Mẫu dự toán, thiết kế công trình xây dựng – Trụ sở viện kiểm sát [ExcelCAD] – Học Thật Nhanh

Mẫu dự toán xây dựng công trình

Theo Điều 11 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý tầm giá đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng công trình được hiểu là:

 • Toàn bộ tầm giá cấp thiết dự trù để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
 • Hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Căn cứ lập dự toán xây dựng bao gồm những gì?

 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý tầm giá đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 09/2019/TTBXD hướng dẫn về xác định và quản lý tầm giá đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 10/2019/TTBXD ban hành định mức xây dựng.
 • Thông tư 11/2019/TTBXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 • Thông tư 15/2019/TTBXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân lực xây dựng.
 • Thông tư 16/2019/TTBXD hướng dẫn xác định tầm giá quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 17/2019/TTBXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
 • Thông tư 02/2020/TTBXD sửa đổi 04 Thông tư sở hữu liên quan tới quản lý tầm giá đầu tư xây dựng.
 • Những văn bản hướng dẫn của địa phương liên quan tới quá trình lập dự toán.

Nội dung mẫu dự toán xây dựng công trình

Theo Điều 8, Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý tầm giá đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng công trình bao gồm những nội dung sau:

Gxdct = Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk + Gdp

Trong đó:

 • Gxdct: tầm giá xây dựng công trình;
 • Gxd: tầm giá xây dựng;
 • Gtb: tầm giá thiết bị;
 • Gqlda: tầm giá quản lý dự án;
 • Gtv: tầm giá tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Gk: tầm giá khác;
 • Gdp: tầm giá dự phòng.

Giá thành xây dựng trong dự toán

Chúng ta sở hữu thể nhận thấy với 6 nội dung của dự toán xây dựng công trình thì tầm giá xây dựng (Gxd) thường là tầm giá chiếm tỷ trọng to nhất về giá trị, ngoài đó cách xác định cũng như phương pháp xác định sẽ phức tạp và mất nhiều thời kì hơn so với những nội dung còn lại.

Giá thành xây dựng (Gxd) gồm những nội dung sau:

Gxd = T + GT + TN + GTGT

Trong đó:

 • T là tầm giá trực tiếp, T = VL + NC + M

+ VL: Giá thành vật liệu

+ NC: Giá thành nhân lực

+ M: Giá thành máy thi công

 • GT là tầm giá gián tiếp, GT = C + LT + TT

+ C: tầm giá chung

+ LT: Giá thành nhà tạm để ở và điều hành thi công

+ TT: Giá thành một số công việc ko xác định được khối lượng từ thiết kế

 • TN: Thu nhập chịu thuế tính trước, N = tỷ lệ x (T + GT)
 • GTGT: Thuế giá trị gia tăng, GTGT = tỷ lệ x (T + GT + TN)

Mẫu thiết kế, dự toán xây dựng công trình

San sẻ với mọi người bộ biểu mẫu dự toán, thiết kế công trình Trụ sở Viện Kiểm Sát Nhân Dân, công trình được thi công tại Huyện Thạch Thất – Tp.Hà Nội.

Bộ hồ sơ mẫu này gồm toàn bộ tất cả những hạng mục thuộc một dự án và file dự toán chạy trên phần mềm Dự toán XDA, bao gồm:

 • Thiết kế cổng, hàng rào
 • Thiết kế nhà làm việc
 • Thiết kế nhà bảo vệ
 • Dự toán hạ tầng kỹ thuật dự án
 • Dự toán diện tổng thể dự án
 • Dự toán kết cấu, kiến trúc, ME nhà bảo vệ
 • Dự toán kết cấu, kiến trúc, ME, PCCC nhà làm việc
 • Dự toán phần phá toá những công trình cũ

San sẻ để quý khách học dự toán tham khảo và tải về tại đây:

Mẫu dự toán xây dựng

Thang pham

Leave a Reply