Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất – Cách làm

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất, Hướng dẫn cách làm Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 gồm: Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh Báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ.

I. Bộ Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 gồm những Mẫu sau:

1. Hệ thống báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục bao gồm: a) Một bộ Báo cáo Tài chính cần gồm:Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN – Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01 – DNN

-> Cách lập Báo cáo Tài chính khía cạnh: => Người mua muốn xem Cách lập Mẫu báo cáo nào -> Thì người mua bấm chuột trái vào Mẫu báo cáo đó để xem khía cạnh nhé. Để ý: – Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, DN mang thể lựa mua lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01b – DNN hoặc Mẫu số B01a – DNN. – Báo cáo tình hình tài chính Mẫu B01a-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. – Báo cáo tình hình tài chính Mẫu B01b-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. => Thường những DN sẽ mua Mẫu B01a-DNN. -> Nếu năm trước DN bạn đã nộp mẫu nào thì năm nay phải nộp theo mẫu đó (VD: Năm 2019 DN bạn nộp Mẫu 01a thì năm 2020 người mua phải nộp Mẫu 01a, nếu thay đổi sang 01b thì phải Thông tin với Cơ thuế quan.)

b) Báo cáo ko cần mà khuyến khích lập:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN – 2. Hệ thống báo cáo tài chính năm vận dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa ko đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục bao gồm: a) Báo cáo cần: – Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT b) Báo cáo ko cần mà khuyến khích lập: – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN – 3. Hệ thống báo cáo tài chính năm cần vận dụng cho những doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm: – Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN – Lưu ý: – Lúc lập báo cáo tài chính, những DN phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. – DN mang thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho thích hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của DN nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước lúc thực hiện. – Riêng Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. – 4. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính theo Thông tư 133: – Tất cả những DN nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho những cơ quan mang liên quan theo quy định. Xem thêm: Mức phạt chậm nộp Báo mẫu tài chính – Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau: + Những doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ thuế quan, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê. + Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài) mang trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho những cơ quan theo quy định (Cơ thuế quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao nếu được yêu cầu. Xem thêm: Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nàoII. Quy định về Báo cáo tài chính theo Thông tư 133: 1. Mục tiêu Lập báo cáo tài chính: – Báo cáo tài chính sử dụng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và những luồng tiền tài một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Quốc gia và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra những quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: + Tài sản; + Nợ phải trả; + Vốn chủ sở hữu; + Doanh thu, thu nhập khác, tầm giá gia công kinh doanh và tầm giá khác; + Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh. Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin chung sau: – Tên và địa chỉ của doanh nghiệp; – Ngày kết thúc kỳ kế toán; – Ngày lập báo cáo tài chính; – Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán; – Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. – Ngoài những thông tin này, DN còn phải cung cấp những thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về những chỉ tiêu đã phản ánh trên những Báo cáo tài chính và những chính sách kế toán đã vận dụng để ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính. – 2. Đối tượng vận dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính – Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm vận dụng cho tất cả những loại hình DN mang quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. – Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán. – Nếu DN ko tự lập Báo cáo tài chính mà thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc những đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ số giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trên báo cáo tài chính của đơn vị. – 3. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của DN đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục: 3.1. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng thực chất kinh tế của những giao thiệp và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của những giao thiệp và sự kiện đó (tôn trọng thực chất hơn hình thức). 