Lý Thuyết Bài 11: Khối Lượng Riêng. Trọng Lượng Riêng – Chương I

III. Xác Định Trọng Lượng Riêng Của Một Chất

3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng

2. Bảng khối lượng riêng của một chất

I. Khối Lượng Riêng. Tính Khối Lượng Của Các Vật Theo Khối Lượng Riêng

Chương I: Cơ Học – Vật Lý Lớp 6

Bài 11: Khối Lượng Riêng. Trọng Lượng Riêng

Nội dung bài 11 khối lượng riêng, trọng lượng riêng chương 1 vật lý lớp 6. Bài học giúp các bạn hiểu khối lượng riêng (KLR) và trọng lượng riêng (TLR) là gì? Xây dựng được công thức m = D.V và P = d.V. Từ đó, sử dụng bảng khối lượng riêng của một số chất để xác định: Chất đó là chất gì? Khi biết khối lượng riêng của chất đó hoặc tính được khối lượng hoặc trọng lượng của một số chất khi biết khối lượng riêng.

– Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích \((1m^3)\) chất đó: \(D = \frac{m}{V}\).

– Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối \((kg/m^3)\)

– Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích \((1m^3)\) chất đó: \(d = \frac{P}{V}\).

– Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10D.

HocTapHay.Com

I. Khối Lượng Riêng. Tính Khối Lượng Của Các Vật Theo Khối Lượng Riêng

1. Khối lượng riêng

Bài Tập C1 Trang 36 SGK Vật Lý Lớp 6

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:

a. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.

b. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của \(1m^3\) sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp các em chọn lựa, người ta cho biết số liệu sau: sau khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích của chiếc cột vào khoảng \(\)\(0,9m^3\). Mặt khác người ta cũng đã cân và cho biết \(1dm^3\) sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg. Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.

– Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

– Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là \(kg/m^3\).

– Khối lượng riêng của một chất được đo bằng khối lượng của \(1m^3\) chất đó.

– Công thức tính khối lượng riêng:

\(D = \frac{m}{V}\)

Trong đó:

  • D: khối lượng riêng \((kg/m^3)\)
  • m: khối lượng \((kg)\)
  • V: thể tích \((m^3)\)

2. Bảng khối lượng riêng của một chất

Chất rắn
Khối lượng riêng \((kg/m^3)\)
Chất lỏng
Khối lượng riêng \((kg/m^3)\)

Chì
11300
Thủy ngân
13600

Sắt
7800
Nước
1000

Nhôm
2700
Xăng
700

Đá
(khoảng) 2600
Dầu hỏa
(khoảng) 800

Gạo
(khoảng) 1200
Dầu ăn
(khoảng) 800

Gỗ tốt
(khoảng) 800
Rượu, Cồn
(khoảng) 790

3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng

Bài Tập C2 Trang 37 SGK Vật Lý Lớp 6

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích \(\)\(0,5m^3\).

Bài Tập C3 Trang 37 SGK Vật Lý Lớp 6

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng.

– Khối lượng riêng: \(\)\(D (kg/m^3)\)

– Khối lượng: \(m (kg)\)

– thể tích: \(V (m^3)\)

\(\Box = \Box × \Box\)

II. Trọng Lượng Riêng

1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

2. Đơn vị trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối \((N/m^3)\).

Bài Tập C4 Trang 37 SGK Vật Lý Lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

– trọng lượng \(\)\((N)\)

– thể tích \((m^3)\)

– trọng lượng riêng \((N/m^3)\)

\(d = \frac{P}{V}, \, \, trong \, \, đó: \begin{cases}d \, \, là \, \, (1)……….\\P \, \, là \, \, (2)……….\\ V \, \, là \, \, (3)……….\end{cases}\)

3. Dựa vào công thức P = 10m, ta có thể tích trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D: d = 10D.

III. Xác Định Trọng Lượng Riêng Của Một Chất

Bài Tập C5 Trang 38 SGK Vật Lý Lớp 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ đó gồm:

– Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

– Một bình chia độ có GHĐ \(250cm^3\), miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng \(\)\(100cm^3\) nước.

– Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.

IV. Vận Dụng

Bài Tập C6 Trang 38 SGK Vật Lý Lớp 6

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích \(\)\(40dm^3\).

Bài Tập C7 Trang 38 SGK Vật Lý Lớp 6

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Ở trên là lý thuyết bài 11 khối lượng riêng, trọng lượng riêng chương I cơ học vật lý 6. Bài học giúp bạn iểu khối lượng riêng (KLR) và trọng lượng riêng (TLR) là gì?

5/5 (1 bình chọn)