Tổ chức

Do yêu cầu đổi mới chương trình tập huấn, điều chuyển tên gọi những chuyên ngành tập huấn, những bộ môn. Cho nên, hiện nay khoa Nhà băng và Bảo hiểm đang tập huấn và quản lý 3 chuyên ngành: Nhà băng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính

1. Quá trình thành lập và phát triển

Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội ( nay là Học viện Tài chính) tập huấn chuyên ngành Nhà băng từ khóa 2 năm 1964. Sau lúc sinh viên khóa 14 Nhà băng ra trường khoa Nhà băng giải thể, gián đoạn tập huấn chuyên ngành một thời kì, tới khóa 29 năm 1991 tập huấn lại chuyên ngành Nhà băng. Trong thời kì đó chuyên ngành Nhà băng và Bảo hiểm thuộc khoa Tài chính doanh nghiệp. Tới năm 2002, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ thành lập Học viện Tài chính, khoa Nhà băng và Bảo hiểm được tái thành lập, trên cơ sở tách 3 bộ môn Nghiệp vụ Nhà băng, Bảo hiểm, Lý thuyết tiền tệ, từ khoa Tài chính doanh nghiệp. Năm 2003, Học viện Tài chính mở thêm chuyên ngành kinh doanh chứng khoán trực thuộc khoa Nhà băng và Bảo hiểm

Do yêu cầu đổi mới chương trình tập huấn, điều chuyển tên gọi những chuyên ngành tập huấn, những bộ môn. Cho nên, hiện nay khoa Nhà băng và Bảo hiểm đang tập huấn và quản lý 3 chuyên ngành: Nhà băng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính. Niên học 2015-2016, số lượng sinh viên theo học những chuyên ngành của khoa là sắp 2050 sinh viên, trong đó sinh viên hệ đại học chính quy tập trung là 1635 sinh viên, những hệ Tại chức, liên thông, bằng 2 là hơn 400 sinh viên( Số lượng sinh viên đứng thứ 3 ở Học viện Tài chính, sau khoa Kế toán và Tài chính doanh nghiệp) .

Với biên chế cơ hữu của khoa là 29 viên chức trong đó giảng viên là 27 và 2 văn phòng khoa. Cơ cấu tổ chức thành 3 bộ môn: Nghiệp vụ Nhà băng, Bảo hiểm và Đầu tư tài chính.

Giảng viên trong khoa là những thầy cô giáo giởi chuyên môn và tâm huyết với nghề nghiệp. Tư liệu giảng dạy những bộ môn Nghiệp vụ Nhà băng, Bảo hiểm, Đầu tư Tài chính được sự phối hợp giữa những nhà khoa học trong và ngoài Học viện Tài chính với những thầy cô giáo trong khoa trực tiếp soạn, là những giáo trình chuẩn cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học và học tập

NHBH 1

Công bố quyết định thành lập khoa Ngân Hàng Bảo Hiểm

2. chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 • Giảng dạy cho những hệ tập huấn của Học viện Tài chính với những môn học do những bộ môn đảm nhận
 • Nghiên cứu khoa học: viết những giáo trình, bài giảng gốc, làm đề tài Nghiên cứu khoa học, tổ chức những hội thảo, thông tin khoa học…
 • Quản lý sinh viên
 • Tổ chức những hoạt động chuyên môn và những hoạt động khác
 • Hợp tác thỏa thuận với những đơn vị trong và ngoài Học viện về tập huấn, NCKH, thể thao, Fetival…

3. Giới thiệu Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng khoa:

scan 20004

PGS.,TS.NGƯT.Đoàn Minh Phụng

Phó trưởng khoa:

scan0014

PGS.,TS. Hoàng Mạnh Cừ

Nghiem%20Van%20Bay

TS. GVCC. Nghiêm Văn Bảy

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

E mail

Trưởng khoa

Đoàn Minh Phụng PGS.,TS.NGƯT

0437541603

0983592516

manhongit.dhp@gmail.com Phó trưởng khoa Hoàng Mạnh Cừ PGS.,TS

0437541898

0913521892

manhongit.dhp@gmail.com Phó trưởng khoa Nghiêm Văn Bảy TS.GVCC 0967849934

nghiemvanbay@hvtc.edu.vn

4 . Giới thiệu về những bộ môn

* Bộ môn Nghiệp vụ Nhà băng

– Tổng số thầy giáo của bộ môn: gồm 14 giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên thỉnh giảng. Học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 2 bloghong.com , 8 TS, 4 thạc sĩ (trong đó với 2 giảng viên đang làm NCS)

– Thành tích đạt được: Huân chương lao động hạng 3 , Bằng khen thủ tướng, tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn nghiệp vụ nhà băng, phòng 203B, tầng 2 Nhà Đại Bàng – Học viện Tài chính – số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm – HN.

* Bộ môn Bảo hiểm

– Tổng số thầy giáo của bộ môn: gồm 7 giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên thỉnh giảng. Học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 2 bloghong.com, 3 TS, 2 thạc sĩ.

Thành tích đạt được: Bằng khen Thủ tướng, Tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bảo Hiểm- Khoa NHBH – Học viện Tài chính. Phòng 403 nhà hiệu bộ Học viện Tài chính – số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm – HN.

* Bộ môn Đầu tư Tài chính

– Tổng số thầy giáo đang giảng dạy tại bộ môn: 7 giảng viên cơ hữu 2 giảng viên thỉnh giảng; Học hàm, học vị, bộ môn gồm 1 bloghong.com, 2 TS và 4 thạc sĩ. Ngày nay, bộ môn với 2 giảng viên đang làm NCS.

– Thành tích đạt được: Huân chương lao động hạng 3 , Bằng khen thủ tướng, tập thể lao động xuất sắc, …

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Đầu tư tài chính – Khoa NHBH- Học viện Tài chính. Phòng 407 nhà hiệu bộ Học viện Tài chính – số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm – HN
 • Địa chỉ mail : Daututaichinh@.hvtc.edu.vn

5. Chuyên ngành tập huấn và thời cơ nghề nghiệp

Khoa Nhà băng Bảo hiểm tập huấn với 3 chuyên ngành như sau

– Chuyên ngành Nhà băng

Tập huấn cử nhân với tri thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, nhà băng, những tri thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của nhà băng; nắm chắc những tri thức liên quan tới nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán của nhà băng; thông suốt những quy định của Quốc gia về hoạt động nhà băng. Nắm được tri thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính – tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Sinh viên tốt nghiệp với khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: kế toán nhà băng, tín dụng nhà băng; những công việc về dịch vụ tài chính tại những nhà băng, những tổ chức tín dụng quốc tế.

– Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về kinh tế- xã hội, tài chính, nhà băng; với tri thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh gồm kỹ năng thực hiện công việc thương thuyết, thiết lập và quản lý hợp đồng bảo hiểm, định phí bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, tổ chức công việc kế toán và lập những báo cáo tài chính, kiểm tra tình hình tài chính và phân tích những vấn đề đặc thù trong cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; những tri thức kỹ thuật chuyên ngành, pháp luật, quản lý quốc gia, tài chính và kế toán, thương nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; tri thức cơ bản về bảo hiểm xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp với khả năng đảm nhận công việc quản lý, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đầu tư tài chính, giám sát tài chính; kiểm toán nội bộ trong những doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý quốc gia về bảo hiểm.

– Chuyên ngành Đầu tư tài chính

Tập huấn cử nhân với tri thức chuyên sâu về những nghiệp vụ Đầu tư Tài chính; về kỹ năng phân tích và dự đoán thị trường, kỹ năng đầu tư tài chính; nắm chắc những tri thức liên quan tới thị trường Tài chính, tới rủi ro và phương pháp quản lý rủi ro những phương tiện đầu tư trên thị trường Tài chính; những hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý Quốc gia về thị trường tài chính và Đầu tư tài chính; nắm chắc những tri thức liên quan tới quy trình hạch toán kế toán trong đầu tư tài chính; thông suốt những quy định của Quốc gia về thị trường tài chính và đầu tư tài chính. Nắm vững tri thức bổ trợ về pháp luật với liên quan tới quản lý thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp với khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: phân tích và định giá những tài sản tài chính, phân tích và định lượng rủi ro của những tài sản cá biệt và của cả danh mục đầu tư; tư vấn đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư; tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách quản lý, giám sát thị trường Tài chính tại những doanh nghiệp chứng khoán, những nhà băng, doanh nghiệp Bảo hiểm, doanh nghiệp Đầu tư, doanh nghiệp Tài chính, những Qũy đầu tư và doanh nghiệp quản lý Quỹ, những doanh nghiệp Tư vấn tài chính, những cơ quan quản lý Quốc gia về thị trường Tài chính, những tổ chức Tài chính trong và ngoài nước, những doanh nghiệp cổ phần.

– Thời cơ nghề nghiệp sau lúc ra trường

Sinh viên khoa Nhà băng và Bảo hiểm yêu thích với những vị trí công việc như:

 • Những cơ quan quốc gia như bộ, ban, ngành,….
 • Những địa phương như cơ quan Tỉnh (thành phố), quận (huyện)…
 • Chuyên viên tín dụng nhà băng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ nhà băng thương nghiệp; doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm
 • Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn;
 • Chuyên viên tài trợ thương nghiệp; chuyên viên bảo hiểm, chuyên viên đầu tư tài chính, chứng khoán …
 • Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên tậu bán, sát nhập doanh nghiệp…

6. Thành tích đạt được:

Năm 2005-2006 khoa Nhà băng và Bảo hiểm đạt Huân chương lao động hạng 3 và những niên học khác đều đạt những thành tích tập thể lao động xuất sắc, bằng khen thủ tướng, bằng khen bộ trưởng….

NHBH 2

Đón nhận huân chương lao động hạng

7. Tầm nhìn

Thừa hưởng những giá trị truyền thống, hơn 50 năm xây dựng và phát triển Học Viện Tài Chính những giảng viên trong khoa đang góp phần xây dựng một khoa nhà băng bảo hiểm với quy mô ngày một rộng mở đi kèm với việc tăng chất lượng, nhằm xây dựng một phương pháp giảng dạy mới với sự kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và tiếng tăm của Học viện Tài chính, trong quá trình tập huấn sinh viên chuyên ngành nhà băng, Tài chính Bảo Hiểm , Đầu tư Tài Chính

Giá trị cốt lõi:

Với sứ mệnh của Học Viện Tài Chính“Cung cấp những sản phẩm tập huấn và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội"

Với sứ mệnh chung của Học viện, khoa Ngân Hàng và Bảo hiểm luôn chú trọng hoàn thành những nhiệm vụ chính trị do Học viện Tài Chính uỷ thác:

– Giảng viên và sinh viên luôn sáng tạo trong suy nghĩ và thể hiện

– Tăng trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

– Tạo môi trường học tập và giảng dạy tiên tiến, năng động và nhiều năm kinh nghiệm

– Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, hoàn thiện bản thân cả về trí tuệ và tư cách

Mục tiêu của khoa Nhà băng Bảo hiểm là nhằm đóng góp cho xã hội thông qua việc theo đuổi những mục tiêu về giáo dục, học tập và nghiên cứu với mức độ xuất sắc và luôn giữ được vị trí đứng đầu trong tập huấn những chuyên ngành về Nhà băng, Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư tài chính

9. Định Hướng Khoa Ngân Hàng và Bảo Hiểm

Trong những năm sắp tới, Khoa Nhà băng và Bảo hiểm định hướng tăng chất lượng tập huấn, nghiên cứu khoa học yêu thích với mục tiêu của Quốc gia và của Học viện, đáp ứng yêu cầu của xã hội và những nhà tuyển dụng. Khoa tiếp tục chú trọng tập huấn, bồi dưỡng giảng viên; tập trung hoàn thành hệ thống giáo trình và tài liệu phục vụ những môn học nghiệp vụ. Làm tốt công việc quản lý sinh viên và đổi mới theo phương pháp giảng dạy tích cực. Khoa Nhà băng và Bảo hiểm sẽ tăng hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác, liên kết với những tổ chức tập huấn, nghề nghiệp gắn với chuyên ngành tập huấn của khoa. Ngoại trừ đó, tiếp tục tạo điểu kiện, khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên với những hoạt động văn nghệ, thể thao, tự nguyện, tích cực tham gia chương trình rèn luyện Đoàn viên, phong trào Sinh viên 5 tốt và phấn đấu được kết nạp vào Đảng Cùng sản Việt Nam.

Với bề dày truyền thống và những thành tích đáng tự hào, cùng sự tâm huyết, kết đoàn, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và những thế hệ sinh viên, Khoa Nhà băng và Bảo hiểm đang khẳng định uy tín về chất lượng tập huấn những chuyên ngành và sẽ luôn là một trong những sự lựa tìm hàng đầu cho học viên, sinh viên nghiên cứu, học tập về lĩnh vực tài chính – nhà băng.