Xóa thế chấp Sổ đỏ: Chi phí, thủ tục thực hiện thế nào?

Người thế chấp Sổ đỏ sau lúc đã giải ngân khoản vay ở nhà băng nhà nước và lấy lại gia tài thế chấp thì phải làm thủ tục xóa thế chấp Sổ đỏ. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể về thủ tục xóa ĐK thế chấp Sổ đỏ .

Mục lục bài viết

  • Thủ tục xóa đăng ký thế chấp thực hiện thế nào?
  • Thời hạn xóa đăng ký thế chấp bao lâu? Mức giá thế nào?
  • Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ

cauhoi

Thắc mắc: Cho mình hỏi, mình đã giải ngân vay tiền ở Nhà băng ACB rồi và cũng đã lấy lại tài sản thế chấp (Sổ đỏ đất) rồi, hiện tại mình phải làm gì nữa để được xoá nợ? Mình cảm ơn!

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp thực hiện thế nào?

Trước tiên, về điều kiện kèm theo xóa ĐK trả tiền giao dịch bảo vệ, tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP nêu rõ :

1. Người nhu yếu ĐK nộp hồ sơ xóa ĐK giải pháp bảo vệ lúc mang một trong những địa thế căn cứ sau đây :
a ) Kết thúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ;
b ) Hủy bỏ hoặc sửa chữa thay thế giải pháp bảo vệ đã ĐK bằng giải pháp bảo vệ khác ;
c ) Thay thế hàng loạt gia tài bảo vệ bằng gia tài khác ;
d ) Xử lý xong hàng loạt gia tài bảo vệ ;
đ ) Tài sản bảo vệ bị tiêu hủy, bị tổn thất hàng loạt ; gia tài gắn liền với đất là gia tài bảo vệ bị phá tháo dỡ, bị tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền ;
e ) Với bản án, quyết định hành động của Tòa án hoặc quyết định hành động của Trọng tài đã mang hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý về việc hủy bỏ giải pháp bảo vệ, công bố giải pháp bảo vệ vô hiệu ;
g ) Đơn phương chấm hết giải pháp bảo vệ hoặc công bố chấm hết giải pháp bảo vệ trong những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý ;
h ) Xóa ĐK thế chấp quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng tìm và bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp ĐK thế chấp theo lao lý của pháp lý ;
i ) Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, khắc phục và xử lý xong gia tài bảo vệ ;
k ) Theo thỏa thuận hợp tác của những bên .

Căn cứ theo pháp luật trên, trường hợp bạn đã giải ngân khoản vay ở nhà băng nhà nước và lấy lại gia tài thế chấp ( tức nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ đã chấm hết ), bạn mang cần thực thi thủ tục nhu yếu xóa ĐK thế chấp trước đó .
Về hồ sơ, thủ tục xóa xóa ĐK thế chấp thực thi như sau :
– Hồ sơ xóa ĐK thế chấp Sổ đỏ, gồm ( theo Điều 47 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP ) :
+ Phiếu nhu yếu xóa ĐK ( 01 bản chính ) ;
+ Văn bản chấp thuận đồng ý xóa ĐK giải pháp bảo vệ của bên nhận bảo vệ ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao ko mang xác nhận kèm bản chính để so sánh ) / văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo vệ trong trường hợp phiếu nhu yếu xóa ĐK chỉ mang chữ ký của bên bảo vệ ;
+ Bản chính Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Trình tự thủ tục triển khai :
Bước 1 : Nộp hồ sơ tại :
+ Cơ quan mang thẩm quyền đảm nhiệm hồ sơ : Văn phòng ĐK đất đai hoặc Phòng ban tiếp đón và trả hiệu quả theo chính sách một cửa ;
+ Cơ quan mang thẩm quyền xóa thế chấp : Văn phòng ĐK đất đai và Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai .
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp hồ sơ ĐK hợp thức, cán bộ tiếp đón cấp cho người nhu yếu ĐK Phiếu tiếp đón hồ sơ và hứa hẹn trả tác dụng ; và vào Sổ tiếp đón và trả hiệu quả ĐK, cấp Giấy chứng thực ;
Bước 3 : Khắc phục hồ sơ
Ở bước này, cơ quan đảm nhiệm hồ sơ thực thi :
+ Ghi nội dung ĐK thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy ghi nhận .
+ Sau lúc ghi vào Sổ địa chính và Giấy ghi nhận, thì ghi nhận nội dung ĐK vào phiếu nhu yếu ĐK .
Bước 3 : Trả hiệu quả ĐK
Văn phòng ĐK đất đai trả lại cho người nhu yếu ĐK 01 bản chính sách vở sau :
Giấy ghi nhận mang ghi nội dung ĐK thế chấp, nội dung ĐK biến hóa, xóa ĐK hoặc mang nội dung sửa chữa thay thế sơ sót .

xoa the chap so do 2112172043

Xóa thế chấp Sổ đỏ : Chi tiêu, thủ tục triển khai thế nào ? ( Ảnh minh họa )

Thời hạn xóa đăng ký thế chấp bao lâu? Mức giá thế nào?

Về thời hạn xử lý hồ sơ ĐK xóa thế chấp như sau :
– Văn phòng ĐK đất đai mang nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK và trả tác dụng trong ngày nhận hồ sơ ĐK hợp thức ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì triển khai xong việc ĐK và trả tác dụng ngay trong ngày thao tác tiếp theo .
– Trường hợp phải lê dài thời hạn xử lý hồ sơ ĐK thì cũng ko quá 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ ĐK hợp thức .
Về ngân sách triển khai :
Mức phí xóa ĐK thế chấp đất được lao lý tại Điều 4 Thông tư 202 / năm nay / TT-BTC về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị, sử dụng phí trong nghành nghề nhà cung cấp trả tiền giao dịch bảo vệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành, theo đó :
Lệ phí xóa ĐK thế chấp đất là 20.000 đồng / hồ sơ .

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ

tai ve 1201171357
Mẫu Phiếu nhu yếu xóa ĐK thế chấp đang vận dụng lúc bấy giờ là Mẫu 04 / XĐK phát hành kèm theo Thông tư 07/2019 / TT-BTP .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày … tháng … năm ……

PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ

( Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp )
Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
Vào Sổ tiếp đón hồ sơ :
Quyển số … … … … …. Số thứ tự … … … … … ..
 

Cán bộ tiếp nhận
(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ

1. Người nhu yếu xóa ĐK : □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người tìm gia tài thi hành án
□ Người đại diện thay mặt của bên thế chấp, bên nhận thế chấp □ Quản tài viên □ Tổ chức thi hành án dân sự
1.1. Tên ko thiếu của tổ chức triển khai, cá thể : ( viết chữ IN HOA ) … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
1.2. Liên hệ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
1.3. Số điện thoại cảm ứng ( nếu mang ) : … … … … … … … … .. … Fax ( nếu mang ) : … … … … … … … … … … … … … …
Liên hệ thư điện tử ( nếu mang ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
1.4. □ Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN ĐK doanh nghiệp / GCN ĐK hoạt động tiêu khiển Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt / GP xây dựng và hoạt động tiêu khiển □ QĐ xây dựng □ GP góp vốn đầu tư / GCN góp vốn đầu tư / GCN ĐK góp vốn đầu tư
□ Giấy tờ xác lập tư cách pháp lý khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Cơ quan cấp … … … … … … … … … … …. cấp ngày … …. … tháng … … … năm … … … …
2. Mô tả gia tài thế chấp đã ĐK :
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số : … … … … … … … … …. ; Tờ map số ( nếu mang ) : … … … … … … … … … … … … …. ;
Mục đích sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thời hạn sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2.1.2. Liên hệ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………………………………………………………………………………………………………………

2.1.3. Diện tích đất thế chấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông
( ghi bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … )
2.1.4. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất :
Số phát hành : … … … … … … … … … … …, số vào sổ cấp giấy : …
Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … …., cấp ngày … … .. tháng … … …. năm … … … … … … … …
2.2. Tài sản gắn liền với đất ; gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ko phải là nhà ở
2.2.1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất :
Số phát hành : … … … … … … … …, số vào sổ cấp giấy : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … … … …, cấp ngày … .. tháng … …. năm … … … … … … … …
2.2.2. Số của thửa đất nơi mang gia tài : … … … … … …. ; Tờ map số ( nếu mang ) : … … … … … … … … .
2.2.3. Mô tả gia tài gắn liền với đất / gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai : … … … …
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và liên hệ dự án Bất Động Sản mang nhà ở hình thành trong tương lai : … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2.3.2. Loại nhà ở : □ Căn hộ nhà ở ; □ Nhà vi la nghỉ dưỡng hạng sang ; □ Nhà liền kề .
2.3.3. Vị trí căn hộ cao cấp nhà ở / nhà vi la cao cấp / nhà liền kề : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( so với căn hộ cao cấp nhà ở : Vị trí tầng : … … … … … … … .. ; Số của nhà ở : … … … … … … … … … … ;
Tòa nhà … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … )
2.3.4. Diện tích sử dụng : … … … … … … … … … … … … mét vuông
( ghi bằng chữ : … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … )
2.3.5. Hợp đồng tìm và bán nhà ở hình thành trong tương lai ( nếu mang ) :
Số hợp đồng ( nếu mang ) : … … … … … … … … … … … … … …, ký kết ngày … .. tháng … … năm … … …
2.4. Dự án kiến thiết xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( nếu mang ) :
Số phát hành : … … … … … … …, số vào sổ cấp giấy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … … … … … … …., cấp ngày … … .. tháng … …. năm … … … ..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan mang thẩm quyền
Số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … … … … … … …., cấp ngày … … .. tháng … …. năm … … … ..
2.4.3. Số của thửa đất nơi mang dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhà tại : … … … …. ; Tờ map số ( nếu mang ) : … … .
2.4.4. Tên dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhà tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2.4.5. Mô tả dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai ko thuộc dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất :
Số phát hành : … … … … … … …, số vào sổ cấp giấy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … … … … … … …., cấp ngày … … .. tháng … …. năm … … … … .
2.5.2. Số của thửa đất nơi mang nhà ở hình thành trong tương lai : … … ; Tờ map số ( nếu mang ) : … .
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. Hợp đồng thế chấp : số ( nếu mang ) … … … … … … … … … …, ký kết ngày … .. tháng … .. năm … … .
4. Thuộc đối tượng người tiêu dùng ko phải nộp phí ĐK □
5. Tài liệu đi kèm theo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
6. Phương thức nhận hiệu quả ĐK : □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện ( ghi rõ liên hệ )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Những bên cam kết những thông tin được kê khai trên Phiếu nhu yếu này là trung thực, vừa đủ, tương thích với thỏa thuận hợp tác của những bên và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những thông tin đã kê khai .
         

BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN THẾ CHẤP)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN TÀI VIÊN/NGƯỜI MUA TÀI SẢN THI HÀNH ÁN/CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng ĐK đất đai : … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chứng thực đã xóa ĐK thế chấp theo những nội dung được kê khai tại Phiếu nhu yếu này tại thời kì …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm … … .

………………, ngày …. tháng …… năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
Tại khoản 1 : Người nhu yếu xóa ĐK :
– Người nhu yếu xóa ĐK giải pháp thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 06 trường hợp liệt kê tại khoản này thì lưu lại ( X ) vào ô tương ứng với trường hợp đó .
– Tại điểm 1.4 : Nếu người nhu yếu xóa ĐK là cá thể trong nước thì kê khai về chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân, chứng tỏ được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Nước Ta, Luật quân nhân giỏi, người lao động và viên chức quốc phòng hoặc sách vở xác lập tư cách pháp lý khác theo lao lý của pháp lý ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, cá thể quốc tế thì kê khai về hộ chiếu ; nếu là tổ chức triển khai thì kê khai về Giấy ghi nhận ( GCN ) ĐK xây dựng ( nếu mang ), GCN ĐK doanh nghiệp, GCN ĐK hoạt động tiêu khiển Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt / Giấy phép ( GP ) xây dựng và hoạt động tiêu khiển hoặc Quyết định xây dựng hoặc GP góp vốn đầu tư, GCN góp vốn đầu tư, GCN ĐK góp vốn đầu tư .
Tại khoản 2 : Mô tả gia tài thế chấp đã ĐK :
– Kê khai những thông tin về gia tài thế chấp đúng như nội dung đã ĐK .
– Trường hợp trong Mẫu số 04 / XĐK ko còn chỗ ghi nội dung kê khai về gia tài đã ĐK thế chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07 / BSTS .
Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên :
– Trường hợp người đại diện thay mặt của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá thể thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện thay mặt ;

– Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.

– Trường hợp người nhu yếu xóa ĐK là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu vào phiếu nhu yếu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp ko phải ký và đóng dấu vào phiếu nhu yếu .
– Trường hợp người nhu yếu xóa ĐK là người tìm gia tài thi hành án ; Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại đã kê biên và xử lý tài sản xong thế chấp thì người tìm gia tài thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại phải ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ( nếu mang ) vào phiếu nhu yếu tại phần chữ ký, con dấu của bên nhận thế chấp ; đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp ko phải ký và đóng dấu vào phiếu nhu yếu .

 Trên đây là những vấn đề liên quan tới Xóa thế chấp Sổ đỏ. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ hotline call hotline 0712140911 19006199 để được tư vấn, trả lời.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính