Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021 – Blog Xây dựng

Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và kiểm tra tổng hợp điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, những quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình để lập những giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và tuyệt vời nhất về kinh tế lúc thiết kế, xây dựng công trình.

KSXD gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và những công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Những loại hình chính của khảo sát xây dựng

Khảo sát phục vụ công việc lựa sắm địa điểm:

Khảo sát phục vụ lựa sắm địa điểm được tiến hành trong trường hợp điều kiện địa chất công trình là yếu tố chủ yếu quyết định việc lựa sắm địa điểm xây dựng công trình.

Khảo sát phục vụ lựa sắm địa điểm được thực hiện ở tất cả những phương án xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến xây dựng công trình, trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 hoặc 1:5000 hoặc 1:10000 hoặc 1:25000 hoặc nhỏ hơn tuỳ thuộc vào thể tích khu vực khảo sát.

Thành phần công việc khảo sát phục vụ lựa sắm địa điểm:

– Thu thập, phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện mang của khu vực, địa điểm xây dựng;

– Thị sát địa chất công trình (khảo sát tổng thể);

– Đo vẽ địa chất công trình: chỉ thực hiện lúc cấp thiết tuỳ thuộc vào thể tích, điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát và đặc điểm công trình xây dựng. Khối lượng, nội dung đo vẽ phải được lựa sắm ưa thích với tỷ lệ bản đồ đo vẽ;

– Thăm dò địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: chỉ thực hiện với khối lượng hạn chế trong trường hợp ko mang hoặc thiếu những tài liệu thăm dò hoặc tại những khu vực mang điều kiện địa chất công trình bất lợi;

– Thăm dò địa vật lý (nếu cần).

Báo cáo kết quả khảo sát cần phân tích, kiểm tra số liệu ở tất cả những phương án xem xét để đảm bảo lựa sắm vị trí thích hợp xây dựng công trình, xác định tuyệt vời vị trí những công trình đầu mối trên tuyến và đề xuất những công việc, phương pháp khảo sát cho bước thiết kế tiếp theo.

Khảo sát phục vụ những bước thiết kế công trình:

Thành phần công việc và khối lượng khảo sát được xác định tuỳ thuộc vào bước thiết kế, đặc điểm của công trình xây dựng, điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình, tài liệu khảo sát hiện mang… nhưng phải đảm bảo khảo sát hết tầng đất đá trong phạm vi thúc đẩy của trọng tải công trình. Tọa độ, cao độ những điểm thăm dò mang thể giả thiết nhưng phải đảm bảo đo nối được với hệ thống tọa độ, cao độ của công trình hoặc của quốc gia lúc cấp thiết.

Thành phần công việc khảo sát phục vụ những bước thiết kế:

– Thu thập, phân tích và kiểm tra tài liệu khảo sát hiện mang của khu vực xây dựng; kiểm tra hiện trạng những công trình xây dựng ngay tắp lự kề mang thúc đẩy tới những công trình thuộc dự án;

– Đo vẽ địa chất công trình;

– Thăm dò địa chất công trình, địa chất thuỷ văn;

– Thăm dò địa vật lý (nếu cần);

– Khảo sát khí tượng – thuỷ văn (nếu cần);

– Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo (nếu cần);

– Thí nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước trong phòng thí nghiệm;

– Quan trắc địa kỹ thuật;

– Chỉnh lý và lập báo cáo kết quả khảo sát.

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng (Điều 25 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ KSXD.

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật KSXD.

3. Thực hiện KSXD.

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả KSXD.

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (Điều 26 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ KSXD được lập cho công việc khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ những công việc khảo sát khác mang liên quan tới hoạt động xây dựng.

2. Nhiệm vụ KSXD do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa sắm được nhà thầu thiết kế hoặc trong những trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan mang thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc mang đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu KSXD thông qua việc trực tiếp ký phối hợp đồng KSXD hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công việc KSXD và thiết kế xây dựng.

4. Những nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

a) Mục tiêu KSXD;

b) Phạm vi KSXD;

c) Yêu cầu về việc vận dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

d) Sơ bộ khối lượng những loại công việc KSXD, dự toán KSXD (nếu mang);

đ) Thời kì thực hiện KSXD.

5. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong những trường hợp sau:

a) Trong quá trình thực hiện KSXD, phát hiện những yếu tố khác thường mang thể thúc đẩy trực tiếp tới giải pháp thiết kế hoặc lúc mang thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ KSXD;

b) Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ KSXD, báo cáo KSXD ko đáp ứng yêu cầu thiết kế;

c) Trong quá trình thi công, phát hiện những yếu tố địa chất khác thường, ko đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt mang thể thúc đẩy tới chất lượng công trình, giải pháp thi công xây dựng công trình.

6. Lúc lập nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng sau thì phải xem xét nhiệm vụ khảo sát và kết quả khảo sát đã thực hiện ở bước thiết kế xây dựng trước và những kết quả khảo sát mang liên quan được thực hiện trước đó (nếu mang).

Phương án kỹ thuật KSXD (Điều 27 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật KSXD ưa thích với nhiệm vụ KSXD.

2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật KSXD;

b) Thành phần, khối lượng công việc KSXD;

c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

d) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về KSXD vận dụng;

đ) Tổ chức thực hiện và giải pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu KSXD;

e) Tiến độ thực hiện;

g) Giải pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, những công trình hạ tầng kỹ thuật và những công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn phong cảnh trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau lúc kết thúc khảo sát.

3. Chủ đầu tư mang trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn mang đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật KSXD và phê duyệt phương án kỹ thuật KSXD theo quy định của hợp đồng.

Quản lý công việc KSXD (Điều 28 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Nhà thầu khảo sát mang trách nhiệm sắp xếp đủ người mang kinh nghiệm và chuyên môn ưa thích để thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người mang đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện giải pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật KSXD.

2. Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư được tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân mang năng lực hành nghề ưa thích với loại hình khảo sát để giám sát KSXD theo những nội dung sau:

a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu KSXD bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu mang) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KSXD bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công việc thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

3. Chủ đầu tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát lúc phát hiện nhà thầu ko thực hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc những quy định của hợp đồng xây dựng.

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (Điều 29 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Căn cứ thực hiện KSXD.

2. Quy trình và phương pháp KSXD.

3. Nói chung về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực KSXD, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

4. Khối lượng KSXD đã thực hiện.

5. Kết quả, số liệu KSXD sau lúc thí nghiệm, phân tích.

6. Những ý kiến kiểm tra, lưu ý, đề xuất (nếu mang).

7. Kết luận và kiến nghị.

8. Những phụ lục tất nhiên.

Phê duyệt báo cáo kết quả KSXD (Điều 30 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

1. Chủ đầu tư mang trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả KSXD bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp tại Báo cáo kết quả KSXD. Chủ đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc thuê đơn vị tư vấn mang đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả KSXD trước lúc phê duyệt.

2. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng KSXD do mình thực hiện. Việc phê duyệt báo cáo kết quả KSXD của chủ đầu tư ko thay thế và ko làm giảm trách nhiệm về chất lượng KSXD do nhà thầu khảo sát thực hiện.

3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng (Điều 68 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng lúc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với những hạng như sau:

1. Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề xuất cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

2. Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề xuất cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

3. Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề xuất cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án mang yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Nếu hữu ích hãy cho Weblog Xây dựng xin 1 like fanpage Fb nhé. Chúc người dùng thành công.

Trả lời