Lý tuyết thế năng, Thế năng trọng trường…

Thế năng – Lý tuyết thế năng. Thế năng trọng trường

I. Thế năng trọng trường

1. Trọng trường

Xung quanh trái đất tồn tại một trọng trường.
Biểu hiện trọng trường là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng kên một vật khối lượng m đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có trọng trường.

2. Thế năng trọng trường

a) Định nghĩa:

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

b) Biểu thức:

Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức Wt = mgz.

3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực.

Quảng cáo

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí n thì công của trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng trong trường tại M và N.

                                          AMN = Wt (M) – Wt (N)      

Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

+ Khi vật giảm tốc độ, thế năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương.

+ Khi vật càng cao, thế năng của vật thì trọng lực sinh công âm.

II. Thế năng đàn hồi

Khi một vật biến dạng thì nó có thể sinh công. Lúc đó vật có một dạng năng lượng gọi là thế năng đàn hồi. Như vậy thế năng đàn hôi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
Công thức thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆l là: 

                                                Wt = \(\frac{1}{2}\).k(∆l)2.