3.2. Tài sản ko được ghi nhận cao hơn giá trị mang thể thu hồi; Nợ phải trả ko được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải tính sổ. 3.3. Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần hoặc trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Riêng Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 3.4. Trường hợp Báo cáo tình hình tài chính trình bày thành ngắn hạn và dài hạn: Trên Báo cáo tình hình tài chính, những khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau: a) Đối với doanh nghiệp mang chu kỳ kinh doanh thông thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau: – Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ trong vòng ko quá 12 tháng tới kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn; – Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ từ 12 tháng trở lên kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại dài hạn. b) Đối với doanh nghiệp mang chu kỳ kinh doanh thông thường dài hơn 12 tháng thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau: – Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ trong vòng một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào loại ngắn hạn; – Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ trong thời kì dài hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào loại dài hạn. Trường hợp này, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc điểm xác định chu kỳ kinh doanh thông thường, thời kì bình quân của chu kỳ kinh doanh thông thường, những chứng cớ về chu kỳ gia công, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động. c) Đối với những doanh nghiệp do tính chất hoạt động ko thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì những Tài sản và Nợ phải trả được trình bày như điểm a mục này. 3.5. Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù trừ lúc tài sản và nợ phải trả liên quan tới cùng một đối tượng, phát sinh từ những giao thiệp và sự kiện cùng loại. 3.6. Những khoản mục doanh thu, thu nhập, tầm giá phải được trình bày theo nguyên tắc thích hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh những khoản mục doanh thu, thu nhập, tầm giá và luồng tiền tài kỳ báo cáo. Những khoản doanh thu, thu nhập, tầm giá của những kỳ trước mang sơ sót làm tác động trọng yếu tới kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố bằng cách báo cáo lại trên cột thông tin so sánh, ko điều chỉnh vào kỳ báo cáo. Riêng doanh nghiệp siêu nhỏ được điều chỉnh sơ sót của những kỳ trước vào kỳ phát hiện sơ sót. 4. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của DN KHÔNG đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục: 4.1. Lúc lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả thiết về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là ko hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà ko mang hồ sơ xin gia hạn hoạt động, bị giải thể, vỡ nợ, kết thúc hoạt động (phải mang văn bản cụ thể gửi cơ quan mang thẩm quyền) trong vòng ko quá 12 tháng kể từ thời khắc lập Báo cáo tài chính. Đối với doanh nghiệp mang chu kỳ gia công, kinh doanh thông thường hơn 12 tháng thì ko quá một chu kỳ gia công kinh doanh thông thường. 4.2. Trong một số trường hợp sau doanh nghiệp vẫn được coi là hoạt động liên tục: – Việc thay đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, thay đổi loại hình doanh nghiệp, ví dụ chuyển một doanh nghiệp TNHH thành doanh nghiệp cổ phần hoặc trái lại; – Việc chuyển một đơn vị mang tư cách pháp nhân hạch toán độc lập thành một đơn vị ko mang tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc hoặc trái lại (ví dụ chuyển một doanh nghiệp con thành một chi nhánh hoặc trái lại) vẫn được coi là hoạt động liên tục. 4.3. Trùng hợp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục, doanh nghiệp vẫn phải trình bày đủ những Báo cáo tài chính và ghi rõ là: – Báo cáo tình hình tài chính vận dụng cho doanh nghiệp ko đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục và được trình bày theo Mẫu B01 – DNNKLT; – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo mẫu B02 – DNN và B03 – DNN đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục; – Thuyết minh Báo cáo tài chính vận dụng cho doanh nghiệp ko đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục và được trình bày theo Mẫu B09 – DNNKLT. 4.4. Trường hợp giả thiết về sự hoạt động liên tục ko còn thích hợp tại thời khắc báo cáo, doanh nghiệp ko phải phân loại tài sản và nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn mà trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 4.5. Trường hợp giả thiết về sự hoạt động liên tục ko còn thích hợp tại thời khắc báo cáo, doanh nghiệp phải kiểm tra lại toàn bộ tài sản và nợ phải trả trừ trường hợp mang một bên thứ ba kế thừa quyền đối với tài sản hoặc nghĩa vụ đối với nợ phải trả theo giá trị sổ sách. Doanh nghiệp phải ghi nhận vào sổ kế toán theo giá kiểm tra lại trước lúc lập Báo cáo tình hình tài chính. 