Lý Thuyết & Bài Soạn Bài 9: Công Thức Hóa Học – Chương 1

Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử – Hóa Học Lớp 8

Bài 9: Công Thức Hóa Học

Nội dung bài học bài 9 công thức hóa học chương 1 hóa học lớp 8. Bài học giúp bạn biết được công thức hóa học của đơn chất, hợp chất, ý nghĩa của công thức hóa học. Ngoài ra vận dụng vào viết công thức và tính phân tử khối của chất.

1. Công thức hóa học dùng biểu diễn chất, gồm một kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba… kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chân mỗi kí hiệu.

2. Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất kim loại…), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.

HocTapHay.Com

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hóa học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa của công thức hóa học.

I. Công Thức Hóa Học Của Đơn Chất

Công thức hóa học chung của đơn chất chỉ có 1 kí hiệu hóa học.

Công thức chung: \(A_n\) (n chỉ số)

1. Đơn chất kim loại

n = 1

Công thức hóa học trung với kí hiệu hóa học là A

Ví dụ: Đồng: Cu; Natri: Na

2. Đơn chất phi kim

Công thức hóa học thường là \(A_2 (n = 2)\)

Ví dụ: \(H_2, O_2\)

Trừ: n = 1:C, S, Si, P

\(n = 3:O_3\)

II. Công Thức Hóa Học Của Hợp Chất

Công thức hóa học của hợp chất cú từ 2 kí hiệu hóa học trở lên.

– Công thức chung của hợp chất: \(A_xB_yC_z\)

Trong đó:

 • A, B, C là kí hiệu hóa học
 • x, y, z là chỉ số

(Chỉ số bằng 1 không ghi)

Ví dụ:

Khí metan trong phân tử có 1 C và 4 H: \(CH_4\)

Nhôm oxit trong phân tử có 2 Al và 3 O: \(Al_2O_3\)

III. Ý Nghĩa Của Công Thức Hóa Học

\(A_xB_yC_z\)

 • Những nguyên tố tạo nên chất
 • Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất
 • Phân tử khối của chất

\(CuSO_4\)

 • Do 3 nguyên tố Cu, S và O tạo nên
 • Trong 1 phân tử có 1Cu, 1S, 4O
 • Phân tử khối: 64 + 32 + 16×4 = 160đvC

Cho biết ý nghĩa của các công thức hóa học sau?

Khí metan \(CH_4\)

 • Do nguyên tố C; và H tạo nên
 • 1C, 4H
 • PTK: 64 + 32 + 16×4 = 160 đvC

Lưu ý:

– Viết \(H_2\) chỉ 1 phân tử hiđro, khác với viết 2H chỉ 2 nguyên tử hiđro.

– Công thức hóa học của \(H_2O\) cho biết trong 1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro và 1 oxi.

(Nói trong phân tử nước có phân tử Hiđro là sai )

– Muốn viết ba phân tử hiđro ta viết \(3H_2\). Số 3 gọi là hệ số viết ngang bằng kí hiệu.

Hậu quả của việc suy giảm tầng Ozon

Ở người: Tia UV ở nồng độ thấp sẽ tạo Vitamin D.

Ở nồng độ cao, sẽ gây bỏng, ung thư da, phổi, gây bệnh bạch tạng, đục thủy tinh thể…

– Tia tử ngoại nhiều làm hại sinh vật phù du trong nước tận độ sâu 20m.

– Suy giảm các loài tôm cua cá và các loài ốc.

– Làm giảm năng suất và gây mất cân bằng hệ sinh thái.

Bài 9: Công Thức Hóa Học

Sơ đồ bài 9 công thức hóa học

Bài Tập

Bài Tập 1 Trang 33 SGK Hóa Học Lớp 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên từ một ….. nên công thức hóa học chỉ gồm một ….. , còn ….. tạo nên từ hai, ba ….. nên công thức hóa học gồm hai, ba …..

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số ….. có trong một …..

Bài Tập 2 Trang 33 SGK Hóa Học Lớp 8

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a. Khí clo \(\)\(Cl_2\)

b. Khí metan \(CH_4\)

c. Kẽm clorua \(ZnCl_2\)

d. Axit sunfuric \(H_2SO_4\)

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Bài Tập 3 Trang 34 SGK Hóa Học Lớp 8

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a. Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O;

b. Ammoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H;

c. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O.

Bài Tập 4 Trang 34 SGK Hóa Học Lớp 8

a. Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5 Cu, 2 NaCl, 3 \(\)\(CaCO_3\);

b. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau : Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Trên là toàn bộ lý thuyết bài 9 công thức hóa học chương 1 hóa học lớp 8. Bài học giúp các bạn quan sát công thức hóa học cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.

5/5 (1 bình chọn)