Hợp đồng thuê nhân viên bán hàng – Biểu mẫu

Tìm hiểu

CÔNG TY …………
Số: …/HĐLĐ/…
———-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—

… … … … … … … …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm ngoái ;– Căn cứ Bộ luật lao động 2012 ;– Căn cứ nhu yếu và năng lực trong thực tiễn của những bên .Chúng tôi gồm :

BÊN A (Người sử dụng lao động):

CÔNG TY …Liên hệ :Mã số thuế :Tel :Fax :Đại diện :Chức vụ :

BÊN B (Người lao động):

Ông / bà : Ngày sinh : Nam nữ :CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :Hộ khẩu thường trú :Nơi trú ngụ hiện tại :tin tức liên lạc :Sau thứ tự trao đổi, thỏa thuận hợp tác, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng lao động với những nội dung như sau :

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chấp thuận thuê bên B thao tác tại trụ sở chính của Doanh nghiệp … với 1 số ít nội dung sau :– Loại hợp đồng : Hợp đồng lao động với thời hạn 02 năm ( kể từ ngày … tháng … năm … tới ngày … tháng … năm … ) .– Vị trí việc làm : Viên chức bán hàng Doanh nghiệp …– Địa điểm thao tác : …– Nội dung việc làm 🙁 i ) Tiếp nhận, dữ gìn và bảo vệ hàng hóa nhập về shop ;( ii ) Trưng bày mẫu sản phẩm đã nhập về shop ;( iii ) Tư vấn bán hàng qua điện thoại thông minh và bán hàng trực tiếp tại quầy ;( iv ) Trả lời vướng mắc, nhu yếu của người tậu ( nếu với ) .

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1. Thời kì làm việc

Làm việc 8 giờ / ngày từ thứ 2 tới thứ 6 :

– Buổi sáng : từ 8 : 00 tới 12 : 00– Buổi chiều : từ 13 : 00 tới 17 : 00

2.2. Mức lương và hình thức trả tiền

– Mức lương : 6.000.000 đồng / thángBên A triển khai trả tiền giao dịch tiền lương cho bên B theo hình thức giao dịch chuyển tiền vào ngày mùng 3 hàng tháng, trải qua thông tin tài khoản sau :Chủ thông tin tài khoản : …Số thông tin tài khoản : …Nhà băng : …Chi nhánh : …

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1. Quyền của người lao động

– Yêu cầu bên A trả tiền giao dịch vừa đủ, đúng hạn tiền lương, ngân sách cũng như những khoản bổ trợ khác ;– Được xét khen thưởng theo lao lý của pháp lý và nội quy của Doanh nghiệp ;– Tham gia những khóa huấn luyện và huấn luyện, tu dưỡng tăng trình độ kỹ năng và tri thức nghề và những buổi rà soát kỹ năng và tri thức do Doanh nghiệp tổ chức triển khai ;

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương quy định trong Hợp đồng này;

– Hưởng những quyền hạn khác theo pháp luật của pháp lý lao động .

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

– Tuân thủ những pháp luật của pháp lý lao động và chấp hành Điều lệ, nội quy của Doanh nghiệp ;– Thực hiện việc làm theo đúng sự phân công, chỉ huy và thời hạn bên A ủy quyền ;– Tham gia ko thiếu, tích cực những khóa huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng tăng trình độ kỹ năng và tri thức nghề và những buổi rà soát kỹ năng và tri thức của Doanh nghiệp ( nếu với ) ;– Lập báo cáo giải trình tổng kết lệch giá và KPI theo quý. Con số được trình cho bên A vào ngày thao tác ở đầu cuối của quý ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước bên A về khiếu nại của người tậu so với chất lượng mẫu sản phẩm bán ra hay nhà cung cấp thừa hưởng .

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

4.1. Quyền của người sử dụng lao động

– Yêu cầu, nhắc nhở bên B tráng lệ triển khai những việc làm được giao ;– Hướng dẫn, quản lý quản lý bên B triển khai xong việc làm theo Hợp đồng ;– Tiến hành khắc phục và xử lý kỷ luật lao động nếu bên B vi phạm Điều lệ, nội quy Doanh nghiệp ;– Hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp lý lao động .

4.2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Trả tiền rất đầy đủ, đúng hạn tiền lương cho bên B ;– Bảo đảm việc làm, điều kiện kèm theo thao tác theo tiêu chuẩn luật địnhl– Tiến hành nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bên B ;– Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý lao động .

ĐIỀU 5. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong trường hợp bên B vi phạm những pháp luật trong Hợp đồng, nội quy của Doanh nghiệp và những lao lý khác của pháp lý lao động thì tùy theo mức độ, đặc thù của hành vi vi phạm để lựa chọn hình thức kỷ luật tương thích .

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Mọi tranh chấp tương quan tới Hợp đồng này đều được xử lý trải qua thương lượng, hòa giải giữa những bên .– Trong trường hợp hòa giải ko thành, những bên với quyền nhu yếu Tòa án nhân dân với thẩm quyền xử lý. Bên vi phạm phải chịu mọi ngân sách phát sinh trong thứ tự tố tụng tại Tòa án .

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành theo một trong những trường hợp sau :– Hết thời hạn 02 năm theo lao lý tại Điều 1 của Hợp đồng này ;

– Hai bên thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn;

– Một trong những bên đơn phương chấm hết hợp đồng theo đúng lao lý pháp lý .

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng lao động được lập thành 04 ( bốn ) bản với trị giá ngang nhau, mỗi bên giữ 02 ( hai ) bản. Trường hợp những bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là phòng ban ko hề tách rời và với trị giá pháp lý như những nội dung của Hợp đồng này .Hợp đồng với hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  
(Ký tên, đóng dấu)          

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing