Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ>

 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

  Tính và so sánh:…

 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông…

 • Bài 27 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Tính

 • Bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tính và rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

 • Bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm các cách viết khác

 • Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Tìm x, biết

 • Bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Viết các số (0,25)^8 và (0,125)^4 dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

 • Bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

 • Bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính:

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 5- Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 5- Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 7