Thế chấp là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong thế chấp tài sản?


Tôi đang sở hữu ý định thế chấp tài sản nên muốn hiểu rõ về khái niệm thế chấp tài sản là gì? Những quyền và nghĩa vụ tôi thừa hưởng, đồng thời những quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản phải thực hiện trong thời kì tôi thế chấp tài sản?

Thế chấp tài sản là gì?

Theo Điều 317 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý về thế chấp tài sản như sau :

“Điều 317. Thế chấp tài sản

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và ko giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Những bên sở hữu thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ tài sản thế chấp.”

Tương tự, thế chấp tài sản là việc một bên sử dụng tài sản thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao tài sản cho bên kia .

Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong thế chấp tài sản?

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thế chấp được pháp luật tại Điều 320 Bộ luật Dân sự năm ngoái và Điều 321 Bộ luật Dân sự năm ngoái, đơn cử :Nghĩa vụ của bên thế chấp gồm :- Giao sách vở tương quan tới tài sản thế chấp trong trường hợp những bên sở hữu thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp luật sở hữu lao lý khác .- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp .- Ứng dụng những giải pháp thiết yếu để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác hiệu quả tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp sở hữu rủi ro tiềm tàng mất trị giá hoặc sút giảm trị giá .- Lúc tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời hạn phối hợp và hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa thay thế hoặc sửa chữa thay thế bằng tài sản khác sở hữu trị giá tương tự, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác .- Phân phối thông tin về tình hình tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp .- Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để khắc phục và xử lý lúc thuộc một trong những trường hợp xử lý tài sản bảo vệ lao lý tại Điều 299 của Bộ luật này .- Thông tin cho bên nhận thế chấp về những quyền của người thứ ba so với tài sản thế chấp, nếu sở hữu ; trường hợp ko thông tin thì bên nhận thế chấp sở hữu quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và nhu yếu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và đồng ý quyền của người thứ ba so với tài sản thế chấp .- Ko được bán, thay thế sửa chữa, trao đổi, khuyến mãi ngay cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này .Quyền của bên thế chấp gồm :

– Khai thác công dụng, hưởng huê lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp huê lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

– Đầu tư để làm tăng trị giá của tài sản thế chấp .- Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và sách vở tương quan tới tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác .- Được bán, thay thế sửa chữa, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong thứ tự sản xuất, kinh doanh thương nghiệp. Trong trường hợp này, quyền nhu yếu bên sắm trả tiền giao dịch tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế sửa chữa hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp .Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế sửa chữa sản phẩm & hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo vệ trị giá của sản phẩm & hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận hợp tác .- Được bán, trao đổi, Tặng Kèm cho tài sản thế chấp ko phải là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong thứ tự sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý chấp thuận hoặc theo lao lý của luật .- Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông tin cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được sử dụng để thế chấp và phải thông tin cho bên nhận thế chấp biết .

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp trong thế chấp tài sản?

Đối với quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận thế chấp được lao lý tại Điều 322 Bộ luật Dân sự năm ngoái và Điều 323 Bộ luật Dân sự năm ngoái, như sau :

“Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

1. Trả những giấy tờ cho bên thế chấp sau lúc kết thúc thế chấp đối với trường hợp những bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp.

2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp

1. Xem xét, rà soát trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng ko được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.

2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung ứng thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.

3. Yêu cầu bên thế chấp ứng dụng những giải pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, trị giá tài sản trong trường hợp sở hữu nguy cơ làm mất trị giá hoặc sút giảm trị giá của tài sản do việc khai thác, sử dụng.

4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý lúc bên thế chấp ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ.

6. Giữ giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp trong trường hợp những bên sở hữu thỏa thuận, trừ trường hợp luật sở hữu quy định khác.

7. Xử lý tài sản thế chấp lúc thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.”

Tương tự, bên nhận thế chấp cần triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong khoanh vùng phạm vi luật định như trên .

Mỹ Ngọc


20
Bài viết này sở hữu sở hữu ích với bạn ko ?

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính