họa. Nguồn: bloghong.com

Tài chính quốc tế (Worldwide Finance)

Khái niệm

Tài chính quốc tế trong tiếng Anh là Worldwide Finance.

Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa những quốc gia gắn ngay tắp lự với những quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao, quân sự giữa những quốc gia… giữa những chủ thể của những quốc gia và những tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập, sử dụng những quĩ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của những chủ thể trong những quan hệ quốc tế.

Cũng với thể hiểu rằng:

Tài chính quốc tế bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần túy.

Trong đó hoạt động tài chính quốc tế thuần túy được hiểu là hoạt động tài chính của những tổ chức quốc tế, những tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; hoạt động tài chính của những tổ chức đa quốc gia, hay còn gọi là những tổ chức quốc tế.

Bản tính

– Thứ nhất, tài chính quốc tế được hiểu là tất cả những hoạt động tài chính gắn với những chủ thể tham gia vào những quan hệ quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

Từ đó chúng hình thành nên một lĩnh vực tài chính tương tự những lĩnh vực tài chính đã với: lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính quốc gia, lĩnh vực tài chính trung gian, lĩnh vực tài chính hộ gia đình.

– Thứ hai, phạm vi, môi trường hoạt động của tài chính quốc tế diễn ra trên phương diện quốc tế, tức là ko bó hẹp trong phạm vi từng quốc gia mà là những quan hệ tiền tệ giữa những quốc gia với nhau.

– Thứ ba, thực chất hay nội hàm cơ bản của hoạt động tài chính quốc tế là sự vận động của những luồng tiền tệ giữa những quốc gia gắn với những quan hệ quốc tế nói trên.

– Thứ tư, sự vận động của những luồng tiền tệ được thực hiện giữa những quốc gia nên thường được biểu hiện thông qua nhiều đồng tiền khác nhau.

Song song cũng dẫn tới việc hình thành những quĩ tiền tệ trực thuộc những chủ thể cụ thể của tài chính quôc tế và để phục vụ thực hiện những quan hệ quốc tế của những chủ thể cụ thể này.

Cơ sở

– Tài chính quốc tế xuất hiện và tồn tại trên cơ sở những điều kiện cần và đủ sau đây:

+ Điều kiện cần, Những quan hệ quốc tế giữa những quốc gia về kinh tế; văn hóa – xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

+ Điều kiện đủ, tiền xuất hiện và thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới.

Đặc trưng những hoạt động của tài chính quốc tế

– Rủi ro hối đoái

– Rủi ro chính trị: thay đổi pháp luật, thiết chế chính trị

– Môi trường quốc tế mở ra nhiều thời cơ.

– Sự thiếu lý tưởng của thị trường

Vai trò của tài chính quốc tế

– Khai thác những nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước.

– Xúc tiến những nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế.

– Tạo thời cơ tăng hiệu quả sử dụng những nguồn lực tài chính.

Nội dung của tài chính quốc tế

– Những quan hệ tiền tệ: Tính sổ quốc tế, đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, chuyển giao tiền tệ quốc tế một chiều

– Những quĩ thuộc tài chính quốc tế.

– Những chủ thể thuộc tài chính quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Tài chính; Hệ thống tiền tệ quốc tế, Tổ hợp giáo dục Topica)