4.5.1. Doanh nghiệp ko phải kiểm tra lại tài sản, nợ phải trả nếu bên thứ ba kế thừa quyền đối với tài sản hoặc nghĩa vụ đối với nợ phải trả trong một số trường hợp cụ thể như sau: a) Trường hợp một đơn vị sáp nhập vào đơn vị khác, nếu đơn vị nhận sáp nhập cam kết kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của đơn vị bị sáp nhập theo giá trị sổ sách; b) Trường hợp một đơn vị chia thành những đơn vị khác, nếu đơn vị sau lúc chia cam kết kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của đơn vị bị chia theo giá trị sổ sách; c) Từng khoản mục tài sản cụ thể được một bên khác cam kết, bảo lãnh thu hồi cho đơn vị bị giải thể theo giá trị sổ sách và việc thu hồi diễn ra trước thời khắc đơn vị chính thức ngừng hoạt động; d) Từng khoản mục nợ phải trả cụ thể được một bên thứ ba cam kết, bảo lãnh tính sổ cho đơn vị bị giải thể và đơn vị bị giải thể chỉ mang nghĩa vụ tính sổ lại cho bên thứ ba đó theo giá trị sổ sách; 4.5.2. Việc kiểm tra lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc: (a) Đối với tài sản: – Hàng tồn kho được kiểm tra theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần mang thể thực hiện được tại thời khắc báo cáo; – TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, bất động sản đầu tư được kiểm tra theo giá thấp hơn giữa giá trị còn lại và giá trị mang thể thu hồi tại thời khắc báo cáo (là giá thanh lý trừ những tầm giá thanh lý ước tính). Đối với TSCĐ thuê tài chính nếu mang điều khoản cần phải sắm lại thì kiểm tra lại tương tự như TSCĐ của doanh nghiệp, nếu được trả lại cho bên cho thuê thì kiểm tra lại theo số nợ thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê; – Mức giá xây dựng cơ bản dở dang được kiểm tra theo giá thấp hơn giữa giá trị ghi sổ và giá trị mang thể thu hồi tại thời khắc báo cáo (là giá thanh lý trừ tầm giá thanh lý ước tính); – Chứng khoán kinh doanh được kiểm tra theo giá trị logic. Giá trị logic của chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán trên sàn UPCOM được xác định là giá đóng cửa của phiên giao thiệp tại ngày báo cáo (hoặc phiên trước ngay lập tức kề nếu thị trường ko giao thiệp vào ngày báo cáo); – Những khoản đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá trị ghi sổ và giá trị mang thể thu hồi tại thời khắc báo cáo (giá mang thể bán trừ tầm giá bán ước tính); – Những khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn, những khoản phải thu được kiểm tra theo số thực tế mang thể thu hồi. b) Đối với nợ phải trả: Trường hợp mang sự thỏa thuận giữa những bên bằng văn bản về số phải trả thì kiểm tra lại theo số thỏa thuận. Trường hợp ko mang thỏa thuận cụ thể thực hiện như sau: – Nợ phải trả bằng tiền được kiểm tra lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả và giá trị khoản nợ trả trước thời hạn theo quy định của hợp đồng; – Nợ phải trả bằng tài sản tài chính được kiểm tra lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ phải trả và giá trị logic của tài sản tài chính đó tại thời khắc báo cáo; – Nợ phải trả bằng hàng tồn kho được kiểm tra lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả và giá sắm (cùng những tầm giá liên quan trực tiếp) hoặc giá thành gia công hàng tồn kho tại thời khắc báo cáo; – Nợ phải trả bằng TSCĐ được kiểm tra lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ nợ phải trả và giá sắm (cùng những tầm giá liên quan trực tiếp) hoặc giá trị còn lại của TSCĐ tại thời khắc báo cáo. c) Những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ được kiểm tra lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của nhà băng thương nghiệp nơi doanh nghiệp thường xuyên mang giao thiệp tại thời khắc báo cáo như doanh nghiệp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục. 4. 6. Phương pháp kế toán một số khoản mục tài sản lúc doanh nghiệp ko đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục: a) Việc trích lập dự phòng hoặc kiểm tra tổn thất tài sản được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, ko thực hiện trích lập dự phòng trên TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản”; b) Việc tính khấu hao hoặc ghi nhận tổn thất của TSCĐ, Bất động sản đầu tư được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, ko sử dụng TK 214 để phản ánh hao mòn lũy kế. 4. 7. Lúc giả thiết hoạt động liên tục ko còn thích hợp, doanh nghiệp phải xử lý một số vấn đề tài chính sau: – Thực hiện trích trước vào tầm giá để xác định kết quả kinh doanh đối với những khoản lỗ dự kiến phát sinh trong tương lai nếu khả năng phát sinh khoản lỗ là tương đối vững chắc và giá trị khoản lỗ được ước tính một cách đáng tin cậy; Ghi nhận nghĩa vụ ngày nay đối với những khoản phải trả kể cả trong trường hợp chưa mang hầu hết hồ sơ tài liệu (như biên bản nghiệm thu khối lượng của nhà thầu..) nhưng vững chắc phải tính sổ; – Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đang phản ánh lũy kế trên Báo cáo tình hình tài chính (như chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam), doanh nghiệp kết chuyển toàn bộ vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc tầm giá tài chính (nếu lỗ); – Những khoản tầm giá trả trước chưa phân bổ hết như lợi thế thương nghiệp phát sinh từ thống nhất kinh doanh ko dẫn tới quan hệ doanh nghiệp mẹ – doanh nghiệp con, phương tiện dụng cụ xuất sử dụng, tầm giá thành lập doanh nghiệp, tầm giá trong thời đoạn triển khai… được ghi giảm toàn bộ để tính vào tầm giá trong kỳ. Riêng tầm giá trả trước liên quan tới việc thuê tài sản, trả trước lãi vay được tính toán và phân bổ để thích hợp với thời kì trả trước thực tế còn lại cho tới lúc chính thức giới hạn hoạt động; – Những khoản chênh lệch lãi, lỗ lúc kiểm tra lại tài sản và nợ phải trả sau lúc bù trừ với số dự phòng đã trích lập (nếu mang) được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác hoặc tầm giá tài chính, tầm giá khác tùy từng khoản mục cụ thể tương tự như việc ghi nhận của doanh nghiệp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục. 4. 8. Trường hợp giả thiết về sự hoạt động liên tục ko còn thích hợp tại thời khắc báo cáo, doanh nghiệp phải thuyết minh khía cạnh về khả năng tạo tiền và tính sổ nợ phải trả, vốn chủ sở hữu cho những cổ đông và giảng giải lý do về sự ko so sánh được giữa thông tin của kỳ báo cáo và thông tin kỳ so sánh, cụ thể: – Số tiền mang khả năng thu hồi từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản, thu hồi nợ phải thu; – Khả năng tính sổ nợ phải trả theo trật tự ưu tiên, như khả năng trả nợ ngân sách Quốc gia, trả nợ người lao động, trả nợ vay, nợ nhà cung cấp; – Khả năng tính sổ cho chủ sở hữu, đối với doanh nghiệp cổ phần cần công bố rõ khả năng mỗi cổ phiếu sẽ nhận được bao nhiêu tiền; – Thời kì tiến hành tính sổ những khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. – Lý do ko so sánh được thông tin kỳ báo cáo và kỳ so sánh: Do kỳ trước doanh nghiệp trình bày Báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc doanh nghiệp đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục. Do doanh nghiệp chuẩn bị giải thể, vỡ nợ, kết thúc hoạt động theo quyết định của cơ quan mang thẩm quyền (ghi rõ tên cơ quan, số quyết định) hoặc do Ban giám đốc mang dự kiến theo văn bản (số, ngày, tháng, năm) nên Báo cáo tài chính trong kỳ báo cáo được trình bày theo nguyên tắc kế toán khác (ko đáp ứng giả thiết hoạt động liên tục). – 5. Một số lưu ý về BCTC: 5.1. Lúc chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp – Lúc chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán trước hết sau lúc chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: a. Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. b. Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước lúc chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”. c. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời khắc chuyển đổi tới cuối kỳ báo cáo trước hết được trình bày trong cột “Kỳ này”, cột “Kỳ trước” trình bày số liệu cột “Kỳ này” của Báo cáo kỳ trước ngay lập tức kề. Doanh nghiệp phải trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính về lý do dẫn tới số liệu ở cột “kỳ trước” ko mang khả năng so sánh được với số liệu ở cột “kỳ này” (nếu mang). 5.2 Lúc chia, tách, thống nhất, sáp nhập doanh nghiệp: 5.2.1. Đơn vị kế toán bị chia, bị tách, thống nhất thành đơn vị kế toán mới phải thực hiện những công việc kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị kế toán mới thực hiện công việc kế toán cho kỳ kế toán trước hết theo nguyên tắc sau: – Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán bị chia, bị tách, thống nhất chuyển sang được ghi nhận là số phát sinh của đơn vị kế toán mới. – Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Cột “Số đầu năm” của đơn vị kế toán mới ko mang số liệu và phải trình bày rõ vấn đề này trong thuyết minh báo cáo tài chính. – Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời khắc bị chia, bị tách, thống nhất tới cuối kỳ báo cáo vào cột “Kỳ này”. Cột “Kỳ trước” ko mang số liệu và phải trình bày rõ vấn đề này trong thuyết minh báo cáo tài chính. 5.2.2. Lúc sáp nhập đơn vị kế toán thì đơn vị kế toán nhận sáp nhập phải thực hiện những công việc kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập thực hiện công việc kế toán theo nguyên tắc: – Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của đơn vị kế toán bị sáp nhập được ghi nhận là số phát sinh trong kỳ của đơn vị nhận sáp nhập. Số dư đầu kỳ của đơn vị kế toán nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên. – Đối với Báo cáo tình hình tài chính: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán bị sáp nhập chuyển sang được tổng hợp và trình bày trong cột “Số cuối năm” của đơn vị kế toán nhận sáp nhập. Cột “Số đầu năm” của đơn vị kế toán nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên. – Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Toàn bộ số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị bị sáp nhập được tổng hợp trong cột “Kỳ này” của đơn vị nhận sáp nhập và phải thuyết minh trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. – Tải trọn bộ Mẫu báo cáo tài chính Excel theo thông tư 133 tại đây: Mẫu sổ sách kế toán Excel – Kế toán Thiên Ưng xin chúc người mua thành công! Người mua muốn học cách hạch toán, hoàn thiện sổ sách, kê khai – Quyết toán thuế, lập Báo cáo tài chính chứng cớ từ thực tế, mang thể tham gia: Lớp học thực hiện kế toán Báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất