Thiên ma là loại Ma gì – Theo Phật Pháp là loại có quyền năng siêu hạng!

Thiên Ma còn gọi là Ma vương, đây là loại ma ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma này mang phước báo, hưởng sự vui nhiệm mầu cao tột của ngũ trần. Tự cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, ko muốn ai thoát khỏi phạm vi đó.

Thiên Ma là loại ma mang thực, quyền năng cực to, bao trùm sáu tầng trời cõi dục, nắm quyền sinh sát thế gian. Đây là hạng siêu quyền năng, thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp, chớ ko phải hạng ma vương tầm thường nơi Địa Ngục mà bạn xem trong sách vở đâu nhé!

Thiên Ma chỉ phá những người tu cao, mang định lực. Ở Việt Nam ta mang kha khá trường hợp, do ko nhận thức được loại ma này, rốt cuộc bị nhập ma, hỏng cả đời tu. Trong đó Trưởng lão T.T.L và Hòa thượng bloghong.com là một tiêu biểu. Đây là hai bậc tu hành giới hạnh, và khá nổi tiếng trong nước, một đã mất và một vẫn còn. Đều bị Thiên Ma não hại, quay lại bài nhân chưng quả… thật vô cùng đau xót!

Người tu chơi chơi ko nói làm gì. Nhưng kẻ thực tu, giới hạnh tinh nghiêm, nhất định phải đọc phần Ngũ Ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm để liệu đường mà tránh. Thời mạt pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên, phải khôn xiết để tâm lưu ý!

 • Chuyện Tâm linh mang thật ở Việt Nam.
 • Sự thực về hạn Tam Tai.
 • Sự thực về đồng bóng
 • Âm đức là gì.
 • Ác quỷ là gì.
 • Sở hữu ma hay ko.
 • Cách viện trợ những người bị ma nhập.
Thiên Ma là loại ma gì
Thiên Ma là loại ma gì
*

Lúc hành giả đạt tới mức tu khá cao, tâm quang đãng phát lộ. Ánh sáng của tâm quang đãng chiếu thấu lên cõi trời Tha Hóa, làm cho cung điện ma rung động. Chúng ngay tắp lự phát giác và vì sợ e cho mang người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại.

Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa. Hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm. Lại thay phiên nhau rình rập ko giây phút nào xa rời để chờ thời cơ thuận tiện. Nếu hành giả mang một niệm sơ hở, ngay tắp lự bị chúng ám nhập, xúi giục làm những điều trái đạo đức. Đời tu tới đây kể như đã hư tàn.

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Ma vương tới nhiễu loạn tâm người tu đạo thanh tịnh. Vì muốn thắng lợi Thánh nhân và chiếm độc bá một phương, cho nên Ma vương mới gây phiền toái khắp nơi để Thánh nhân phải đầu hàng và quỳ gối xưng thần. Quý vị nên nhẫn nại, đừng thối chí và tuyệt đối ko được dựng cờ trắng đầu hàng. Quý vị phải phấn đấu cho tới cùng và thắng lợi sau cuối sẽ thuộc về quý vị.

*

Cho nên nói: “Muốn thành Phật ắt bị ma phá, muốn làm người tốt thời oan trái tìm.” Kẻ ko mang đủ tiết hạnh sẽ tùy theo gió thổi rập rình nổi trôi rồi đọa lạc. Người mang đủ tiết hạnh sẽ ko bị ma vương làm dao động. Vì sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp họ đã mang căn tu hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng ko sợ.

Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người ta tán thán và ưa được tưng bốc. Như lúc được người khen một câu thôi là mình đã thấy lâng lâng mê mẩn ý thức rồi. Vậy làm sao thành được Phật đây? Tự chính mình cũng ko biết, ko rõ. Nếu mang thể giữ giới và tu định, chúng ta sẽ mang trí huệ. Lúc đã mang trí huệ rồi, chúng ta sẽ ko động tâm bởi những lời khen chê, phỉ báng.

*

Nếu ai phỉ báng mình, trong lòng mình cũng ko chút gì bực bội; nếu mang người khen mình, lòng mình cũng ko chút gì mừng vui. Thực ra, sự khen chê hoặc phỉ báng chỉ là những thứ gió của thế gian, gọi là “Tám gió thổi ko động.” Sao gọi là bát phong, tám gió? Đó là xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự; tức là: khen ngợi, chê bai, khổ sở, vui vẻ, lợi lộc, suy yếu, hủy báng và danh dự.

Nếu bị tám gió nầy thổi tới mà tâm bị dao động, thế tức là quý vị ko mang nền tảng vững vàng. Chiếc gì gọi là nền tảng? Đó là tiết hạnh. Người ko đủ tiết hạnh thì tánh tình rất nóng tính, vô minh cũng rất nặng nề. Người mang tiết hạnh sẽ ko nóng giận, và mang thể biến hóa vô minh thành trí tuệ. Cho nên, chúng ta tu hành là phải lo bồi dưỡng tiết hạnh.

Người học Phật phải chú trọng tới tiết hạnh và ko được làm những chuyện thất đức, vì đó là chân đế của sự tu hành. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải cúng nhường. Vì cúng nhường mang thể bồi phước, bồi huệ, cho nên chúng ta phải tu đạo, tu đức. Bằng ko, dù chúng ta mang tu Lục Độ cũng chẳng mang tác dụng đâu. Lục độ được lập ra là để cho chúng ta chuyên tu đạo, tu đức. Người tu hành nếu ko chú trọng tới đạo đức thì sẽ tạo nghiệp!

Thiên Ma là gì

Trong Luận Khởi Tín, Mã Minh Nhân tình Tát từng khuyên dạy: “Trong lúc hành giả tịnh tu, thường bị những Thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỉ thần làm não loạn. Chúng hiện những hình tướng kinh rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ.

Sở hữu lúc chúng hiện thân Phật, Nhân tình Tát hay chư Thiên đủ những tướng tốt trang nghiêm. Hoặc nói những môn Đà Ra Ni. Hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hoặc nói những pháp đồng đẳng, ko, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh ko oán ko thân. Hoặc dạy người chưng nhân quả, cứu cánh rỗng ko vắng lặng, bảo đó là chân Niết Bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai. Hoặc làm cho thấu rõ tâm niệm mọi người, cho tới được biện tài vô ngại.

Thiên ma làm cho người tu tham luyến lợi danh thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ. Hoặc làm cho nhiều bịnh, dễ xót thương xúc cảm: Sở hữu lúc rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ tràng biếng lười. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ ko tin, nhiều lo nghĩ. Bỏ pháp tu cơ bản trở lại tu những tạp hạnh, đắm nhiễm những việc phiền trược ở thế gian.

Thiên Ma phá hoại định lực của người tu

Hoặc Thiên ma làm cho hành giả được một ít phần tương tợ như Tam Muội. Sở hữu thể ở trong định từ một ngày cho tới bảy ngày. Thân tâm an vui ko biết đói khát. Music đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, ko phải thật Tam Muội. Hoặc chúng làm cho cho hành giả ăn uống ko mức độ: Lúc nhiều lúc ít, sắc mặt biến đổi luôn.

Lúc gặp những cảnh như trên, người tu phải sử dụng trí huệ quán sát, gắng giữ chánh niệm. Đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng.”

Thiên ma phá hoại người tu ở cấp độ cực tinh vi, nên đa phần người bị rất khó nhận diện. Đặc thù, loài này chỉ phá những người mang định lực. Hạng trung bình chúng ko thèm ngó tới. Sức tu của người thời nay, phần nhiều bị Phiền não ma hoặc Ngoại ma phá hoại. Chưa đủ để cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma này chỉ tới với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó mang hy vọng thoát khỏi.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn. Đức Phật khuyên những hành giả tham thiền nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma.

Thiên Ma khó phá người tu Tịnh Độ

Ấn Quang quẻ đại sư đã bảo: “Mới xem qua, nhường như Kinh Lăng Nghiêm khác ý kiến với Tịnh Độ. Nhưng xét nghĩ sâu mới thấy tháng này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Vì sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam thánh quả A Na Hàm, còn mang thể bị Thiên ma làm cho thối đọa. Thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng vượt trội thêm tánh cách trọng yếu. Trong ánh sáng nhiếp hộ của đức A Di Đà ko còn nạn ma, cũng ko bị Thiên ma quấy phá.”

Cho nên xét luận trên đường hành đạo: Lúc chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng mang thể bị ma chướng. Music phần nhiều đó là do hành giả ko hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm. Để Nội ma phát khởi làm cho chiêu cảm Ngoại ma tới phá hoại. Nếu giữ được tâm tĩnh tâm, thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma ko làm chi được, và phiền não cũng lần lần tiêu trừ.

Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu mang cũng là phần ít. Trái lại, người tu thiền ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực.

Lời khuyên của Tổ Sư

Bậc Thiền Sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây, mới mong đường tu được thành tựu:

 1. Một là giới hạnh tinh nghiêm.
 2. Hai là căn tánh lẹ làng suốt sáng.
 3. Ba là phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh, tà, chân, vọng.
 4. Bốn là ý chí mạnh mẽ vững bền.
 5. Năm, là phải nương bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã mang kinh nghiệm tu thiền nhiều năm, để nhờ sự hướng dẫn.

Nếu thiếu năm điều kiện đó tất dễ bị Thiên ma quấy phá. Tiên đức đã bảo: “Khô mộc đường tiền thác lộ đa!” Câu này ý nói: trong cơ thiền mang rất nhiều duyên lạc lối. Vì thế tu thiền muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn.

Trong Luận Khởi Tín. Sau lúc phối hợp tổng quát về tinh yếu của pháp Đại Thừa, và trình bày xong đường lối tu tập. Mã Minh Nhân tình Tát lại bảo: “Cõi Ta Bà phiền não cang cường, chánh tín khó vững. Ko thường được gặp Phật nghe pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết Như Lai mang phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương.

Như trong khế kinh nói: Nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Rồi đem công đức đó hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Sẽ được về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật nghe pháp, ko còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tụ.”

Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện nhiệm mầu để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định.

Thiên Ma: Thay cho lời kết

Trên đây là tổng hợp về Thiên Ma, loại ma chuyên phá hoại định lực của người. Những loại ma này chỉ phá hoại người tu tập với mong muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những loại ma quỷ tạp nhạp tầm thường trong nhân gian ko tính ở đây. Bởi phàm những loại ma quỷ tạp nhạp, gặp người tu mang định lực tất bỏ chạy ngay! Người đọc nên lưu tâm để ý phân biệt ở điểm này.

(Thiên ma – Theo Niệm Phật Thập Yếu)

Tuệ Tâm 2020.

5/5 – (3 bình mua)

Leave a Reply