Thông tư 07/2019/TT-BTP đăng ký thế chấp QSD đất

Thông tư 07/2019/TT-BTP đăng ký thế chấp QSD đất

quangcao post1 2

Thông tư 07/2019 / TT-BTP đăng ký thế chấp QSD đất được phát hành ngày 25/11/2019. Thông tư 07/2019 / TT-BTP hướng dẫn 1 số ít lao lý [ … ]

Thông tư 07/2019 / TT-BTP

     Thông tư 07/2019/TT-BTP đăng ký thế chấp QSD đất được ban hành ngày 25/11/2019. Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nội dung cụ thể của thông tư 07/2019/TT-BTP như sau:

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 07/2019 / TT-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

n cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

n cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số ít pháp luật về đăng ký, phủ nhận đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất .

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tư nhân, pháp nhân với nhu yếu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất .
2. Hộ mái ấm gia đình là người sử dụng đất với nhu yếu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất theo lao lý của Luật đất đai, Bộ luật dân sự .
3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai túc trực Sở Tài nguyên và Môi trường ( sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai ) .
4. Chủ thể khác với nhu yếu đăng ký hoặc với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất theo pháp luật của Luật thi hành án dân sự, Luật vỡ nợ hoặc luật khác với tương quan .

Điều 3. Giảng giải từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, dự án xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở; nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở; dự án xây dựng khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác với liên quan; cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng;

2. Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gồm :
a ) Nhà ở, khu dự án thiết kế xây dựng đang trong trật tự góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, chưa được nghiệm thu sát hoạch đưa vào sử dụng gồm : Nhà ở, khu dự án thiết kế xây dựng trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại, nhà ở riêng ko liên quan gì tới nhau theo lao lý của Luật nhà ở ; khu dự án thiết kế xây dựng khác theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư, kinh doanh thương nghiệp bất động sản và pháp lý khác với tương quan ;
b ) Rừng sản xuất là rừng trồng, cây nhiều năm chưa hình thành hoặc đã hình thành nhưng bên thế chấp xác lập quyền sở hữu sau thời kì xác lập hợp đồng thế chấp ;
3. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng tậu và bán nhà tại là việc Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đăng ký thế chấp trong những trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng tậu và bán nhà ở với nhu yếu chuyển sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc sang đăng ký thế chấp nhà ở mà tới thời kì nhu yếu chuyển những bên chưa xóa đăng ký thế chấp quyền gia tài đó ;
4. Đăng ký thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai là việc Văn phòng đăng ký đất đai ghi nhận những thông tin về việc thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai vào sổ địa chính hoặc sổ đăng ký thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ;
5. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất trong hồ sơ đăng ký thế chấp theo pháp luật tại Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đăng ký giải pháp bảo vệ ( sau đây gọi là Nghị định số 102 / 2017 / NĐ-CP ) và Thông tư này gồm Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp theo pháp luật của Luật đất đai năm 2013 và những loại giấy ghi nhận pháp luật tại khoản 2 Điều 97 Luật đất đai năm 2013 ( sau đây gọi là Giấy ghi nhận ) ;

    =>>     Bạn với thể tải bản đầy đủ tại đây: thong-tu-07-nam-2019

Ngoài ra bạn hoàn toàn với thể tìm hiểu thêm về thông tư 07/2019 / TT-BTP :

     Để được tư vấn chi tiết về thông tư 07/2019/TT-BTP, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi nghi vấn về liên hệ Email: manhongit.dhp@gmail.com. Chúng tôi sẽ tư vấn toàn bộ nghi vấn của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin thực tâm cảm ơn. / .
Chuyên viên : Nguyễn Nhung

vote

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính