Lợi tức – Wikipedia tiếng Việt

Lợi tức là một khái niệm trong kinh tế học sử dụng để chỉ chung về những khoản lợi nhuận (lãi, lời) thu được lúc đầu tư, kinh doanh hay tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi tiết kiệm tại nhà băng. Trong những trường hợp khác nhau, thì lợi tức sẽ với tên gọi khác nhau, chẳng hạn như trong đầu tư chứng khoán, trong đầu tư nói chung thì lợi tức với thể gọi là cổ tức (của những tổ chức cổ phần), trong tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ hạn, thì lợi tức còn được gọi là lãi hay tiền lãi, còn trong những hoạt động đầu tư kinh doanh khác, lợi tức với thể gọi là lợi nhuận, lời, tiền lời…

Lợi tức là một khái niệm được xem xét dưới hai góc nhìn khác nhau gồm góc nhìn của người cho vay và của người đi vay .

  • Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban sơ trong một khoảng thời kì nhất định. Lúc nhà đầu tư đem đầu tư một khoản vốn, nhà đầu tư sẽ thu được một trị giá trong tương lai to hơn trị giá đã bỏ ra ban sơ và khoản chênh lệch này được gọi là lợi tức.
  • Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức là số tiền mà người đi vay phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời kì nhất định. Trong thời kì cho vay, người cho vay với thể gặp phải những rủi ro như: người vay ko trả lãi hoặc ko hoàn trả vốn vay. Những rủi ro này sẽ tác động tới mức lợi tức mà người cho vay dự kiến trong tương lai. Khoản tiền đi vay (hay bỏ ra để cho vay) ban sơ gọi là vốn gốc. Số tiền nhận được từ khoản vốn gốc sau một khoản thời kì nhất định gọi là trị giá tích luỹ. Tỷ suất lợi tức (lãi suất) là tỷ số giữa lợi tức thu được (phải trả) so với vốn đầu tư (vốn vay) trong một đơn vị thời kì. Đơn vị thời kì là năm (trừ trường hợp cụ thể khác).

Kinh tế chính trị Marx-Lenin[sửa|sửa mã nguồn]

230px Mác

Trong kinh tế chính trị Marx-Lenin, lợi tức là một thuật ngữ sử dụng để chỉ một phần của lợi nhuận bình quân mà tư bản đi vay trả cho tư bản cho vay về quyền sở hữu tư bản để được quyền sử dụng tư bản trong một thời kì nhất định. Lợi tức được Marx ký hiệu là z. Người cho vay và người đi vay thỏa thuận với nhau về tỷ suất lợi tức (là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay trong một thời kì nhất định, ký hiệu là z'). z' = %100.CVKz. trong đó: KCV là số tư bản cho vay. Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận bình quân và quan hệ cung – cầu về tư bản cho vay. Giới hạn vận động của tỷ suất lợi tức là: 0 < z' < p ′ ¯ {displaystyle {bar {p'}}} {displaystyle {bar {p'}}}(tỷ suất lợi nhuận bình quân)

Trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Lợi tức thực thi cả năm là tác dụng kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp, gồm với lợi tức hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp và hoạt động tiêu khiển khác. Lợi tức hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu bán loại sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp trừ đi giá tiền hàng loạt loại sản phẩm hàng hoá, nhà cung cấp đã tiêu thụ và thuế theo lao lý của pháp lý ( trừ thuế lợi tức ) .Lợi tức hoạt động tiêu khiển khác gồm với :

  • Lợi tức hoạt động tài chính là số thu to hơn chi của những hoạt động tài chính, bao gồm những hoạt động cho thuê tài sản, tậu, bán trái phiếu, chứng khoán, tậu bán ngoại tệ, lãi tiền gửi nhà băng thuộc vốn kinh doanh, lãi cho vay thuộc những vốn đầu tư và quỹ, lãi cổ phần và lãi do góp vốn liên doanh, hoàn nhập số dư khoản dự phòng ưu đãi đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
  • Lợi tức của hoạt động thất thường là khoản thu nhập thất thường to hơn những giá tiền thất thường, bao gồm những khoản phải trả ko với chủ nợ, thu hồi lại những khoản nợ khó đòi đã được duyệt bỏ (đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, những khoản vật tự, tài sản thừa sau lúc đã bù trừ hao hụt mất mát những vật tư cùng loại, chênh lệch thanh lý, nhượng bán tài sản (là số thu về nhượng bán trừ trị giá còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản và những giá tiền thanh lý, nhượng bán), những khoản lợi tức những năm trước phát hiện năm nay, số dư hoàn nhập những khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, phải thu khó đòi, khoản tiền trích bảo hành sản phẩm còn thừa lúc hết hạn bảo hành.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính